Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία των συγγραφέων-ερευνητών Αρίσταρχου Μαυρογόνατου, Δήμητρας Μπαϊρακτάρη και Λαμπρούλας Κρεμμύδα

Κριτικές του άρθρου

 

 

 

 

Η Αλληλεπίδραση του Πληροφορικού & Γλωσσικού Γραμματισμού Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 

The Interaction Between Informatics & Literature in The Second Chance Schools

 

 

Δ. Μπαϊρακτάρη1, Α. Μαυρογόνατος,2 Λ. Κρεμμύδα3

D. Bairaktari1, A. Mavrogonatos2, L. Kremmida3

 

Περίληψη

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να υπογραμμίσει το νέο ρόλο που αποκτά το μάθημα της Πληροφορικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι Διαθεματικές Εργασίες σε αυτά τα σχολεία έχουν σημαντική θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η Πληροφορική (υπο)στηρίζει την εφαρμογή διαθεματικών σχεδίων εργασίας σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους, αλλά και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας ενισχύουν τη διδασκαλία της Πληροφορικής με πολλούς τρόπους.

Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Abstract

The aim of this paper is to highlight the new role of Informatics at second chance school. The interdisciplinary projects have an important role into the curriculum. Informatics support the interdisciplinary projects at all the phases of their implementation, and the interdisciplinary projects reinforce the teaching of Informatics in various ways.

Keywords: Informatics, Second Chance School.

 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές που έχουν επιφέρει στη ζωής μας οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ζούμε σε μια δικτυωμένη κοινωνία, όπου το Διαδίκτυο, ο προσωπικός υπολογιστής, τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά πολυμέσα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Οι νέες γενιές επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη άνεση στη χρήση της τεχνολογίας  η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αφήσουν ασυγκίνητη την εκπαίδευση ενηλίκων. Το ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη πυροδοτείται αφ’ ενός από την παρουσία τους σε όλες τις πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών και αφ’ ετέρου από τις δυνατότητές τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων. Τι σημαίνει όμως νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και ποιες είναι -θεωρητικά- οι ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από αυτό το συνταίριασμα;

Η παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας θέλει τον εκπαιδευτικό να βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να εσωτερικεύσει τη γνώση που προσφέρουν τα σχολικά βιβλία, μια γνώση που παρουσιάζεται ως πιστή περιγραφή μιας αμετάβλητης πραγματικότητας. Έμφαση δίνεται στο πως ο εκπαιδευόμενος θα συλλάβει το τμήμα της πραγματικότητας που του παραδίδεται έτοιμο -και υποτίθεται ότι υπάρχει έξω απ’ αυτόν- και στο πως ο εκπαιδευτής θα εξαφανίσει τα σκοτεινά σημεία, μεταφέροντας την ίδια γνώση σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Η τεχνολογία, στα πλαίσια της διδασκαλίας, μπορεί απλώς να συμβάλει σε μια πιο ελκυστική και πλούσια παρουσίαση των πληροφοριών που συνθέτουν τη προσφερόμενη γνώση. Ένας προβολέας, ένας προσωπικός υπολογιστής και ένα λογισμικό παρουσιάσεων μπορούν να κάνουν το μάθημα της ημέρας πιο κατανοητό και πιο ενδιαφέρον, ιδίως αν η παρουσίαση περιέχει ήχο, εικόνες, βίντεο, γραφικά ή/και σχεδιαγράμματα. Η λογική της μετάδοσης πληροφοριών σε ακροατήριο, βέβαια, παραμένει η ίδια.

Πέρα από την ατομική δραστηριότητα με Διαδίκτυο και λογισμικά, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα για συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στη λογική των υποστηρικτικών εργαλείων (on line λεξικά/εγκυκλοπαίδειες, βάσεις δεδομένων κτλ).

