Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 20 Ιουνίου 2018

«EARLY BILINGUALISM AND ITS EFFECTS OVER LANGUAGE AND COGNITIVE DEVELOPMENT»

«Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 

Makrogiannaki Aikaterini

Prescolar Education Teacher

 

 

EARLY BILINGUALISM AND ITS EFFECTS OVER LANGUAGE AND COGNITIVE DEVELOPMENT

Περίληψη

               Η διγλωσσία φαίνεται να αποτελεί ευκαιρία αλλά και “ζήτημα” ταυτόχρονα. Η ευκαιρία δεν είναι δύσκολο να παρατηρηθεί ιδιαίτερα σήμερα, όταν οι κοινωνίες αναπτύσσονται προς τις ιδέες της παγκοσμιοποίησης, της μη διακρίσεως και του μοντερνισμού: διαπολιτισμική επικοινωνία, καλύτερες ευκαιρίες για αναζήτηση θέσεων εργασίας, ανοχή της διαφορετικότητας κλπ. Επιπλέον, μπορούμε να αναφερθούμε στην διγλωσσία ως «ζήτημα» διότι όταν επιλέγουμε ένα πράγμα ταυτόχρονα, πρέπει να εγκαταλείψουμε ένα άλλο. Ως εκ τούτου, το να γίνει κανείς δίγλωσσος, απαιτεί χρόνο , προσπάθεια  και μερικές φορές θυσίες, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην πρώιμη διγλωσσία.

 

Abstract

            Bilingualism seems to be an opportunity and an issue at the same time. The opportunity is not hard to observe especially today, when societies grow towards ideas of globalization, nondiscrimination and modernism: intercultural communication, better chances to find jobs, openness for tolerance etc. Still, we can also introduce the issue of bilingualism because when we choose one thing at one time, we must give up another. Therefore, truly becoming bilingual needs time, effort and sometimes sacrifices, especially when we think about early bilingualism.

 

1. Basic principles and considerations regarding bilingualism

            If we try to give bilingualism the simplest definition possible, we can say that bilingualism represents the ability to communicate naturally and fluently in two languages and about any topic. Bilingual speakers can be both children and adults. Children who simultaneously learned the two languages in childhood are often called simultaneous bilinguals and it’s a common occurrence in bilingual families[1]. Those who learned the second language later, possibly after moving to a foreign country or through educational pursues with a less natural setting, are called sequential or consecutive bilinguals.[2]

There are two important areas of cognitive flexibility. One of those is divergent thinking, which can be verified by offering to subjects a starting place for their thought processing, after which they are asked to generate a whole series of possible solutions. For instance, we can imagine we have a brick or a can and then we ask ourselves how many ways we can use it. Bilinguals usually score higher on these exercises, because they think of more instances of use compared to monolinguals. Bilinguals have at least two words for each of these objects, while the meaning of each word may be slightly different in their respective languages. Also, bilingual children are more advanced than unilinguals in solving problems requiring the inhibition of misleading information[3]. The second area is convergent thinking, which can be measured with a test that requires subjects to give a number of words for giving a correct answer to a particular question/task. Convergent thinking follows the opposite process of thought, from diversity to unity[4]. Bilinguals, both children and adults, have an increased ability to create new concepts, showing more creativity and a wider imagination. They can understand the many ways in which an object can be described, they tend to “play with words” more, therefore enhancing creativity[5]. Regarding performances in mathematics and logical tasks, there is now definitive conclusion whether bilingualism has a clear influence with respect to performances in these areas and further research is required[6]. Even though for awhile it was argued that bilingualism leads to negative consequences for individuals in terms of cognitive abilities, today this is generally no longer believed to be the case[7].

Those cognitive abilities established in the native language can be transferred to new acquired languages. This means that the level of competence that the child has on the second language at one point is strongly related to the level of competence for the first language. Although the two languages may be different on the output, they share the same knowledge and concepts, derived from experience and learning, and also, the individuals have a sole cognitive ability. For educational achievements, it's necessary to reach deeper levels of cognitive processes such as analysis, synthesis, and evaluation.

