Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 22 Ιουνίου 2018

«Εξωτερικά κίνητρα μάθησης Ελλήνων μαθητών και μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων»

του

Κωστάκη Iωάννη

 Εκπαιδευτικού στο 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας Κρήτης

 

Περιεχόμενα

Περίληψη

1.        Εισαγωγή  3

2.        Θεωρία  3

2.1       Αποσαφήνιση των όρων 3

2.1.1 ο όρος « μάθηση». 3

2.2       Η θεωρία των κινήτρων 3

2.2.1        Θεωρία των εξωτερικών κινήτρων 4

2.2.2 Η θεωρία των εξωτερικών κινήτρων και μάθηση. 5

2.3       Πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και εξωτερικά κίνητρα μάθησης. 6

2.4       Έλληνες μαθητές και εξωτερικά κίνητρα μάθησης 7

3.        Συμπεράσματα 12

Βιβλιογραφία  12

Ελληνόγλωσση  12

Ξενόγλωσση  13

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των εξωτερικών κίνητρων στη μάθηση τόσο για τους Έλληνες μαθητές όσο και για τους μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και διαμένουν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα επιδιώκεται να αναδειχθεί αν τα εξωτερικά κίνητρα επηρεάζουν το ίδιο ή όχι, και σε ποιο βαθμό ,τους Έλληνες μαθητές  σε σχέση με τους μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Αρχικά θα αναφερθούν βασικά σημεία που αφορούν στη θεωρία των κινήτρων  και κυρίως των εξωτερικών κινήτρων στη μάθηση και στη  συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

 

SUMMARY

The objective of this paper is to examine the role of external incentives in learning for both Greek students and students of different cultural groups residing in Greece . More specifically, it is intend to snow whether external incentives affect the same or not, and to what extent, Creek students in relation to students of different cultural groups. Initally, key points will be mentioned regarding the theory of motives and in particular, external incentives in learning, and them the results of the research and findings will be presented.

 

1.    Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική κοινωνία έχει μετατραπεί σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ,χαρακτηριστικό που είναι ορατό και στις σχολικές τάξεις. Η εθνική και γλωσσική ομοιογένεια που άλλοτε επικρατούσε έχει δώσει τη θέση της σε σχολικές αίθουσες με έντονο το στοιχείο της πολυχρωμίας , καθώς οι μαθητές που φοιτούν σε αυτές  είναι διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Οι μαθητές αυτοί λόγω της γλωσσικής και πολιτισμικής τους διαφορετικότητας εμφανίζουν δυσκολίες προσαρμογής τόσο στον τομέα των επιδόσεων όσο και στον τομέα της συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να οφείλονται στην άγνοια της γλώσσας ,στο γεγονός ότι καλούνται να ζήσουν σε ένα νέο περιβάλλον και σε άλλους παράγοντες.

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρμογή των μαθητών αυτών στο νέο σχολικό τους περιβάλλον είναι τα κίνητρα που θέτουν αναφορικά με τις επιδόσεις τους στο σχολείο αλλά και το αν έχουν αναπτύξει μια ικανοποιητική σχέση με τον εαυτό τους στοιχείο που δηλώνεται με το βαθμό αυτοεκτίμησής τους.([1] Παλαιολόγου, Ν. , Ευαγγέλου,Ο. (2003)

 

 

 

2.         Θεωρία

 

2.1       Αποσαφήνιση των όρων

2.1.1    Μάθηση

 

Η ποικιλία των απόψεων που επικρατούν γύρω από τη μάθηση αντικατοπτρίζεται και στους ορισμούς που της δίνονται. Σύμφωνα με τον Gagne «Μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθά τους οργανισμούς να τροποποιήσουν ή να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σύντομο σχετικά διάστημα και με ένα μάλλον μόνιμο τρόπο έτσι, ώστε η ίδια η τροποποίηση ή  αλλαγή να μη χρειαστεί να συμβεί ξανά σε κάθε νέα ανάλογη περίπτωση». Η αλλαγή ή τροποποίηση γίνεται αντιληπτή από τους άλλους, αλλά και από το ίδιο το άτομο που μαθαίνει, αφού όταν συντελεστεί η μάθηση , θα είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες πράξεις(π. χ να διαβάζει, να γράφει, να λύνει ασκήσεις, να χρησιμοποιεί εργαλεία κ .λ .π) που δεν μπορούσε να κάνει προηγουμένως([2]Φλουρής, 1995). Η διαδικασία της μάθησης μελετάται εδώ και πολλά χρόνια με καθαρά επιστημονικούς όρους ,ώστε σήμερα οι ειδικοί να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να περιγράψουν τις συνθήκες με τις οποίες γίνεται η μάθηση([3] Φλουρής,1995).

 

2.2          Η  θεωρία των κινήτρων

 

Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριχθούμε  για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας είναι η θεωρία των κινήτρων. Προκειμένου για την ανθρώπινη συμπεριφορά και δράση τα αίτια που την προκαλούν ή οι λόγοι που την εξηγούν, είναι τα κίνητρα. Κίνητρο είναι οτιδήποτε κινεί, ωθεί ή παρασύρει σε δράση ένα άτομο. Τα κίνητρα είναι δυνατό να ωθούν το άτομο ενεργώντας από μέσα ή να το έλκουν ενεργώντας από έξω. Κίνητρα, επομένως ,είναι τόσο οι εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως τα ένστικτα, οι ορμές , οι σκοποί, οι επιθυμίες ή προθέσεις, τα συναισθήματα, οι διάφορες συγκινησιακές καταστάσεις ,όσο και εξωτερικές αιτίες, όπως οι αμοιβές, τα θέλγητρα ή τα φόβητρα, ή οι απωθητικοί ερεθισμοί. Στην πρώτη περίπτωση τα κίνητρα ονομάζονται εσωτερικά ή ενδογενή  και στη δεύτερη εξωτερικά ή εξωγενή. Λέμε ότι ένα άτομο έχει εσωτερικό κίνητρο να επιτελέσει μια δραστηριότητα ,αν την αναλαμβάνει μόνο και μόνο για να επιτελέσει τη δραστηριότητα αυτή καθαυτή και όχι για να επιτύχει κάποια εξωτερική αμοιβή .Τα κίνητρα μπορεί να είναι εγγενή ή επίκτητα, δηλαδή να έχουν κληρονομική βάση , όπως τα ένστικτα, ή να αποκτιούνται μέσα από διαδικασίες μάθησης και την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Διακρίνονται σε φυσιολογικά, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του οργανισμού και τη σωματική ομοιόσταση, σε βιολογικά που εξυπηρετούν την επιβίωση, συντήρηση και αναπαραγωγή του ατόμου και σε ψυχολογικά ,που έχουν να κάνουν με το θυμικό , την προσωπικότητα και τις συναλλαγές με το περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό([4] Κωσταρίδου-Ευκλίδη 1999).

2.3              Θεωρία των εξωτερικών κινήτρων

Ο Hull  ένας από τους σημαντικότερους συμπεριφοριστές θεωρητικούς της μάθησης εισήγαγε την έννοια του εξωτερικού κινήτρου  και υποστήριξε ότι το εξωτερικό κίνητρο μαζί με την ορμή καθορίζουν την αντίδραση του οργανισμού. Τι είναι όμως τα εξωτερικά κίνητρα και πώς αποκτούν αξία ενισχυτική; Πάρτε για παράδειγμα ένα ζώο που πεινά και επομένως έχει αναπτύξει ορμή για τροφή. Η τροφή που θα βρει ή που μπορεί να του δοθεί σε μια πειραματική  διαδικασία,  μπορεί να είναι πολύ θελκτική για τον οργανισμό , π .χ ζάχαρη , ή μπορεί να είναι μια ουδέτερη από άποψη γεύσεως ουσία.  Στο ερώτημα ποια τροφή θα προτιμήσει το ζώο , η απάντηση είναι ότι τα ζώα , όπως και οι άνθρωποι προτιμούν τη θελκτική τροφή έναντι της μη θελκτικής . Το κίνητρο για την έναρξη αναζήτησης της τροφής είναι η ορμή αλλά το κίνητρο για την επιλογή είναι η ποιότητα τροφής, Επίσης ως εξωτερικό κίνητρο μπορεί να λειτουργήσει η ποσότητα της αμοιβής. Επομένως τα εξωτερικά κίνητρα έχουν σχέση με την ενίσχυση. Υπάρχουν δυο είδη ενίσχυσης :η πρωταρχική ,που αφορά οτιδήποτε μειώνει τις βασικές ανάγκες του οργανισμού και η δευτερογενής  ενίσχυση, που αφορά οτιδήποτε ικανοποίει τον οργανισμό χωρίς  όμως να υπάρχει άμεση σύνδεση με τιε πρωταρχικές του ανάγκες. Τα εξωτερικά λοιπόν κίνητρα παίζουν το ρόλο της δευτερογενούς ενίσχυσης. Συχνά οι οργανισμοί μαθαίνουν να προσδοκούν και να επιδιώκουν πράγματα , επειδή έχουν αξία για τον οργανισμό, παρόλο που δεν αποσκοπούν στη μείωση φυσιολογικών αναγκών([5] Κωσταρίδου-Ευκλίδη ,1999).

Τα εξωτερικά κίνητρα  μπορούμε να πούμε ότι είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των οργανισμών. Η διάκριση όμως αυτή δεν είναι πάντα σαφής, γιατί τα εξωτερικά κίνητρα δε διακρίνονται σαφώς από τα εσωτερικά. Καθόσον τα άλλα πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δυνάμεις που υπάρχουν μέσα  σε κάθε οργανισμό([6] Φράγκου, 2000).

2.3.1        Η θεωρία των εξωτερικών κινήτρων και μάθηση

Η θεωρία των εξωτερικών κινήτρων έχει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση. Όσο ενδιαφέρον  κι αν κάνει το μάθημα ο δάσκαλος υπάρχει  πάντοτε η περίπτωση που τα ενδογενή /εσωτερικά κίνητρα των παιδιών δεν επαρκούν και πρέπει να βρεθεί  ο εξωγενής τρόπος κινητοποίησης τους. Τέτοια κίνητρα είναι οι βαθμοί, οι έλεγχοι , οι δοκιμασίες, οι διαγωνισμοί και φυσικά η επιδοκιμασία του περιβάλλοντος. Η επιτυχία σε όλα αυτά βοηθάει στην ενίσχυση του κύρους του παιδιού τόσο στα δικά του μάτια όσο και στα μάτια των δασκάλων , των γονιών ,των συνομήλικων και βοηθάει έτσι στην ανάπτυξη αυτών που ονομάζουμε κίνητρα επίτευξης ή επίδοσης. Τα παιδιά βρίσκουν ότι η προσπάθειά τους ανταμείβεται με την επιτυχία  και διαμορφώνουν επιδιώξεις για την εκπλήρωση των οποίων πρέπει να εργαστούν πιο υπεύθυνα([7] Fontana,1995).

Τα εξωτερικά  ή ετερόνομα  κίνητρα μάθησης προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον  του μαθητή. Πρόκειται για θετικές ή αρνητικές ενισχύσεις που δραστηριοποιούν το μαθητή. Εξωτερικά  για παράδειγμα είναι τα κίνητρα που ωθούν το  μαθητή να ασχολείται με τα μαθηματικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσει την εκτίμηση του δάσκαλου, την ικανοποίηση των γονιών του τις επιβραβεύσεις ή τις ποινές από το οικείο περιβάλλον για τις προσπάθειες του.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της οικογένειας είναι προεξέχων για τη δημιουργία εξωτερικών κινήτρων. Επομένως μια από  τις πιο σημαντικές διαστάσεις του ρόλου του  εκπαιδευτικού είναι ο τρόπος αντίδρασης του  στην επιτυχία και την αποτυχία των παιδιών. Πολλοί δάσκαλοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν την επιτυχία. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποτυχία των παιδιών. Τα λάθη δεν είναι ένδειξη αποτυχίας αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς τα παιδιά προσπαθώντας να βρουν που και πως έκαναν  λάθη διδάσκονται από αυτά και αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης τους στο μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βραδυμάθεια, η οποία αποτελεί ένδειξη ότι ο μαθητής χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια και δεν πρέπει να συνδέεται με τη σχολική αποτυχία([8] Fontana,1995). Τα παιδιά που οι δάσκαλοι τα βαθμολογούν  συνεχώς με κακούς βαθμούς ή  τα εκθέτουν στην τάξη , θα έχουν την τάση να παραιτούνται  και αν παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό παρώθησης ακόμα και όταν  οι εργασίες είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους([9] White,1959 ).

Παράλληλα οι γονείς έχουν επίσης έμμεση συμμετοχή  στη μαθησιακή διαδικασία. Γονείς που έχουν ψηλά κίνητρα απόδοσης , θέτουν υψηλότερες απαιτήσεις στα παιδιά τους, παρά οι γονείς με ασθενή κίνητρα. Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι μεγάλη, γιατί όταν το παιδί αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος , αποκτά αυτοπεποίθηση , αντιμετωπίζει με θετική διάθεση  καταστάσεις ή περιστάσεις επίδοσης, γιατί ελπίζει ότι έτσι θα του δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσεις τις ικανότητες του. Αν τις περισσότερες φορές αποτυγχάνει ,αμφιβάλλει για τις ικανότητές του  και αποφεύγει τις ευκαιρίες επίδοσης γιατί τις θεωρεί αποτυχία([10] Χαραλαμπάκη, 1784).

Στα πλαίσια την κινήτρων τα οποία συντελούν στην πρόοδο, τη μάθηση και τη βελτίωση του μαθητή υπάγονται  και οι επιβραβεύσεις και οι ποινές. Σχετικές έρευνες έχουν  αποδείξει ότι ο έπαινος  ως κίνητρο  έχει μεγαλύτερη επίδραση έχει μεγαλύτερη επίδραση στους μαθητές από την επίπληξη. Ενώ φαίνεται ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιεί ο δάσκαλος την επίπληξη παρά να αγνοεί  το μαθητή. Το γεγονός ότι ό έπαινος ασκεί μεγάλη επίδραση  , δε σημαίνει  ότι η επίπληξη δεν έχει θέση στο σχολείο.

Στο παρελθόν η παλιά αγωγή έδινε σημαντικό ρόλο στην ποινή ενώ η  νέα αγωγή την καταδίκασε . Νεώτερες έρευνες έδειξαν ότι  μπορεί μα παίξει κάποιο ρόλο ,όταν προσφέρεται ως εναλλακτική περίπτωση  στην ενίσχυση ή επιβράβευση.   Η συνύπαρξή της με την επιβράβευση ενδυναμώνει την τάση  σε συμπεριφορά που επιφέρει την επιβράβευση.

Σημαντικό  κίνητρο για  το μαθητή αποτελεί η παροχή κριτικών σχολίων σε εργασίες τους. Σχόλια  του δασκάλου, όπως  Άριστα, Καλή δουλειά, Προσπάθησε να συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό.  Ίσως πρέπει να καταβάλλεις περισσότερη προσπάθεια κ.α συντελούν στην κινητοποίηση , ενθάρρυνση του μαθητή  και επιφέρει ίσως καλύτερα αποτελέσματα από την ποινή([11] Φράγκου,2000).

 

 

2.4         Πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και εξωτερικά κίνητρα μάθησης.

Ο Abbas σε σχετική έρευνα για τη σχολική επιτυχία ασιατών μεταναστών σε σχολεία του Birmigham στην Αγγλία  παρουσιάζει τη συμβολή των γονιών (μορφωτικό επίπεδο ,προσδοκίες, επάγγελμα) , τη συμβολή της σχέσης των μαθητών με το διδάσκοντα, του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, καθώς και της συμμετοχής στην κοινότητα , στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών αυτών([12] Abbas,2002).

Οι Ball, Reay & David αναφέρονται στο ρόλο των ατομικών παραγόντων ,της κοινωνικής τάξης και των προσδοκιών των γονέων όσον αφορά την επιτυχία των μαθητών που προέρχονται από μειονότητες([13] Ball.S.J.,Reay, D.,& David. M, (2002). 

Ο Rondriguez  σε έρευνα του για την επίδοση των μεταναστών  μαθητών στις Η.Π.Α  αναδεικνύει το ρόλο του δασκάλου και των προσδοκιών του για  την επιτυχία των μαθητών και τη σχέση τους με τους συνομηλίκους([14] Rodriguez,2002).

Τα παιδιά από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες  λόγω της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας τους εκδηλώνουν δυσκολίες προσαρμογής στον τομέα των επιδόσεων. Επιπλέον βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση ,καθώς καλούνται να συμβιβάσουν τις αξίες των γονιών τους με τον πολιτισμό  της χώρας υποδοχής.  Έχουν επίγνωση των στερεοτύπων  που υπάρχουν , γι’αυτό και έχουν κάθε λόγο να αναζητούν να αποκτήσουν μια θετική αυτοεκτίμηση.

 

2.5         Έλληνες μαθητές και εξωτερικά κίνητρα μάθησης

Παραπάνω αναφέρθηκε ο ρόλος των εξωτερικών κινήτρων σε μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικά ομάδες ,οι οποίοι επιδιώκουν να γίνουν αποδεκτοί στο νέο κοινωνικό περιβάλλον τους.  Ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα προβλήματα που βιώνουν σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές , υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που  επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης είτε αφορά τους αλλοδαπούς είτε τους γηγενείς μαθητές. Σημαντικός  λοιπόν είναι  και για τους Έλληνες μαθητές ο ρόλος της οικογένειας στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς  οι γονείς ασκούν επίδραση στην προσαρμογή των παιδιών στην ιδιοσυγκρασία τους. Στα πρώτα χρόνια  της ζωής τους οι ενισχύσεις των γονέων καθορίζουν αποκλειστικά τη μάθησή  τους ,γιατί συνήθως η επιθυμητή συμπεριφορά του παιδιού ενισχύεται θετικά με την εκδήλωση της αγάπης των γονέων([15] Fontana , 1995 ).

Η συμπεριφορά και οι ικανότητες ενός ατόμου ερμηνεύονται ως ένα σημείο από την αποδοχή ή απόρριψη που συναντούν στο περιβάλλον. Σημαντική επίδραση ασκεί στο μαθητή το σχολείο και ο δάσκαλος. Όταν η συμπεριφορά είναι αποδεκτή, από την πλευρά του εκπαιδευτικού μιλάμε για αποδεκτή ενίσχυση –αμοιβή . Σε κάθε άλλη περίπτωση αναφερόμαστε σε αρνητική ενίσχυση (ποινή). Η ενίσχυση λειτουργεί μόνο όταν έχει αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα μπορεί πολλές φορές  η πρόθεση του εκπαιδευτικού να ήταν να ενισχύσει το μαθητή του, αλλά δεν τα κατάφερε.

Σημαντικός παράγοντας  που επηρεάζει τις επιδόσεις του μαθητή είναι η αυτοεκτίμησή του [16] Παπαδιώτη –Αθανασίου,2000) .Υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε επιτυχία και αύξηση της αυτοεκτίμησης. Παρόλο που διαμορφώνεται νωρίς στη ζωή ,παρατηρήθηκε από πολλούς ερευνητές ότι μπορεί να βελτιωθεί, γι’αυτό και πρέπει να υπογραμμίζονται οι επιτυχίες τους  και να ενθαρρύνονται τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς.

 

 

 

3.         Συμπεράσματα

O δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς στα μάτια των παιδιών αποτελεί μια εξέχουσα προσωπικότητα, Είναι λοιπόν φυσικό να επιδιώκουν την εκτίμησή του μέσα από τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων.

Για τους αλλοδαπούς μαθητές η συμπάθεια και ο έπαινος του δασκάλου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι μαθητές  διαφορετικών πολιτισμικά ομάδων όντας απομονωμένοι στη χώρα που έχουν εγκατασταθεί με τις οικογένειες τους αναζητούν τρόπους ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον αποβλέποντας σε μια φυσιολογική ζωή.            Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το συνδετικό κρίκο που μπορεί να τους βοηθήσει .Επιδιώκουν λοιπόν  να γίνουν καλοί μαθητές όχι για να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους όσο για να κερδίσουν την εκτίμηση του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτά τα παιδιά ο έπαινος , η επιβράβευση και η φιλική στάση του δασκάλου είναι σημαντικός παράγοντας για τη αυτοπεποίθηση και την πρόοδό τους.

Ένας άλλος παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο, είναι η εξασφάλιση της συμπάθειας από τους συμμαθητές. Η παραπάνω αντίληψη ισχύει και για τους αλλοδαπούς και για τους γηγενείς, ωστόσο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ως κίνητρο μάθησης για τους αλλοδαπούς μαθητές. Ο φόβος της απόρριψης υπάρχει και στους γηγενείς, όμως είναι εντονότερους στους αλλοδαπούς μαθητές ,καθώς οι προκαταλήψεις και οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και άλλοι παράγοντες δε διευκολύνουν την ανάπτυξη δεσμών. Μέσω των σχολικών επιδόσεων  προσπαθούν να γίνουν αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους, έστω κι αν αυτό δεν επιτυγχάνεται με κριτήριο την προσωπικότητα τους αλλά τη βαθμολογία τους. Για τον ίδιο λόγο οι αλλοδαποί μαθητές σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους γηγενείς, επιδιώκουν να παίρνουν καλούς βαθμούς.

Ένα άλλο εξωτερικό κίνητρο που επηρεάζει τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών είναι οι αμοιβές των γονέων και η ικανοποίηση κάποιων επιθυμιών τους ,όπως παιχνίδια , χαρτζιλίκι. Το συγκεκριμένο κίνητρο έχει μεγαλύτερη ελαφρά  βαρύτητα στους γηγενείς σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Αντίθετα ο φόβος της τιμωρίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην περίπτωση των αλλοδαπών και η διαφορά σε σχέση με τους γηγενείς είναι αξιοσημείωτη.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα εξωτερικά κίνητρα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις και των γηγενών και των αλλοδαπών μαθητών. Παρόλα αυτά όμως παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν τα εξωτερικά κίνητρα σχετικά μεγαλύτερη βαρύτητα για τους αλλοδαπούς μαθητές, για τους οποίους προέχει να νιώσουν αποδεκτοί από το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσονται και όχι τόσο η  συνειδητοποίηση της αξίας της γνώσης.

 


Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

 

 Κωσταρίδου-Ευκλέίδη Α.(1999),Ψυχολογία των κινήτρων, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Παλαιολόγου,Ν.,Ευαγγέλου,Ο.(2003),Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαισευτικές, Διδακτικές προσεγγίσεις ,Αθήνα: Ατραπός

 Παπαδιώτη –Αθανασίου Β.(2000), Προσωπική Ανάπτυξη. Θεωρητικές Θέσεις και ασκήσεις εφαρμογής, Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα

 Φράγκου Χ.(2000) Ψυχοπαιδαγωγική. Θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, παιδείας, διδακτικής και μάθησης, Αθήνα: Gutenberg-Παιδαγωγική σειρά

 Φλουρής Γ.(1995), Ηαρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης

 Χαραλαμπάκη Β.(1784) Γενική Παιδαγωγική, Αθήνα

 

Ξενόγλωσση

 

Abbas T.(2002),The Home and the School in the Educational Achievements of South Asians, Race Ethnicity and Education.

Ball.S.J.,Reay, D.,7& David. M(2002) ‘Ethnic choosing :minority ethnic students, social class and higher education choice ,Race Ethnicity and Education.

 Fontana D.Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, Μετάφραση Λώμη Μαρίνα, Αθήνα :   Σαββάλας .

Rodriguez T.D.(2002), Oppositional Culture and Academic Performance among Children of Immigrants in the USA, Race, Ethnicity and Education

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5