Τι είναι το  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ποιοι φοιτούν

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας έρχεται να καλύψει  ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση και έχει ως αποστολή την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων 18 ετών και άνω, την επανασύνδεσή τους με την εκπαίδευση καθώς και την  προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2004 άρχισε την λειτουργία του το ΣΔΕ Δ.Φ. Λάρισας και έκτοτε ακολούθησαν Δ.Φ. Κορυδαλλού (2005), Δ.Φ.Διαβατών (2006), Δ.Φ.Ελεώνα (2008), Δομοκού (2008)και Άμφισσας (2008).

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερο κοινό, το οποίο δεν έχει απαραίτητα τις ίδιες γνώσεις, ούτε έχει απαραίτητα θετική στάση απέναντι στη μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες που φτάνουν στο ΣΔΕ με μια ποικιλία από στέρεες γνώσεις, εμπειρίες, ελλείψεις αλλά  και αδυναμίες. Δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν  στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα και επιστρέφουν στον χώρο του σχολείου  προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους και να γίνουν πιο δημιουργικοί πολίτες με σαφή γνώση των δικαιωμάτων τους. Μάλιστα στα Καταστήματα Κράτησης η ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων αποτελεί  μία πρώτη  μορφή ενσωμάτωσης  με μεγάλη σημασία για την περαιτέρω πορεία των εγκλείστων εκπαιδευομένων.

Αν το σχολείο αποτελεί μια «πρώτη ευκαιρία» κάθε ατόμου για την ένταξη του στην κοινωνία, θα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό δεν ισχύει για τα λιγότερο ευνοημένα άτομα, τα οποία συχνά δεν έχουν  το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο που τους επιτρέπει  να επωφεληθούν από την παρεχόμενη στο σχολείο εκπαίδευση κι ιδιαίτερα για ανθρώπους που είναι έγκλειστοι και τυπικά αποκομμένοι από την εκπαίδευση.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σε Κατάστημα Κράτησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και στον χώρο της φυλακής μπορεί να ανοίξει το παράθυρο στην γνώση για τους έγκλειστους. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα για όλους και κατοχυρώνεται συνταγματικά. Οι κρατούμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους ελεύθερους πολίτες και η μόνη διαφορά είναι στον τρόπο άσκησης τους (ρυθμιστικά / κανονιστικά) (Δημητρούλη-Θεμέλη-Ρηγούτσου, 2006). Είναι αλήθεια ότι η φυλακή λειτουργεί περισσότερο ως μέσο τιμωρίας και καταστολής της ανθρώπινης δραστηριότητας, με έμφαση στην εξουσία που ασκεί στο σώμα και στην ψυχή κάθε κρατούμενου. Αν σκεφτούμε τις συνθήκες διαβίωσης και τον υπερπληθυσμό, σχηματίζεται μια εικόνα που αφαιρεί κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και σεβασμού του ατόμου. Η καθημερινότητα είναι αυστηρά προκαθορισμένη βάσει χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα συγκεκριμένων κανόνων που επιβάλλονται άνωθεν. Η έννοια του προσωπικού χώρου και χρόνου δεν υπάρχει (Τσαλίκογλου, 1989).

Η εκπαίδευση στις φυλακές, κατά συνέπεια η παρέμβαση μιας ομάδας της κοινωνίας μέσα στο χώρο αυτό, οργανωμένα με στόχους και φροντίδα, έχει θετική επίδραση στους κρατουμένους. Οι κρατούμενοι, επίσης νιώθουν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς για πρώτη φορά ίσως τους δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς τους. (Kett, 1995).