Bilingual children and adults show more metalinguistic awareness, which means they have the ability to reflect on the use of language and to transfer linguistic knowledge across languages. It can also be described as the ability to think abstractly about language and appreciate linguistic form rather than content[8]. Basically, bilingual students show a higher metalinguistic awareness because they use two languages on a daily basis, so they need to pay more attention to how each language works and also to potential differences and common traits between them. For this, the student must think about the next language he'll be using. Generally speaking, bilinguals show a better semantic development and greater classification abilities.

Another advantage in bilingualism is given by communicative sensitivity, which refers to the level of awareness that people have towards what happens in a certain linguistics interaction. Bilingual individuals, especially adults, have more communication awareness because they get used to thinking which language to use for which persons and in which situations[9]. This means they are more sensitive to the needs of their dialogue partners. Besides, they perceive some details that can indicate when to change the spoken language. As a result, changing the linguistics code ensures mental flexibility for solving cognitive tasks.

Another research conducted by Cummins and Gulutean (1974) supports that bilingual children and adults have increased abilities of communication and verbal originality, which may lead to a high self-esteem. Also, bilingualism may increase reading skills, which makes these children better story tellers[10].

All these abilities help bilingual children and adults to perceive situations in a more analytical manner. They can concentrate on the key parts of the problem, and then select the most crucial solving scenarios. These abilities are applied in language, communication thinking and normal perceptions, giving bilingual students advantages not only in divergent and creative thinking, but also in analytical thinking. Bilingualism improves attention and cognitive control, providing individuals with higher capacity of concentrating on a task while ignoring potential disturbing factors. Also, bilingual adults show a higher functioning working memory[11], which represents quite the advantage in a large area of job places.

Other studies in bilingualism neuro-psychology have shown that early childhood bilingualism improves focus capacity and offers more protection against early dementia or other old age-related conditions. One theory is that the “cognitive backup” of knowing and using a second language leads to the higher vascularization and better oxygenation of the brain, thus keeping healthier neural connections and preventing dementia.[12]

On the opposite side of the matter, there are studies (mostly older ones) which mention various negative effects of bilingualism regarding cognitive development. Darcy (1963), after various researches, came to the conclusion that bilinguals suffer some form of language handicap when they have to take intelligence tests. It was suggested that bilinguals did not reach the same language depth as monolinguals did[13].

Children who learn two languages simultaneously follow a slower process of language acquisition compared to monolingual children, and their level is comparable to the ones who learned the second language later on in school[14]

Research also suggests some form of disparity in developing the language proficiency necessary for higher linguistic skills. For instance, we consider the difference between cognitive academic language proficiency (CALP) versus more conversational proficiency necessary for day to day social interactions[15]. Children can usually acquire conversational proficiency in a non-dominant language within two years; however they tend to take much longer to acquire higher order language proficiency in that language[16].

Another weaker point in bilingual development is the dimension of vocabulary. Studies were conducted regarding the dimension of vocabulary of bilinguals. According to Pearson, Fernandez and Oller (1993), preschool bilingual children’s vocabulary scores are often lower than their monolingual peers in any of the two languages. The vocabulary size in one particular language is in direct connection to the time the child spends interacting in that language. Therefore, especially in early development, there may be various limits in bilinguals’ vocabulary size, and these limits will get less clear as children grow and keep communicating[17].

Regarding delay in language acquisition in English, one of the areas where this seems more noticeable is in the acquisition of past tense verbs, for bilingual children between the ages of 4-6 years. Bilingual children tend to make more mistakes when they have to use irregular past tense forms. So, they add the termination „-ed” more frequently to verbs like „runned”, which is a common mistake for beginner English learners. Monolinguals can also display this type of error, but in the earlier development[18]. Of the possible explanations for this delay is the fact that bilingual children hear and use the English language less frequently than monolingual English speakers.

