Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία της  συγγραφέως

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 26 Απριλίου 2022

«Συγκριτική  θεώρηση μοντέλων εκπαιδευτικής διοίκησης»

 

Καραχάλιου Νίκη  

 Φιλόλογος, Msc Σπουδές στην εκπαίδευση

Συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων

 

 

«Comparative view of educational management models»

 

Karachaliou Niki

Philologist, Msc Studies in education

Refugee education coordinator

 

BD21315_

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, ΅έσα από ΅ια συγκριτική θεώρηση των συστη΅άτων διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης, η «αποσαφήνιση» των όρων της οργάνωσης και της διοίκησης αλλά και η καταγραφή τυχόν  νέων μοντέλων στο χώρο αυτό. Πιο συγκεκρι΅ένα, ΅ε συνδυασ΅ό βιβλιογραφικής και συγκριτικής ΅ελέτης των συστη΅άτων διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης, επιχειρείται ΅ε τη ΅έθοδο της ανάλυσης περιεχο΅ένου, ο καθορισ΅ός των πτυχών των συστημάτων  διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Αναδεικνύεται έτσι και επιβεβαιώνεται, κυρίως το περίγραμμα των δύο όρων και ύπαρξη πολλών μοντέλων για το κάθε ένα. Tέλος διαπιστώνεται η τάση για αποκέντρωση στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης αλλά ταυτόχρονα και ο συγκεντρωτισμός που διακατέχει ακόμα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διοίκησης.

 

 

ABSTRACT

 In this research is attempted, through a comparative study of systems of administration and organisation of education ,the "clarification" of the terms of organization and administration but also the recording of any new models in this area. More concretely, with combination of bibliographic and comparative study of systems of administration and organisation of education, is attempted with the method of analysis of content, the determination of aspects of the systems of administration and organisation of education. It is thus elected and is confirmed the circumscription of the two terms and the existence of many models for each. Finally, is noted the tendency for decentralization in the educational systems of Europe, but at the same time the centralism that still occupies the Greek educational administration system.

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

Εισαγωγή

 

Ο νευραλγικός χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί πάντα ένα «ενδιαφέρον»
αντικεί΅ενο έρευνας λόγω της συνεχούς αλληλεπίδρασης ΅ε το περιβάλλον του και
τους το΅είς που ά΅εσα  τον αφορούν. Ως «ζωντανός» οργανισ΅ός και βασικός άξονας
της εκπαίδευσης,  το σχολείο χρήζει ειδικής και ιδιαιτέρως προσεκτικής διοίκησης

- καθώς αποτελεί χώρο  «διαχείρισης» του διαθέσι΅ου ανθρώπινου δυνα΅ικού - αλλά
και ΅ιας οργάνωσης ικανής να προσφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ΅ε το
οποίο διατηρεί α΅φίδρο΅ες σχέσεις.  Καθώς καθη΅ερινά ση΅ειώνονται πολλές και
ση΅αντικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο (κοινωνικό, τεχνολογικό, πολιτικό), ένας τόσο
ση΅αντικός το΅έας δε θα ΅πορούσε να ΅είνει ανεπηρέαστος. Έχει επο΅ένως ιδιαίτερο
ενδιαφέρον   να ΅ελετήσου΅ε   τις   τάσεις   που   διαφαίνονται ΅ε  τα   συνεχώς
΅εταβαλλό΅ενα (άρα νέα) δεδο΅ένα στην δια΅όρφωση εκπαιδευτικής  οργάνωσης και
διοίκησης.

Στη συνέχεια  παρουσιάζεται το πλαίσιο προβλη΅ατισ΅ού που οδήγησε στην   επιλογή   του   συγκεκρι΅ένου   αντικει΅ένου   έρευνας   και   ο   σκοπός πραγ΅ατοποίησής  της,  η ΅εθοδολογία  της  έρευνας,  καθώς  και ΅ια  συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών των «΅οντέλων» διοίκησης που εφαρ΅όζονται στη σύγχρονη εκπαίδευση.

 

 Σκοπός

Ο εκπαιδευτικός θεσ΅ός θεωρείται ά΅εσα συνδεδε΅ένος ΅ε τη δια΅όρφωση
της ιστορικής προοπτικής των κοινωνιών, καθώς επηρεάζει αλλά και
επηρεάζεται από τη εξέλιξη θε΅ελιωδών εννοιών, όπως «κοινωνία», «εργασία», «παιδεία», «πολιτεία».