Ωστόσο η εκπαίδευση κρατουμένων συναντά μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι εισάγουν δυσκολίες, καθώς «τα δεινά του εγκλεισμού» δυσχεραίνουν εξαιρετικά κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών κράτησης (Toch, 1975).Επιπρόσθετα, οι δυσκολίες που ανακύπτουν επιτείνονται σημαντικά εξαιτίας του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο πρόωρα. Ακόμα, ο έγκλειστος πληθυσμός (και όχι μόνο, ο κάθε ενήλικας) έχει στην πλειοψηφία του αρνητικές εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα και είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην προσπάθεια να επενδύσει σε νέα εκπαιδευτική πρόκληση (Winters, 1997).Πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία του πληροφορικού γραμματισμού είναι η ανασφάλεια και ο φόβος που νιώθουν αρκετοί εκπαιδευόμενοι για τους υπολογιστές ιδιαίτερα στα αρχικά μαθήματα. Η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και επαφής με την τεχνολογία είναι επίσης ένας αρνητικός παράγοντας στον συγκεκριμένο γραμματισμό. Ένα άλλο εμπόδιο στη μάθηση είναι οι αυξημένες μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι:

Οι μεγαλύτεροι δε συγκρατούν όλες τις λεπτομέρειες με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι νέοι. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο αλλά είναι δύσκολο να τον βρουν. Δεν έχουν αποκτήσει αναπαράσταση για το πώς λειτουργεί ο Η/Υ δεν καταλαβαίνουν τη λογική του συστήματος. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά τους εκπαιδευόμενους που έχουν κάποιες γνώσεις πληροφορικής, ελλιπείς ή λανθασμένες, αλλά δεν είναι δεκτικοί να τις αλλάξουν ή να μάθουν νέα πράγματα.

Επιπλέον, όσον αφορά τον πληροφορικό γραμματισμό , σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δικαστικών Φυλακών, για ευνόητους λόγους δεν υπάρχει η δυνατότητα στο εργαστήριο πληροφορικής παροχής Internet. Επομένως το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών περιορίζεται στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στην επεξεργασία κειμένου με την εφαρμογή του Microsoft Word, επίσης επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων με Microsoft Excel, δημιουργία παρουσιάσεων των διαθεματικών εργασιών που πραγματοποιούνται  στο σχολείο με χρήση της εφαρμογής  Microsoft Power Point δίνοντας έτσι έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. H μη ύπαρξη του Explorer επηρέασε σε κάποιο βαθμό τη διδασκαλία του μαθήματος στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να συγκεντρώνουν υλικό μόνοι τους για τη σύνταξη σχολικών εργασιών ή την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων τους. Σε αυτό το σημείο καλούμαστε εμείς οι εκπαιδευτές να τους δίνουμε υλικό να επεξεργάζονται έντυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή και μάλιστα αποθηκευμένο ως ιστοσελίδα ή και ολόκληρες της σελίδες (Εργασία χωρίς σύνδεση) ώστε να υπάρχει μια επαφή με το  Internet.

Έχοντας στο μυαλό μας ότι οι εκπαιδευτές είμαστε οι μόνοι άνθρωποι μετά τους «δικούς τους» (στα επισκεπτήρια μόνο), που έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο, επιπλέον ότι προέρχονται από την κοινωνία και εκεί θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, επομένως εμείς καλούμαστε να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να τους δώσουμε ένα εφόδιο, γνώσεις που θα τους χρησιμεύσουν  για να ξανακερδίσουν την θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Τι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο εφόδιο που να έχει σχέση με τον πληροφορικό γραμματισμό; «Οτιδήποτε» Ακόμα και ένα έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ αν τους δώσουμε για να το φτιάξουν στο Microsoft Word θα είναι χρήσιμο. Και αυτό γιατί πολλές φορές που χρειάζονται κάτι μέσα στην φυλακή πρέπει να συντάξουν μια ΑΙΤΗΣΗ. Οπότε τώρα πια έχουν την ευκαιρία να το φτιάξουν μόνοι τους εξ’ ολοκλήρου. Αυτό σίγουρα θα αυξήσει την αυτοεκτίμησή τους.