Nevertheless, being bilingual remains a cognitive overall advantage and each of the aforementioned negative aspects can be overcome, sometimes naturally, or giving proper adult intervention in early development. Some other studies even suggested that bilingualism can result in a higher overall intelligence compared to monolinguals, but this is not certain and the authors mention: „It is impossible to state from the present study whether the more intelligent child became bilingual or whether bilingualism added his intellectual development” (Peal and Lambert, 1962)[19].

In any case, bilingual children and adults have shown advantages compared to monolinguals. When we put everything in balance, bilingualism shows more advantages than disadvantages, regardless of the type (simultaneous or consecutive bilingualism). Last but not least, bilingualism can prove an important asset to us depending of the society we live in.

 

 

2. Competition of alternatives in verbal emission of bilinguals

 

            When performing even the most basic verbal tasks, such as naming a familiar object, different researches show that both languages are active and both influence the individual’s overall performance[20]. Studies have shown that the two languages of the bilingual have parallel activity when it comes to understanding a certain thing[21]. Still, it’s surprising that the language the subject does not intend to use during talking is also available. The act of recognizing someone’s speech is different from talking on your own. Regarding the latter, there is a process on a conceptual level which takes a certain thought and directs it to the available lexical information. In theory, the conceptual nature of spoken language should allow an early selection of the language for emission planning.

            Although some early language selection can be made in certain moments (for instance, when bilingual know a language better than the other, in consecutive bilingualism), most recent studies about verbal production of bilinguals have shown that a person’s intention to speak a sole language in a given situation cannot limit the activation of alternatives (synonyms etc.) only on that particular language.[22]

            One special realization about bilinguals is also the fact that they do not commit random language errors. At the same time, they are capable to easily switch from one language to another during the same conversation, if the person they are talking to is also a similar bilingual[23]. Of course, someone may argue that sentence fluency is supported by a variety of mechanisms which can be unavailable in an out of context conversation, but this does not necessarily mean that the bilingual’s verbal production would be worse in this case compared to a conversation in which the two languages compete for being selected by the individual. This has led some specialists to consider that bilingual people have a special mechanism of cognitive control that develops while these people gain more abilities in their second language, which will have consequences over the general process of controlling executions[24].

In order to understand how speech production is made when bilinguals have two or three alternatives, we need to know a certain selection mechanism. Available date from past studies give us enough support for identifying those brain areas of language intersection that activate when the subject wishes to pronounce a single word[25]. The general assumption in the lexical production models is that at least three components must activate before articulation. A concept and its closest lexical representation must be selected, but there is also necessary to specify the phonology that corresponds to that particular lexical representation. For bilinguals, because there are a number of alternatives for each language, there may be an activation of several “candidates” on the level of competing for verbal emission.

Factors which influence the representation of the intention of speaking are as follows: the relative dominance of one of the two languages of the bilingual, the context in which verbalization is produced, the languages’ own particular traits.

Kroll and his collaborators consider these alternatives to mixed language may be active in different neural areas. The level of activity for the language that was not chosen by the subject is not standard, but influenced by factors such as: the particular traits of the chosen language, the level of competence in the second language, the dialogue partner and also the way in which the individual can prioritize the available lexical alternatives[26].

When verbalization is produced in the subject’s main language, we may think there are fewer reasons to find a strong activity of the second language influence, given the fact that the main language is better developed and speech planning in this language is faster and more reliable. Therefore, the second language should not have many opportunities to participate in this scenario. In reverse, when bilinguals speak in their second language, there may be multiple influences of their main language over their second one[27].

Even though we have no consensus between scientists regarding to what extent the studies showed some language intersection activities produced in the bilinguals’ speech planning, one certain satisfying result can derive from analyzing the general conclusions as a whole. How does the right word get selected if alternatives in both languages are active? One model of specific language selection shows that information about word from the non-intended language is active, but those words do not represent candidates for selection[28]. It’s noteworthy that the presence of active multiple languages excludes an extreme model in which one of the two languages is completely deactivated, so that the bilinguals can become, for some time, truly “monolinguals”.

A study conducted by Gollan and Ferreira (2007) showcased some conclusions regarding the difficulty of switching between alternatives that bilinguals face. In their research, they asked the subjects to switch between the two languages when given the task to simply name the objects in various images. In this case, subjects had absolute freedom to use whatever language they preferred to name the objects. It has been found that even those bilingual individuals that have a strong dominant language had some difficulties for switching between the two languages for alternatives, even if they had full control over the way they did the switching. So, there is some sort of inhibitory effect over the main and dominant language in a mixed language scenario, and bilinguals do not need less time to switch from their second language to their first language than they usually require for the opposite scenario. In any case, all these studies about bilingualism acknowledge that, in order to surpass the activity of alternative concepts for the unused language, there is some level of inhibition required[29].

There are also studies that follow the specific properties of languages to determine if the unused language is still active and available for selection. Some researches approached this issue by examining words with common etymology in several languages and their effects over emission. These words have common lexical traits such as orthography and phonology. Given image naming tests, bilingual subjects name faster those images that correspond to this kind of words, as compared to the quickness of their responses when having to name images that have corresponding words without the same degree of resemblance. These results suggest that the phonology of lexical candidates in the not-intentioned language is active during speech planning so that objects named with words that share common roots allow and receive activation from both sources: main and secondary language. Costa and collaborators have found that this effect for words with common root is greater when subjects were required to use the second language, which means that the dominant language is more likely to influence the second language than vice versa[30].

By trying to localize the selection effects in bilinguals’ verbal production, more methods were searched in order to provide answers regarding the localization of the cognitive processes involved in word selection and emission in both languages. There are some differences in the proposed models. When saying that verbal indicators guide the selection process, it is suggested we should observe early effects of language selection during processing. In contrast, those conclusions supporting the idea of an inhibitory process as a reply to competing alternatives from the two languages are more consistent with the idea of a late selection. Regardless of this lack of consensus, we can say there is some sort of competition between the two known languages for verbal production, and the simple act of consciously inhibit one language does not mean there are zero chances to involuntarily introduce words from the language that wasn’t selected.

 

 

3. General aspects of bilingual education

It may seem normal for bilingual children who are born into bilingual communities to have the opportunity to be educated in two languages: the mother language and another language strongly used in the community. However, in most of these bilingual communities the two languages do not have completely equal status. There are still languages of the majority which are sometimes associated with more prestige and better social and economic connotations, and also, languages of the minority, possibly associated with lower economic and social conditions in their respective communities – therefore, these languages are less likely to be thought and promoted in schools. So, all around the world we find children who must attend classes that use a language they don't know as well as the natives.

We can provide examples such as children from Mozambique who speak Shona at home, but they attend schools in which Portuguese is used or children from Surinam who speak Hindi at home and have to attend classes where they use Danish[31].

When this type of fracture between home and school happens, several negative effects can follow, including unsatisfying educational results. Especially if the minority language is considered the cause for these negative results, it gets more difficult to create a better environment for children to grow and be educated. Many authors agree this situation can be changed only if the minority language is introduced in schools and gets enough recognition and expertise. The social and economic level of the society shall dictate the way minority languages can be introduced in schools and any governmental decision regarding such change will have a great impact over the language itself in that community.

In one class, there may be one of several children who don’t have the same native language as the rest. However, Baker (2001) tackled this issue and said that speaking two languages means more than simply looking through two lenses, while being bilingual is not so easy to establish and confirm. Some people may speak two languages but with different degrees of success while other may be proficient in both languages but hardly get to use one of them[32].

Linguistic abilities do not develop separately from the social development of that particular society. They are influenced by the current situations in which we use the language. In order to communicate, the student must not only learn the structure of the language (grammar, vocabulary) but also be able to use it in different situations or social contexts. He must learn how to talk depending of the dialogue partners and the circumstances. The way in which we use our knowledge and language abilities may change depending of several factors, such as the people that communicate with us, their language skills, the subject of the conversation, the purpose and so on.

Bilingual students have a larger spectrum of choices at their desire, given their experience with multiple cultural and linguistic environments. Despite some impediments that are sometimes encountered when society is strongly shaped by a single language, bilinguals enjoy many advantages, such as[33]:

- Using two or more word for the same concept or idea: therefore, easier establishment of relationships between words and concepts and more flexible and more creative thinking;

- More efficient and expressive communication and the ability to develop and maintain stronger and more profound relationships with families, but also with the local and general community;

- Benefiting from two types of literature, traditions, ideas, ways of thinking and behavioral norms;

- They can play the role of the “bridge” for people with different cultures, races or beliefs;

- More openness towards diversity, multiple cultures;

- Better and more diverse opportunities for employment, achieving careers and earning a higher financial and social status.

Still, we must also note that all these ideas about cognitive bilingualism (cognitive advantage) and bilingual education are better observed in practice once the individual gets more skilled with the second language. As for cognitive benefits, we can structure them on three levels:

First level (low level for both languages):

- Children have low competence in both languages;

- They can face difficulties when processing information in any of the two languages;

Second level (low level for one of the two languages):

- Children have a level of competence that matches their ages for only one of the two languages (most likely the mother tongue);

- Cognitive development will overall resemble the monolingual child of the same age;

Third level (high level for both languages):

- Children have a level of competence that matches their ages for both languages;

- They may show intellectual advantages compared to their monolingual peers.

Just as we’ve discussed regarding the benefits of bilingual education, so we must tackle this sensitive topic of cognitive development. It takes time and careful planning in order to obtain the desired effects. If school aged children have limited opportunities to use the second language, in authentic out-of-school contexts, it may take several years of bilingual education before they get to a high level of competence for their second language. Still, there are examples from bilingual schools that show bilingual education can bring students over time to a higher grade of competence and, hopefully, some superior levels of cognitive development. At least, available research shows no disadvantages related to bilingual education, which must be one more reason to encourage a bilingual approach to education in societies where there is no monolingual heritage anymore.

 

 

 

REFERENCES

 

1.      Abutalebi J, Green D (2007). Bilingual language production: The neurocognition of language representation and control. Journal of Neurolinguistics.

2.      Alzheimer’s Society (2017). Bilingual brains are more resilient to dementia cause by Alzheimer’s disease [online] Alzheimer's Society. Available at:

https://www.alzheimers.org.uk/news/article/164/bilingual_brains_are_more_resilient_to_dementia_cause_by_alzheimer_s_disease [Accessed 14 Jan. 2018].

3.      Appel, R. Muysken, P. (2005). Language Contact and Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam University Press.

4.      Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism. Buffalo, NY: Multilingual Matters.

5.      Colomé A. (2001). Lexical activation in bilinguals’ speech production: language-specific or language-independent? Journal of Memory and Language.; 45

6.      Corson, D. (1997) The learning and use of academic English words. Language Learning 47.

7.      Costa A, Miozzo M, Caramazza A. (1999). Lexical selection in bilinguals: Do words in the bilingual’s two lexicons compete for selection? Journal of Memory and Language, Elsevier; 41.

8.      Costa A, Caramazza A, Sebastian-Galles N. (2000). The cognate facilitation effect: Implications for the model of lexical access. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. American Psychological Association; 26.

9.      Costa A. (2005). Lexical access in bilingual production. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc.

10.  Cummins, J. and Gulutsan, M. (1974). The Alberta journal of educational research. Edmonton: University of Alberta Press.

11.  Cummins, J. (1979) Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism 19

12.  Darcy, N. T. (1963). Bilingualism and the measurement of intelligence: A review of a decade of research. Journal of Genetic Psychology, 103.

13.  Damico, J. and Hamayan, E. (1991). Limiting bias in the assessment of bilingual students. Austin, Tex: Pro-Ed.

14.  Dietrich, A. (2007). Who’s afraid of a cognitive neuroscience of creativity?. Methods, 42, Elsevier.

15.  Dijkstra, T. (2005). Bilingual Visual Word Recognition and Lexical Access. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc.

16.  Gollan, T. and Ferreira, V. (2007). Natural language switching: Expanding the role of inhibitory control. In: 48th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Long Beach, CA, USA.

17.  Hermans D, Bongaerts T, De Bot K, Schreuder R. (1998). Producing words in a foreign language: Can speakers prevent interference from their first language? Bilingualism: Language and Cognition, Cambridge University Press, 1.

18.  Idrus, M. (2011). Influence of Bilingualism on Children’s Conversational Skills. Morgantown: West Virginia University

19.  Ijalba, E., Obler, L. and Chengappa, S. (2006). Bilingual Aphasia. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell Publishing.

20.  Kamwangamalu, N. (2006). Bi-/Multingualism in South Africa. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell Publishing.

21.  Kroll, J., Bobb, S., Misra, M. and Guo, T. (2008). Language selection in bilingual speech: Evidence for inhibitory processes. Acta Psychologica, 128(3).

22.  Kroll JF, Bobb S, Wodniekca Z. (2006). Language selectivity is the exception, not the rule: Arguments against a fixed locus of language selection in bilingual speech. Bilingualism: Language and Cognition, Cambridge University Press.

23.  Michael, E. and Gollan, T. (2005). Being and Becoming Bilingual. Individual Differences and Consequences for Language Production. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc.

24.  Murre, J. (2005). Models of Monolingual and Bilingual Language Acquisition. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc.

25.  Muysken P (2000). Bilingual speech: A typology of code-mixing. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

26.  Paradis, M. (2005). Introduction to Part IV: Aspects and implications of Bilingualism. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc.

27.  Peal, E. and Lambert, W. (1962). The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs: General and Applied, 76(27).

28.   Pearson, B., Fernández, S. and Oller, D. (1993). Lexical Development in Bilingual Infants and Toddlers: Comparison to Monolingual Norms. Language Learning, 43(1),

29.  Sipra, M. (2007). Bilingualism as teaching aid in a language class: L1 as a facilitator in teaching/learning process of L2 at intermediate/certificate level. M.A. National University of Modern Languages, Islamabad.

30.  Torrance, E. P., Wu, J. J., Gowan, J. C., & Aliotti, N. C. (1970). Creative functioning of monolingual and bilingual children in Singapore. Journal of Educational Psychology.

31.  Zlate, M. (1999). The Psychology of Cognitive Mechanisms. Iași: Polirom.

.

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

                

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

 

 [1]  Appel, R. and Muysken, P. (2006). Language Contact and Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam University Press, page 83.

[2] Ijalba, E., Obler, L. and Chengappa, S. (2006). Bilingual Aphasia. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell Publishing, page 79.

[3] Paradis, M. (2005). Introduction to Part IV: Aspects and implications of Bilingualism. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc., page 414.

[4] Zlate, M. (1999). The Psychology of Cognitive Mechanisms. Iași: Polirom, page 280

[5] Torrance, E. P., Wu, J. J., Gowan, J. C., & Aliotti, N. C. (1970). Creative functioning of monolingual and bilingual children in Singapore. Journal of Educational Psychology, pages 61,72–75.

[6] Paradis, M. (2005). Introduction to Part IV: Aspects and implications of Bilingualism. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc., page 420

[7] Dietrich, A. (2007). Who’s afraid of a cognitive neuroscience of creativity?. Methods, 42, Elsevier.

[8] Sipra, M. (2007). Bilingualism as teaching aid in a language class: L1 as a facilitator in teaching/learning process of L2 at intermediate/certificate level. M.A. National University of Modern Languages, Islamabad.

[9] Idrus, M. (2011). Influence of Bilingualism on Children’s Conversational Skills. Morgantown: West Virginia University.

[10] Cummins, J. and Gulutsan, M. (1974). The Alberta journal of educational research. Edmonton: University of Alberta Press.

[11] Michael, E. and Gollan, T. (2005). Being and Becoming Bilingual. Individual Differences and Consequences for Language Production. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc., page 395.

[12] Alzheimer’s Society (2017). Bilingual brains are more resilient to dementia cause by Alzheimer’s disease [online] Alzheimer's Society. Available at:

https://www.alzheimers.org.uk/news/article/164/bilingual_brains_are_more_resilient_to_dementia_cause_by_alzheimer_s_disease [Accessed 14 Jan. 2018].

[13] Darcy, N. T. (1963). Bilingualism and the measurement of intelligence: A review of a decade of research. Journal of Genetic Psychology, 103

[14] Damico, J. and Hamayan, E. (1991). Limiting bias in the assessment of bilingual students. Austin, Tex: Pro-Ed.

[15] Cummins, J. (1979) Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism 19.

[16] Corson, D. (1997) The learning and use of academic English words. Language Learning 47, 671–718.

[17] Pearson, B., Fernández, S. and Oller, D. (1993). Lexical Development in Bilingual Infants and Toddlers: Comparison to Monolingual Norms. Language Learning, 43(1), p.113.

[18] Murre, J. (2005). Models of Monolingual and Bilingual Language Acquisition. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc., page 154.

[19] Peal, E. and Lambert, W. (1962). The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs: General and Applied, 76(27), p.21.

[20] Colomé A. (2001). Lexical activation in bilinguals’ speech production: language-specific or language-independent? Journal of Memory and Language.; 45: p. 721–736.

[21] Dijkstra, T. (2005). Bilingual Visual Word Recognition and Lexical Access. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc., page 186.

[22] Kroll, J., Bobb, S., Misra, M. and Guo, T. (2008). Language selection in bilingual speech: Evidence for inhibitory processes. Acta Psychologica, 128(3), p.416.

[23] Muysken P (2000). Bilingual speech: A typology of code-mixing. Cambridge, UK: Cambridge University Press

[24] Abutalebi J, Green D (2007). Bilingual language production: The neurocognition of language representation and control. Journal of Neurolinguistics. ;20: 242–275.

[25] Costa A. (2005). Lexical access in bilingual production. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Oxford University Press, Inc., page 308-325.

[26] Kroll JF, Bobb S, Wodniekca Z. (2006). Language selectivity is the exception, not the rule: Arguments against a fixed locus of language selection in bilingual speech. Bilingualism: Language and Cognition, Cambridge University Press, 119–135

[27] Hermans D, Bongaerts T, De Bot K, Schreuder R. (1998). Producing words in a foreign language: Can speakers prevent interference from their first language? Bilingualism: Language and Cognition, Cambridge University Press, 1, 213–229.

[28] Costa A, Miozzo M, Caramazza A. (1999). Lexical selection in bilinguals: Do words in the bilingual’s two lexicons compete for selection? Journal of Memory and Language, Elsevier; 41, 365–397

[29] Gollan, T. and Ferreira, V. (2007). Natural language switching: Expanding the role of inhibitory control. In: 48th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Long Beach, CA, USA.

[30] Costa A, Caramazza A, Sebastian-Galles N. (2000). The cognate facilitation effect: Implications for the model of lexical access. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. American Psychological Association;26:1283–1296

[31] Kamwangamalu, N. (2006). Bi-/Multingualism in South Africa. The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell Publishing, page 730.

[32] Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism. Buffalo, NY: Multilingual Matters.

[33] Sipra, M. (2007). Bilingualism as teaching aid in a language class: L1 as a facilitator in teaching/learning process of L2 at intermediate/certificate level. M.A. National University of Modern Languages, Islamabad, pages 69-74.