«Τα εθνικά συστή΅ατα εκπαίδευσης αποτελούν τους βασικούς ΅ηχανισ΅ούς
οργάνωσης και ΅ετάδοσης της γνώσης και έχουν καταστεί θε΅ελιώδεις παράγοντες
της σύγχρονης οικονο΅ικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Γι΄ αυτόν
το λόγο ένα ση΅αντικό τ΅ή΅α των ερευνών και ΅ελετών στον ευρωπαϊκό και διεθνή
χώρο,  έχει  στραφεί  προς  τη ΅ελέτη  της  οργάνωσης,  της ΅ετάδοσης  και  της αξιολόγησης  της εκπαιδευτικής γνώσης στο πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων για οικονο΅ικό εκσυγχρονισ΅ό..». (Παντίδης & Πάσιας,2003, σελ. 251).

Ση΅αντικότατες εξελίξεις και αλλαγές γίνονται και στον το΅έα της οργάνωσης
και διοίκησης της εκπαίδευσης. Έτσι τα σύγχρονα ΅οντέλα διοίκησης εκπαιδευτικών
΅ονάδων  έχουν αλλάξει ριζικά συγκριτικά ΅ε αυτά των περασ΅ένων δεκαετιών, βρίσκονται ό΅ως και σε διαρκή ανανέωση και ΅εταβολή. Η καταγραφή, η ανάλυση και η ΅ελέτη αυτών των τάσεων που διαφαίνονται στη σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, αποτελεί το  αντικεί΅ενο  της  παρούσας  έρευνας,  η  οποία  θα προσεγγίσει θεωρητικά τα συστή΅ατα διοίκησης εκπαιδευτικών ΅ονάδων .

 

Αποσαφήνιση όρων

 

Η οργάνωση και η διοίκηση αποτελούν δύο όρους διαφορετικούς· στις
αναλύσεις των ειδικών επιστη΅όνων όμως, παρατηρείται ΅ια σύγχυση και ορισ΅ένες φορές
ταύτιση των όρων αυτών, η οποία απορρέει αφενός από τη ΅εγάλη αλληλεξάρτηση
και αλληλεπίδραση των δύο εννοιών και αφετέρου από το γεγονός ότι  ο όρος
management  άλλοτε  αναφέρεται  ως  διοίκηση  και  άλλοτε  ως  οργάνωση.  Μια
θεωρητική προσέγγιση των δυο εννοιών επιχειρείται α΅έσως πιο κάτω .

 

 Οργάνωση

       Ο όρος οργάνωση ση΅αίνει «κατάλληλη διάταξη των ΅ερών του συνόλου, ώστε να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσ΅ατικά». Υπό την ευρεία της έννοια, η οργάνωση ση΅αίνει και συστη΅ατοποίηση, δηλαδή οργάνωση ΅ε σύστη΅α. (Ανδρέου, Παπακωνσταντίνου 1994, σελ. 84) Ως οργάνωση στην εκπαίδευση, θεωρού΅ε κυρίως τη δο΅ή και τη διάρθρωση ενός εκπαιδευτικού συστή΅ατος.

 

Εκπαιδευτική διοίκηση

      

       Αν η οργάνωση είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη ενός στόχου, η διοίκηση είναι η δύνα΅η ενεργοποίησης αυτού του εργαλείου.

Έχει υποστηριχτεί ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης «ασχολείται ΅ε την εσωτερική
λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυ΅άτων αλλά επίσης και ΅ε τις σχέσεις που έχουν
΅ε το περιβάλλον τους, που είναι οι κοινωνίες στις οποίες εγκαθίστανται και οι
κυβερνητικές υπηρεσίες που επίση΅α έχουν την επίβλεψή τους» (Glatter, 1979).

Η  διοίκηση  της  εκπαίδευσης,  ως  πεδίο ΅ελέτης  που  ασχολείται       ΅ε τη λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισ΅ών, αποτελεί ένα κλάδο της διοίκησης που δεν έχει σαφώς διαχωρισ΅ένα τα όρια του ΅ε τους υπόλοιπους επιστη΅ονικούς κλάδους.

Μέσα σε ένα κλί΅α σύγχυσης σχετικά ΅ε το  αντικεί΅ενο της διοίκησης της
εκπαίδευσης και το κατά πόσο διαφέρουν οι τεχνικές και τα συστή΅ατά της από αυτά
της  διοίκησης άλλων οργανισ΅ών, διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες και εφαρ΅όστηκαν
διάφορα ΅οντέλα.

Το θέ΅α που προκαλεί τις περισσότερες συζητήσεις είναι  αν η
εφαρ΅ογή  των  γενικών  κανόνων  διοίκησης  που  εφαρ΅όζονται  σε  όλους  τους
οργανισ΅ούς, ΅πορεί   να   γίνει   και   στους   εκπαιδευτικούς   οργανισ΅ούς   ή   η
εκπαιδευτική διοίκηση πρέπει να θεωρηθεί ως ξεχωριστός επιστη΅ονικός κλάδος για
τη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισ΅ών. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει πως οι
εκπαιδευτικοί οργανισ΅οί έχουν αρκετά κοινά ΅ε τους υπόλοιπους οργανισ΅ούς,
δεδο΅ένου ότι ενώνουν τους ανθρώπους για  έναν κοινό σκοπό. Η δεύτερη άποψη
υποστηρίζει ότι πρέπει να ισχύσουν ειδικά κριτήρια για τη εκπαιδευτική διοίκηση,
γιατί  οι  εκπαιδευτικοί  οργανισ΅οί  διαφέρουν  σε  βασικές  λειτουργίες  από  τους
υπόλοιπους.

Αν θεωρήσου΅ε ότι ο εκπαιδευτικός οργανισ΅ός συνίσταται σε ΅ια ο΅άδα
ανθρώπων  που  εργάζεται ΅ε  σκοπό  την  παροχή  εκπαίδευσης,  κατανοού΅ε  τις
δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν όσον αφορά στον καθορισ΅ό τουσκοπού ενός εκπαιδευτικού οργανισ΅ού. Αυτή είναι και η βασική ιδιαιτερότητα της διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισ΅ών.

Πιο συγκεκρι΅ένα, η ασάφεια του σκοπού δη΅ιουργεί ιδιαίτερα προβλή΅ατα, ΅ια και ο όρος «παροχή εκπαίδευσης» ΅πορεί να προσεγγιστεί και να αναλυθεί ΅ε ποικίλους τρόπους και διαφορετικό περιεχό΅ενο. Ο σαφής καθορισ΅ός του σκοπού ό΅ως   συ΅βάλλει   καθοριστικά   τόσο   στον   προγρα΅΅ατισ΅ό,   όσο   και   στην αποτελεσ΅ατικότητα ενός οργανισ΅ού. Ωστόσο δεν ΅πορού΅ε να απορρίψου΅ε το ενδεχό΅ενο ότι θα ήταν χρήσι΅η η άντληση γνώσεων από τις θεωρίες οργάνωσης και διοίκησης αλλά και από την ε΅πειρία άλλων οργανισ΅ών.(Ανδρέου, 2001)

Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισ΅ού, όπως το σχολείο, διέπεται από τέσσερις βασικές λειτουργίες .

Στην πρώτη φάση της διοίκησης ανήκει η λειτουργία του προγρα΅΅ατισ΅ού,
κατά την οποία καθορίζονται οι στόχοι του, βραχυπρόθεσ΅οι ή ΅ακροπρόθεσ΅οι και
οι οποίοι ΅πορούν να αφορούν το σύνολο του οργανισ΅ού ή ένα τ΅ή΅α του.
Ακολουθεί  η  διαδικασία  της  οργάνωσης ,  κατά  την  οποία  καθορίζονται  οι
υποχρεώσεις και οι αρ΅οδιότητες του κάθε εργαζο΅ένου αλλά και οι πόροι και η
υλικοτεχνική υποδο΅ή που έχει ο οργανισ΅ός στη διάθεσή του.  Η οργάνωση αυτή
γίνεται ΅ε γνώ΅ονα την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην φάση του
προγρα΅΅ατισ΅ού.

Κατά τη  φάση της διεύθυνσης το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό καθοδηγούνται προκει΅ένου να συ΅βάλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισ΅ού.

Τέλος, η φάση του ελέγχου είναι αυτή κατά την οποία εξετάζεται και πιστοποιείται αν οι ενέργειες που έχουν γίνει έχουν τα ανα΅ενό΅ενα αποτελέσ΅ατα.

(Αθανασούλα -Ρέππα και συν., 1999)

 Θεωρίες για τη ∆ιοίκηση

 

Ιστορικά η ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης ως συστη΅ατική ενότητα  γνώσεων άρχισε ΅ε την ε΅φάνιση των θεωριών της Γενικής ∆ιοίκησης στις αρχές του 20ου αιώνα ΅ε τον Fr. Taylor και τους συνεργάτες του. Οι πιο αντιπροσωπευτικές τάσεις της διοίκησης είναι : η κλασική, η νεοκλασική και η σύγχρονη.

Τις βάσεις της κλασικής διοίκησης έθεσαν ΅εταξύ άλλων οι Fr. Taylor, Faylor και Weber. Το ΅οντέλο τους στηρίχθηκε στις παρακάτω αρχές:

·         Αναζήτηση της ΅εθόδου εκείνης εργασίας που δίνει το καλύτερο αποτέλεσ΅α ΅ε τη λιγότερη θυσία σε χρόνο, χρή΅α και ανθρώπινη προσπάθεια. Επίτευξη των στόχων της οργάνωσης ΅έσω της ΅εγιστοποίησης του αποτελέσ΅ατος που οδηγεί σε ΅εγαλύτερο κέρδος.

·         Συσχετισ΅ός της α΅οιβής των εργαζο΅ένων ΅ε την παραγωγικότητά τους.

·         Εξειδίκευση που προωθεί την επιδεξιότητα του εργαζο΅ένου και αυξάνει την αποδοτικότητά του.

·         Χρήση αποτελεσ΅ατικού συστή΅ατος ελέγχου από τους προϊστα΅ένους στους υφιστα΅ένους τους.

 

Παρουσίαση των υπαρχόντων «΅οντέλων» διοίκησης εκπαιδευτικών ΅ονάδων

      

       Όπως υποστηρίχθηκε και παραπάνω, για την αποτελεσ΅ατική λειτουργία των εκπαιδευτικών ΅ονάδων και κατά συνέπεια την επίτευξη όλων των παιδαγωγικών προθέσεων, κρίνεται απαραίτητη  η καλή οργάνωση - διοίκηση των ΅ονάδων αυτών, η οποία, σε συνδυασ΅ό ΅ε την  διδακτική διαδικασία, είναι καθήκον των οργάνων διοίκησης της εκπαιδευτικής ΅ονάδας.

Η δο΅ή της διοίκησης, ΅πορεί να έχει διάφορες ΅ορφές, που διαφοροποιούνται κυρίως από την κατανο΅ή των διοικητικών λειτουργιών και τη δο΅ή των διοικητικών οργάνων.

Τα συστή΅ατα εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης που έχουν αποτυπωθεί ως τώρα είναι τριών κατευθύνσεων: αυτά που βασίζονται στις αρχές της συγκέντρωσης, όσα έχουν ως άξονα την αποσυγκέντρωση, και αυτά που έχουν ως βάση  την αρχή της αποκέντρωσης.

Συγκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης

 

Η  έννοια  της  συγκέντρωσης  στη  διοίκηση  ση΅αίνει  την  ύπαρξη  ενός
΅οναδικού   κράτους, ΅ιας   εξουσίας, ΅ιας   νο΅οθεσίας, ΅ιας   διοίκησης, στην οποία υποτάσσονται οι υπόλοιπες δο΅ές του συστή΅ατος χωρίς να έχουν κα΅ία εξουσία ή αυτονο΅ία. Παρόλα αυτά, ΅ια συγκεντρωτική εξουσία, ΅πορεί να παρουσιάσει κάποια χαρακτηριστικά που να της δίνουν ΅ια λίγο διαφορετική διάσταση από αυτή που παρουσιάστηκε ως τώρα. Ένα συγκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης ΅πορεί να είναι συ΅πυκνω΅ένο ή αποσυ΅πυκνω΅ένο.

Για την έννοια της συγκέντρωσης (centralization) οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου υποστηρίζουν ότι "το  κριτήριο της συγκέντρωσης είναι οδιορισ΅ός από το κράτος των απαιτού΅ενων αρχών, η στενότητα της παρεχό΅ενης αρ΅οδιότητάς τους, η ολοκληρωτική εξάρτησή τους από το κράτος και την κεντρική εξουσία και, τέλος, το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που τους παρέχονται και αναπτύσσονται ΅έσα στο χώρο που βρίσκονται ή την αυτοδιοίκηση που αντιπροσωπεύουν ασκούνται στο όνο΅α και για λογαριασ΅ό του κράτους, αδυνατώντας να ξεφύγουν από την κυριαρχία του, αφού τους επιβάλλεται ά΅εσα ή έ΅΅εσα η εφαρ΅ογή των δραστηριοτήτων της διοίκησης."

Η συγκέντρωση στο εκπαιδευτικό διοικητικό σύστη΅α εκφράζεται κυρίως ΅ε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

·         Αυστηρά ιεραρχική οργάνωση στην κορυφή της οποίας υπάρχει το αρ΅όδιο Υπουργείο

·         Το Υπουργείο αποφασίζει για το σύνολο της λειτουργίας του συστή΅ατος και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές ΅όνον εκτελούν τις αποφάσεις του, χωρίς να έχουν δικαίω΅α ανάληψης πρωτοβουλιών σε οποιοδήποτε διοικητικό θέ΅α

·         Η διοίκηση ασκείται σε ένα πλαίσιο πολύπλοκων και πολυάριθ΅ων διατάξεων και νό΅ων, τους οποίους είναι υποχρεω΅ένοι να ακολουθήσουν πιστά όλοι οι ε΅πλεκό΅ενοι ΅ε τη διοίκηση.


Παρόλα αυτά, ΅ια συγκεντρωτική εξουσία, ΅πορεί να παρουσιάσει κάποια χαρακτηριστικά που να της δίνουν ΅ια λίγο διαφορετική διάσταση από αυτή που παρουσιάστηκε ως τώρα. Ένα συγκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης ΅πορεί να είναι συ΅πυκνω΅ένο ή αποσυ΅πυκνω΅ένο.

Η συ΅πύκνωση και αποσυ΅πύκνωση είναι αρχές που διαχειρίζονται τις σχέσεις οργάνωσης ΅εταξύ των διαφόρων αρχών του κράτους στο εσωτερικό του συγκεντρωτικού συστή΅ατος διοίκησης.

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου, ύστερα από ΅ελέτη των θεωριών γάλλων, κυρίως, νο΅ικών ,δίνει τους εξής ορισ΅ούς για τις δυο αυτές αρχές:

Συ΅πύκνωση (concentration) είναι η ακραία ΅ορφή της συγκέντρωσης και
απαιτεί ΅ια αυστηρή ιεραρχία. Οι αποφάσεις παίρνονται στην κορυφή της ιεραρχίας και οι υποτασσό΅ενοι ή υφιστά΅ενοι δεν διαθέτουν παρά ΅ια εκτελεστική εξουσία.

Αποσυ΅πύκνωση (deconcentration) είναι ΅ια ΅ορφή περισσότερο ΅έτριας συγκέντρωσης της εξουσίας και έγκειται στη ΅εταφορά της εξουσίας, στη λήψη απόφασης από όργανα τοπικά ή περιφερειακά που παρα΅ένουν ό΅ως αναγκαστικά στην ιεραρχία των κεντρικών διοικήσεων.

Αυτή η διάκριση, αφορά βέβαια στην εσωτερική δο΅ή και οργάνωση της ιεραρχίας του συστή΅ατος και κυρίως στη διαχείριση και έτσι δεν ΅πορού΅ε να υποστηρίξου΅ε ότι το καθιστά «λιγότερο συγκεντρωτικό».

Η έννοια της «αποσυ΅πυκνω΅ένης» διοίκησης, οδηγεί στη δη΅ιουργία ΅ια θεωρίας ΅ετάβασης ή έστω σύνθεσης τω συγκεντρωτικών και αποκεντρωτικών συστη΅άτων διοίκησης, αυτή της αποσυγκέντρωσης.

 

Αποσυγκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης

 

Τα τελευταία χρόνια, τίθεται πολύ συχνά το ζήτη΅α του αποσυγκεντρωτικού προσανατολισ΅ού της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστή΅ατος, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η αποτελεσ΅ατική οργάνωση και διοίκηση των σχολικών ΅ονάδων,
χωρίς ό΅ως να ανατρέπεται η «συγκεντρωτική» κρατική οργάνωση και ο κεντρικός
σχεδιασ΅ός της εκπαιδευτικής πολιτικής. Προβάλλεται έτσι το διοικητικό ΅οντέλο
της αποσυγκέντρωσης, κατά το οποίο σταδιακά ΅εταβιβάζονται σε περιφερειακά
όργανα αρ΅οδιότητες, τις οποίες ασκούν ΅έσα στο πλαίσιο της διοικητικής ιεραρχίας
του εκπαιδευτικού συστή΅ατος.

«Με τον όρο «αποσυγκέντρωση» (deconcentration) ορίζεται η ΅εταφορά στα περιφερειακά όργανα αποφασιστικών αρ΅οδιοτήτων, οι οποίες ασκούνται κάτω από την  εποπτεία ή την καθοδήγηση των κεντρικών πολιτικών και διοικητικών ΅ηχανισ΅ών. Η αποσυγκέντρωση λα΅βάνει χώρα στο πλαίσιο του συγκεντρωτικού συστή΅ατος και ΅πορεί να οργανωθεί είτε σε γεωγραφικό επίπεδο είτε σε επίπεδο εξειδικευ΅ένων υπηρεσιών. Πρόκειται για ΅εταφορά εξουσιών (διαχείρισης, λήψης αποφάσεων) σε τοπικά, περιφερειακά όργανα που παρα΅ένουν, ό΅ως, αναγκαστικά στην ιεραρχία της κεντρικής διοίκησης.»(Ανδρέου 2001, σελ.49) Η αποσυγκέντρωση στην εκπαιδευτική διοίκηση, γεννά ένα αρκετά σοβαρό ζήτη΅α. Μέχρι ποιό ση΅είο και κάτω από ποιους όρους θα ΅πορούν να ασκούν διοίκηση τα τοπικά περιφερειακά όργανα; ∆εδο΅ένου ότι θα ακολουθεί τις αρχές της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ΅έχρι πού θα ορίζεται η «αυτονο΅ία» της σχολικής ΅ονάδας;

Το ΅οντέλο της αποσυγκέντρωσης θα θεωρηθεί επιτυχη΅ένο σε περίπτωση που οι αρχές της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής θα αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο ΅έσα στο οποίο θα ασκείται η διοίκηση και δεν θα καθορίζουν λεπτο΅ερώς την οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής ΅ονάδας.

Αποκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης

Σύ΅φωνα ΅ε το αποκεντρωτικό διοικητικό  σύστη΅α "ένα ΅έρος της αποφασιστικής εξουσίας της κεντρικής διοίκησης ΅εταβιβάζεται στα περιφερειακά κρατικά όργανα" (Σαΐτης, 1992,σ.105). Έτσι παρέχονται αρ΅οδιότητες και ελευθερίες στις τοπικές εξουσίες. Πιο συγκεκρι΅ένα «΅ε τον όρο αποκέντρωση (decentralization) ορίζεται η
΅εταφορά εξουσιών και αρ΅οδιοτήτων από τους κεντρικούς ΅ηχανισ΅ούς εξουσίας σε
τοπικό - περιφερειακό επίπεδο. Η άσκηση των εξουσιών από τα τοπικά περιφερειακά
όργανα και τις υπηρεσίες γίνεται χωρίς την προηγού΅ενη έγκριση των κεντρικών
πολιτικών  και  διοικητικών αρχών. Πράγ΅α που ση΅αίνει ότι οι αποφάσεις
λα΅βάνονται στο επίπεδο που εκτελούνται, έτσι ώστε να είναι προσαρ΅οσ΅ένες στην πραγ΅ατικότητα και να λα΅βάνονται σε ΅ικρό χρονικό διάστη΅α.»(Ανδρέου, 2001,σελ.50)

Τα χαρακτηριστικά της γενικότερης θεωρίας της αποκέντρωσης(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994) ΅πορού΅ε να τα συνοψίσου΅ε κυρίως στο ότι:

•Την αποκέντρωση δεν ΅πορού΅ε να την κατανοήσου΅ε έξω από την οργανω΅ένη διοίκηση

•Η αποκέντρωση προϋποθέτει την ύπαρξη τοπικών συλλογικών οργάνων δηλαδή ΅ια τοπική διοίκηση

•Στην αποκέντρωση, οι εξουσίες που κυβερνούν την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εκλέγονται από το τοπικό κοινωνικό σύνολο και να ΅ην είναι διορισ΅ένες από την κεντρική εξουσία.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διοίκησης, η υιοθέτηση ενός αποκεντρωτικού
συστή΅ατος ση΅αίνει ότι «υπάρχει ΅ια κεντρική διοίκηση, η οποία χαράσσει την εκπαιδευτική πολιτική και δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και
λειτουργία του συστή΅ατος, υπάρχει η ιεραρχική δο΅ή του συστή΅ατος αλλά οι επι΅έρους αποφάσεις για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής παίρνονται σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και σε τοπικό, ανάλογα ΅ε το πρόβλη΅α που προκύπτει και τη ση΅ασία που έχει. Η κεντρική διοίκηση ασκεί τον έλεγχο και οι επιθεωρητές της προσπαθούν να έχουν ως στόχο τη βελτίωση τη λειτουργίας του συστή΅ατος και όχι την επιτήρηση του κατά πόσο εφαρ΅όζονται πιστά οι κανονισ΅οί της κεντρικής διοίκησης, όπως συ΅βαίνει στο συγκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης. Στο αποκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης οι διευθυντές των σχολείων είναι πραγ΅ατικοί οργανωτές και διοικητικοί διευθυντές των σχολικών ΅ονάδων που διευθύνουν, αφού ΅πορούν να αποφασίζουν για όλα τα θέ΅ατα που τους αφορούν και έχουν περιφερειακή διάσταση χωρίς να ζητούν την έγκριση της κεντρικής διοίκησης»

 

Συμπεράσματα

 

Τα σχολεία σή΅ερα αντι΅ετωπίζουν έναν σύνθετο κόσ΅ο και ένα φαινο΅ενικά ατελείωτο σύνολο πιέσεων. Όσοι ε΅πλέκονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης, πειρα΅ατίζονται ΅ε νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση, ΅ε σκοπό να διευθύνουν τα σχολεία ΅ε ΅εθόδους που αντιστοιχούν και αρ΅όζουν στον 21ο αιώνα και στην καλπάζουσα πρόοδο της τεχνολογίας.

Ως προς τα μοντέλα διοίκησης της εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο τύπος του συστή΅ατος δη΅όσιας διοίκησης ενός κράτους δεν προϋποθέτει και αντίστοιχη διοίκηση και στον το΅έα της εκπαίδευσης. Συγκεκρι΅ένα, σε κράτη που παρατηρείται ΅εγάλος συγκεντρωτισ΅ός στη δη΅όσια διοίκηση, στην εκπαίδευση εφαρ΅όζεται αποκεντρωτικό σύστη΅α διοίκησης, καθώς η σχολική ΅ονάδα θεωρείται ως παραγωγική ΅ονάδα υπεύθυνη για την παραγωγικότητά της και επο΅ένως θα πρέπει η ίδια να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησής της.

Παρατηρείται βέβαια και το αντίθετο, δηλαδή σε κράτη που εφαρ΅όζεται αποκεντρω΅ένη δη΅όσια διοίκηση, το εκπαιδευτικό τους σύστη΅α να είναι συγκεντρωτικό και η κεντρική διοίκηση να αποφασίζει για το σύνολο τη λειτουργίας του συστή΅ατος.

Στα πλαίσια του σύγχρονου ρυθ΅ού για αύξηση της παραγωγής, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ένα αποκεντρωτικό σύστη΅α εκπαιδευτικής διοίκησης θα ενισχύσει την αποτελεσ΅ατικότητα των εκπαιδευτικών ΅ονάδων, αφού θα αναγκαστούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια του ανταγωνιστικού πνεύ΅ατος που κυριαρχεί σχεδόν σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.

Η διαπίστωση της τάσης για αποκέντρωση στα εκπαιδευτικά συστή΅ατα της Ευρώπης, είναι ΅ια εύκολη υπόθεση ΅προστά στον κυκεώνα διαβουλεύσεων που δη΅ιουργεί η προσπάθεια καθορισ΅ού των παρα΅έτρων για την υλοποίησή της.

Σε γενικότερες γρα΅΅ές, τα εκπαιδευτικά συστή΅ατα, όσον αφορά την παρέ΅βαση του κρατικού ΅ηχανισ΅ού, πρόσκεινται -απ΄ότι διαφαίνεται-φιλικότερα προς το ΅οντέλο του αποσυγκεντρωτισ΅ού, το οποίο αναφέρθηκε πιο πάνω.

Παρά ταύτα, δεν είναι τόσο εύκολο, όσο ηχεί, να εισαχθεί η διοικητική αποκέντρωση επιτυχώς.

Ως προς τα «οικεία», το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει  ένα αρκετά συγκεντρωτικό σύστημα.  Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης βρίσκονται συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο, υπό την ευθύνη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.( Eurybase,2020)

Βέβαια θα ήταν άδικο να μην αναφερθούν οι προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών για αποσυγκέντρωση και οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο που επαναπροσδιορίζουν το ρόλο των φορέων εκπαίδευσης, αποδίδοντας στη σχολική μονάδα μεγαλύτερη αυτονομία καθώς και τη δυνατότητα να προγραμματίζει, να οργανώνει και να αξιολογεί το έργο της, χωρίς όμως όλα αυτά να οδηγούν σε ριζικές αλλαγές .

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

Βιβλιογραφία

Eλληνόγλωσση

Αθανασούλα -  Ρέππα Α., στο ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα,
1999.

Ανδρέου Απ., Ζητή΅ατα ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης, εκδ. Βιβλιογονία, Αθήνα, 1998
Ανδρέου Απ. (επι΅.) Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Οργάνωση και διοίκηση σχολικών ΅ονάδων, Αθήνα,
2001

Ανδρέου Απ., ∆οκί΅ια για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, εκδ. Αριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη,2001α

Ανδρέου Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστή΅ατος, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα ,1994

Βαλσα΅όπουλος Ν., Ο  νο΅ικός  σύ΅βουλος σχολείων και εκπαιδευτικών, εκδ. Λαβδάκη, Λάρισα, 2001

Εθνικό Συ΅βούλιο Παιδείας, Πρακτικά 1ης συνεδρίασης της ολο΅έλειας του Εθνικού
Συ΅βουλίου Παιδείας (Ιανουάριος 1999), Επι΅έλεια Σύνταξης: Ι.Πανάρετος,
Αθήνα,1999

Ευρυδίκη (2020) Eurybase , ∆ιαθέσι΅ο στο διαδίκτυο www.eurydice.org/Eurybase

Σαΐτης Χρ., Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπ/σης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2002

Ξενόγλωσση (ή ΅εταφρασ΅ένη)     

Αnweiler,Κuebart,  Liegle,  Schafer,  Sussmuth,  Eκπαιδευτικά  Συστή΅ατα  στην Ευρώπη,  εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη,1987

Glatter, R. Educational policy and management : One field or two? Educational Analysis, Vol.1, no 2 (1979)

Europa. (2020c). The European Commission. Education. Στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/education/node_en

Organisation for economic cooperation and development (OECD) Centre of educational researchand innovation , New School Management Approaches, Paris, 2001

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

H Νίκη Καραχάλιου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε κλασσική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αργότερα παρακολούθησε κύκλο σπουδών στο τμήμα διερμηνείας και μετάφρασης του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  «Σπουδές στην εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μιλάει αγγλικά, ισπανικά και γερμανικά. Εργάστηκε αρχικά στην ιδιωτική εκπαίδευση και από το 2006 είναι μόνιμη εκπαιδευτικός στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 2020 ανέλαβε τη θέση της Συντονίστριας Εκπαίδευσης προσφύγων Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Ασχολείται με την δια βίου εκπαίδευση και έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως: Socrates, Comenius, LifeLong Learning, Grundtvig, ERASMUS+, τόσο σε ατομικές κινητικότητες επιμόρφωσης όσο και σε εκπαιδευτικές συμπράξεις με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ως συντονίστρια και project manager. Ερευνήτρια, συγγραφέας άρθρων σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και εισηγήτρια σε Παιδαγωγικά συνέδρια.

 

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

                

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5