Οι κύριοι στόχοι που τίθενται στην αρχή κάθε σχολικού έτους είναι:

·          Βελτίωση του γενικού επιπέδου γνώσεων με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων

·          Ανάπτυξη της μαθητείας, με την σύνδεση του σχολείου και επιχείρησης

·          Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης

·          Ανάπτυξη της γλωσσομάθειας

·          Ισότιμη αντιμετώπιση της επένδυσης σε εκπαίδευση και της υλικής επένδυσης.

Η πληροφορική ως μάθημα

Όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, θεωρούνται ένα σημαντικό γνωστικό αντικείμενο για το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ και  ακολουθείται κι εδώ, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, το κυρίαρχο μοντέλο γραμματισμού.

θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν  σχολικά εγχειρίδια όπως και σε κανένα από τους γραμματισμούς και αυτό συνάδει με τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ένας από τους βασικούς άξονες αυτής είναι η μη τυποποιημένη γνώση αλλά η απόκτηση αυτής μέσα από μη τυπικές ή άτυπες μορφές διδακτικής προσέγγισης των θεματικών πεδίων, τα οποία προσεγγίζουν μαθησιακά οι ενήλικες. Στον πληροφορικό γραμματισμό οι εργαστηριακές ασκήσεις (συνήθως 2-3 ώρες την εβδομάδα) δεν έχουν συγκεκριμένη ύλη και απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευόμενους με την μόνη διαφορά ότι ο καθένας τις δουλεύει στον χρόνο που χρειάζεται ο ίδιος. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου στην ολοκλήρωση της άσκησης.

Η Πληροφορική στα Σχέδια Δράσης

Στο Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας έχουν καθιερωθεί τα διαθεματικά σχέδια εργασίας, διαμορφώνεται λοιπόν μια νέα αντίληψη για το ελληνικό σχολείο και αυτό γιατί προωθούν την πολυπρισματική προσέγγιση της γνώσης συνδυάζοντας την επιδίωξη μαθησιακών στόχων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα με την πρακτική εφαρμογή και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό. Η εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 1) τη συλλογή της πληροφορίας 2) την επεξεργασία της πληροφορίας και 3) την ολοκλήρωση της εργασίας,, τα οποία (υπο)στηρίζονται αποτελεσματικά από τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών, αφήνοντας έτσι να διαφανεί ο νέος ρόλος που αποκτά ο πληροφορικός γραμματισμός στο σχολείο.

Η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων εργασίας αφενός στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, και αφετέρου στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής επιτρέπει τη διάκριση σε σχέδια εργασίας με ή για την Πληροφορική.

Τα Διαθεματικά σχέδια εργασίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, πλην της Πληροφορικής, εντάσσονται στα Διαθεματικά σχέδια εργασίας με την Πληροφορική. Στην περίπτωση αυτή, η Πληροφορική έχει επικουρικό χαρακτήρα και μπορεί να αξιοποιηθεί α) ως εργαλείο αναζήτησης (Διαδίκτυο) και καταγραφής πληροφοριών (Επεξεργαστής Κειμένου), β) ως εργαλείο επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) και γ) ως εργαλείο παρουσίασης (Power point, Multimedia Builder κ.λπ.). Τα Διαθεματικά σχέδια εργασίας που εκπονούνται την ώρα του μαθήματος της Πληροφορικής εντάσσονται στα σχέδια εργασίας για την Πληροφορική, Στην περίπτωση αυτή, η Πληροφορική έχει κεντρικό ρόλο, δεδομένου ότι η διαθεματική εξακτίνωση έχει ως στόχο αυτή καθεαυτή η διδασκαλία της Πληροφορικής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων διαθεματικών σχεδίων δράσης είναι:
«Ηλεκτρονική Λογοτεχνία» και «Το παραμύθι στα Βαλκάνια». Το πρώτο σχέδιο δράσης αναφέρεται  στο Γιάννη Ρίτσο και στο έργο του η Σονάτα του Σεληνόφωτος. Οι εκπαιδευόμενες συνέλεξαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του ποιητή και στη συνέχεια ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ποίημα. Κατέγραψαν τις πληροφορίες ηλεκτρονικά και έτσι συνδύασαν την ελληνική λογοτεχνία με την πληροφορική. Στο δεύτερο σχέδιο δράσης οι εκπαιδευόμενες έγραψαν δικά τους παραμύθια ή κατέγραψαν ήδη γνωστά, αρχικά στο χαρτί και μετά ηλεκτρονικά. Το αποτέλεσμα και στα δύο σχέδια δράσης ήταν οι βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κανόνες γραμματικοί και συντακτικοί), η ανάπτυξη της δεξιότητας  χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πίστη στην ομαδική εργασία και η τόνωση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσεις πραγματοποιήθηκε παρουσίαση τους σε όλες τις εκπαιδευόμενες και καθηγητές του σχολείου  και τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θετικά. Και τα δύο αυτά σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν στο ΣΔΕ Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών κατά το σχολικό έτος 2008- 2009.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Για την πρόσληψη μόνιμου ή ωρομίσθιου καθηγητή σε ΣΔΕ απατούνται βέβαια ως απαραίτητα εφόδια η γνώση πληροφορικής και ξένων γλωσσών εξαιτίας της φύσης του σχολείου που είναι πολυπολιτισμική και ιδιαίτερη. Όμως τα προβλήματα είναι πολλά και καθημερινά εξαιτίας  των προβλημάτων της ζωής σε ένα κατάστημα Ακριβώς γι΄ αυτό  η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ΣΔΕ και ειδικά στα Καταστήματα Κράτησης είναι αναγκαία και επιτακτική κράτησης. Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνει:

·          Γνώση των χαρακτηριστικών των  ενηλίκων εκπαιδευομένων και ειδικά των εγκλείστων

·          Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των εκπαιδευομένων διαφοροποιημένη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους

·          Μεθόδους ανίχνευσης αναγκών

·          Άντλησης εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού

Αντί επιλόγου

Το γεγονός ότι η Πληροφορική μπορεί να συνδεθεί αβίαστα και αποτελεσματικά με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, την καθιστά το κατ΄ εξοχήν μάθημα που μπορεί να διδάσκεται -στο πλαίσιο των διαθεματικών σχεδίων εργασίας- παράλληλα με οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Είναι γεγονός όμως ότι τέτοιου είδους διδακτικές προσεγγίσεις προϋποθέτουν εντελώς διαφορετική αντίληψη τόσο στην επιλογή όσο και στην παρουσίαση της γνώσης την οποία μπορεί να εγγυηθεί μόνον μια κατάλληλα οργανωμένη και εντατική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Meister, Nolan 2001, Κουλουμπαρίτση, 2002).

Βιβλιογραφία

Αντωνίου Ι., (2004). Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίων εργασίας με βάση τη συγγραφική διαδικασία, Περιοδικό Φιλολογική, Τεύχος 88, σσ. 19-27.

Αργυροπούλου Μ. (2007). Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας: Μια εναλλακτική Προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, σσ. 144-147, Αθήνα 2007.

Βεργίδης Δ., (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικά Γράμματα 2003

Κουλουμπαρίτση Α. (2002). Η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζει το σχολείο: Μία μελέτη περίπτωσης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες κι αμοιβαίες δεσμεύσεις.

Λύτσιου Λ. (2007). Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας: Μια εναλλακτική Προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, σσ. 15-19, Αθήνα 2007.

Μουζάκης Δ. (2008), Δια βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση  και την Κοινωνική Συνοχή, Αθήνα 2008.

Χατζησαββίδης Σ. (2003). Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών, Περιοδικό Φιλόλογος, αριθμ. 113, Εκδόσεις Σαββάλας, σσ.405-414.

Meister, D. G., & Nolan, J. (2001). Out on a Limb on Our Own: Uncertainty and Doubt Moving from Subject-Centered to Interdisciplinary Teaching. Teachers College Record, 103 (4), 608-633.

 

 

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

 

 

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd