ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Μωυσιάδου Αικατερίνη

Ψυχολόγος Απόφοιτος Α.Π.Θ.

Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας Ε.Α.Π.

Φορέας βιβλιογραφικής ανασκόπησης: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Αθήνα 11 Μαΐου 2012

Social factors which affect professional orientation during adolescence

Moisiadou Ekaterini

Psychologist Graduate of Aristotle University of Thessaloniki

Msc Management of Health Units, Greek Open University

 

Organization of bibliographic work: School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)

Athens 11 May 2012

Abstract

 

The professional development, referring throughout lifetime, refers to the guidance and the decisions of individuals in the profession who wish to pursue.

The primary factor influencing the professional development is the family because, through the perceptions of family, children build a system of professional standards with a dominant role in education and socioeconomic status of parents.

Also, school is a milestone for socializing, as with the offered information on occupations, adolescents choose their workplace.

Parents and teachers remain to influence the choice of occupation and bring adolescents into contact with an informal environment for teaching social adaptation and making decision.

This work describes the role and how factors of social development and adolescent behavior contribute to the procedure of profession selection. It also examines the evolution of social and professional development of adolescents in crystallization of a professional choice.

 

Περίληψη

Η επαγγελματική ανάπτυξη, αναφερόμενη σε όλη τη διάρκεια της ζωής, αφορά τον προσανατολισμό και τις αποφάσεις του ατόμου για το επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Πρωταρχικός παράγοντας επηρεασμού της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η οικογένεια καθώς, μέσα από τις αντιλήψεις της οικογένειας, τα παιδιά οικοδομούν ένα σύστημα επαγγελματικών προτύπων με κυρίαρχο ρόλο το μορφωτικό και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων.

Επίσης, το σχολείο αποτελεί ορόσημο για την κοινωνικοποίηση, καθώς με τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα επαγγέλματα, οι έφηβοι επιλέγουν τον εργασιακό τους χώρο.

Οι γονείς και οι δάσκαλοι διατηρούν τον επηρεασμό στην επιλογή επαγγέλματος καθώς φέρνουν τους έφηβους σε επαφή με ένα ανεπίσημο περιβάλλον διδασκαλίας για την κοινωνική προσαρμογή και λήψη αποφάσεων.

 Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο ρόλος και ο τρόπος με τον οποίο παράγοντες κοινωνικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς εφήβων συμβάλλουν στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος. Επίσης, εξετάζεται η εξελικτική πορεία της κοινωνικής-επαγγελματικής ανάπτυξης των εφήβων στην αποκρυστάλλωση μιας επαγγελματικής επιλογής.

 

Εισαγωγή

Το θέμα  των εκπαιδευτικών-επαγγελματικών επιλογών των μαθητών είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης. Οι μελέτες για θέματα εκπαίδευσης δε μπορούν να αγνοήσουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα από το οποίο οι μαθητές παίρνουν τις επαγγελματικές αποφάσεις τους 1,2.

Σημαντικοί παράγοντες στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελούν η οικογένεια, η εκπαίδευση που έχει λάβει και το επάγγελμα που ακολουθεί. Η επαγγελματική απασχόληση αποτελεί καθοριστική παράμετρο για τη θέση κάποιου ανθρώπου στον κοινωνικό ιστό και τονίζει ότι, η επαγγελματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, που πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται σε όλη τη διάρκεια της ενεργητικής απασχόλησης του ατόμου 3.

Η επαγγελματική ανάπτυξη περιγράφεται, επίσης, ως ένα δίπολο, μια ενεργητική διαδικασία ανθρώπου και επαγγέλματος. Για τον λόγο αυτό η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι στιγμιαία απόφαση, αλλά μακροχρόνια διαδικασία που διαπερνά όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου.

Έρευνες επαγγελματικού προσανατολισμού που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη διαδικασία των επαγγελματικών επιλογών των νεαρών ατόμων μιας κοινωνίας, έχουν καταδείξει ως κύριους πρωτογενείς παράγοντες διαμόρφωσης των επαγγελματικών σχεδίων την οικογένεια και το σχολείο. Η οικογένεια, αξεχώριστα ιδωμένη από την κοινωνική και οικονομική τάξη των μελών της, είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα που αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Στα πρώτα ιδιαίτερα στάδια της ανάπτυξης, η οικογένεια είναι για το παιδί η μόνη ομάδα αναφοράς και σαν τέτοια επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση κινήτρων και τύπων συμπεριφοράς 4.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας επηρεασμού των επαγγελματικών επιδιώξεων των νέων είναι το σχολείο, που σαν βασικός μηχανισμός κοινωνικοποίησης χαράζει στα παιδιά ένα σύστημα αξιών και προτύπων, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό το είδος και την κατεύθυνση της επαγγελματικής μόρφωσης του ατόμου μέσα από την αξιολόγηση των ικανοτήτων που επιβάλλει, αλλά και μέσα από το είδος των γνώσεων που παρέχει 5.

Η ενημέρωση και η μύηση των μαθητών στον κόσμο του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεως στο σχολείο με ιδιαίτερη έμφαση σε περιόδους πιο κρίσιμες από άλλες 5.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναλυθούν οι βασικότεροι παράγοντες (σχολείο-οικογένεια) οι οποίοι έχουν αποφασιστική σημασία για την σταδιοδρομία του ατόμου καθώς και ο βαθμός παρέμβασης της κοινωνικής εξέλιξης των εφήβων στη διαμόρφωση των επαγγελματικών τους αντιλήψεων. Επίσης αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος των γονέων και η επίδραση του σχολείου στην επαγγελματική επιλογή.

 

1.   Κοινωνικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των εφήβων

Η εφηβεία, σύμφωνα με τον Tucker (1997) είναι μια εκτεταμένη χρονική περίοδος του ατόμου κατά την οποία λαμβάνουν χώρα πολλές και σημαντικές βιοσωματικές, νοητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές αλλαγές 6.

Κατά την άποψη πολλών ερευνητών ο έφηβος στην πορεία της κοινωνικοποίησής του διαμορφώνει και ενεργοποιεί πολλαπλούς εαυτούς.

Η διαμόρφωση της ταυτότητας συνδέεται άμεσα με την διαδικασία ατομικοποίησης και αυτονομίας του εφήβου. Για μερικούς έφηβους η διαδικασία της δημιουργίας της ταυτότητας είναι τόσο δύσκολη που έχει ως αποτέλεσμα να ‘κλείνουν’ το κεφάλαιο αυτό παίρνοντας ‘εύκολες’ και γρήγορες αποφάσεις χωρίς να διευρύνουν όλες τις προοπτικές και εναλλακτικές οδούς που ανοίγονται μπροστά τους και χάνοντας, με αυτό τον τρόπο, την ευκαιρία να πάρουν αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη του καλύτερού τους εαυτού 6.

Άλλοι έφηβοι πάλι, βιώνουν σύγχυση κατά τη διαδικασία της δημιουργίας ταυτότητας, όταν δεν δεσμεύονται από στόχους και αξίες, απ’ όπου και να προέρχονται αυτοί (οικογένεια, κοινωνία, σχολείο, φίλοι) και αντιμετωπίζουν την ταυτότητά τους με απάθεια. Τα άτομα αυτά έχουν μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από το σχολείο, τη δέσμευση που απαιτούν οι σχέσεις με τους φίλους και ο προγραμματισμός για το μέλλον. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εφήβων είναι η επιθυμία τους για αποδοχή ειδικά από τις ομάδες των συνομηλίκων και η προσδοκία των εφήβων για αποδοχή εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτοί πιστεύουν ότι κατέχουν τις ιδιότητες που εκτιμούν οι συνομήλικοί τους 6.

 Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το μαθητή οι συμμαθητές του και οι αντιλήψεις και οι στάσεις που υιοθετούν απέναντί του ασκούν ισχυρή επίδραση στις μετέπειτα επαγγελματικές του επιλογές 7.

 

2.   Έφηβοι μπροστά στην επιλογή επαγγέλματος

Η σχετική με την εκλογή επαγγέλματος προετοιμασία του εφήβου συνίσταται καταρχήν στην κατάλληλη υποβοήθησή του, για να αποκτήσει ορθή αυτογνωσία. Ο έφηβος  χωρίς να υπερτιμά ή να υποτιμά τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές του θα πρέπει να αξιοποιήσει το πραγματικό πνευματικό του δυναμικό και να  συνειδητοποιήσει τα πραγματικά ενδιαφέροντά του 8.

Ο έφηβος περνάει από διάφορα στάδια στην προσπάθειά του να διαμορφώσει την ταυτότητά του που σχετίζονται με την επαγγελματική του αποκατάσταση κατά την προσπάθειά του να χαράξει μια πορεία ζωής 6,8.

Οι έφηβοι, κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού σταδίου (11 έως 18 ετών) του Ginzberg, αρχίζουν να αναρωτιούνται «ποιά είναι τα ενδιαφέροντά μου όσον αφορά το χώρο των επαγγελμάτων;». Σύντομα ανακαλύπτουν ότι σε ορισμένα πράγματα έχουν περισσότερες δυνατότητες και μπορούν να τα κάνουν καλύτερα από ορισμένα άλλα. Παράλληλα αρχίζουν να κάνουν αναδιάταξη των ενδιαφερόντων τους. Γύρω στην ηλικία των δεκαέξι, οι αξίες αρχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές τους αποφάσεις και, κατά το στάδιο της μετάβασης (γύρω στα 18) οι νέοι είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν να ενσωματώσουν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους σε μια ρεαλιστική πραγματικότητα 2,8.

Κατά το ρεαλιστικό στάδιο, δηλαδή, της επαγγελματικής του ανάπτυξης, ο νέος ή η νέα διερευνά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιήσει τις δοκιμαστικές του επιλογές. Έτσι, σιγά-σιγά αρχίζει να καταλήγει σε ένα αποκρυσταλλωμένο επαγγελματικό πρότυπο, κατά το υπο-στάδιο του προσδιορισμού το οποίο οδηγεί στη τελική επιλογή 2,8.

Μετά την προετοιμασία του εφήβου για την ορθή επαγγελματική εκλογή ακολουθεί η εκ μέρους του εφήβου τελική απόφαση που αφορά την εκλογή του επαγγέλματος. Το τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Π.) σχετίζεται άμεσα με ορισμένες τελευταίες ενέργειες και αποφάσεις του εφήβου που αποσκοπούν στην προπαρασκευή του για το επάγγελμα και στην είσοδο και επιτυχή προσαρμογή του σε αυτό 8.

Το στάδιο της δημιουργίας επαγγελματικής ταυτότητας στην εφηβεία αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο με την ενηλικίωση, διότι λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στις παιδικές εμπειρίες και τους προσωπικούς στόχους, τις αξίες και τις αποφάσεις που επιτρέπουν στο νέο να πάρει τη δική του θέση στην κοινωνία.

Η διαδικασία της δημιουργίας της ταυτότητας αυτής επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πιέσεις που το άτομο δέχεται από τον κοινωνικό του περίγυρο, που μπορεί να είναι η οικογένεια, το σχολείο με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει, οι συμμαθητές και οι φίλοι του. Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες του ατόμου στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο της ζωής του, στην εφηβεία δηλαδή, και την επίδραση των σημαντικών άλλων παραγόντων (οικογένεια, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί) στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του και στις επιλογές του.

Από τις πιο σημαντικές έρευνες που μελέτησαν την επαγγελματική ωριμότητα (vocational maturity) κατά την εφηβεία ήταν η Μελέτη προτύπων σταδιοδρομίας (career pattern study), μία διαχρονική έρευνα που πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Miller και Form (1951) και που αργότερα υιοθετήθηκε από τον Super (1957). Η έρευνα αυτή άρχισε το 1951 με υποκείμενα 200 αγόρια, που τότε βρίσκονταν στο μέσο του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15 ετών). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι μαθητές στην ηλικία των δεκαπέντε ετών, όπου χρονικά λαμβάνει χώρα η λήψη αποφάσεων για το εάν ένας μαθητής θα παραμείνει ή όχι στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν διέθεταν αρκετά υψηλή επαγγελματική ωριμότητα έτσι ώστε να γίνουν εφικτές οι επαγγελματικές τους αποφάσεις 2.

Μια νεότερη ανάλυση των στοιχείων της έρευνας έδειξε ότι στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών οι νεαροί του δείγματος είχαν περιοριστεί σε λιγότερα επαγγελματικά επίπεδα και ήταν περισσότερο αφοσιωμένοι στους στόχους τους, αλλά οι στόχοι τους δεν ήταν ούτε περισσότερο κατάλληλοι ούτε περισσότερο ρεαλιστικοί. Στην ηλικία αυτή οι νέοι αξιολογούσαν περισσότερο από ό, τι  προηγουμένως τις διάφορες εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους 2.

Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν  ότι τα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι στην ουσία χρόνια επαγγελματικών διερευνήσεων και όχι χρόνια προετοιμασίας για ένα επάγγελμα.

Επίσης, έρευνες που έχουν αναζητήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα κατά την εκλογή των σχολικών ή επαγγελματικών κατευθύνσεων που σχεδιάζουν να ακολουθήσουν δείχνουν ότι σημαντική θέση ανάμεσα σε αυτούς κατέχουν οι αντιλήψεις που επικρατούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο όσον αφορά τις σχολικές κατευθύνσεις και τα επαγγέλματα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να παραγνωρίζονται ουσιώδη πλεονεκτήματα πολλών επαγγελματικών ασχολιών και να επιλέγονται επαγγέλματα τα οποία ελάχιστες δυνατότητες εργασίας προσφέρουν μόνο και μόνο επειδή προσδίδουν γόητρο και κύρος.

 

3.   Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση της επαγγελματικής επιλογής των εφήβων

Η περίοδος της εφηβείας περιλαμβάνει τις πρώτες αποφάσεις (εκπαιδευτικές επιλογές, επιλογές σπουδών) που καλείται να πάρει ο έφηβος στην πορεία της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Σε αυτήν την πορεία οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Στη θεωρία της Roe για την επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή του ατόμου, αναφέρθηκε η σπουδαιότητα των παραγόντων οικογένεια, οικογενειακό περιβάλλον και γενετικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, τα οποία θα οδηγήσουν με τη σειρά τους στην μετέπειτα επαγγελματική συμπεριφορά και επιλογή 9.

Οι θετικές σχέσεις των εφήβων με τους γονείς τους προάγουν την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και το ψυχολογικό ευ ζην των εφήβων. Αντίθετα, η έλλειψη γονικής στήριξης και η έλλειψη ενασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης προβλημάτων συμπεριφοράς στην εφηβεία.

 Αν τα παιδιά βιώσουν την απόρριψη, την παραμέληση και την εχθρότητα από τους γονείς τους, είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσουν μεγάλο αριθμό προβλημάτων σε διάφορους λειτουργικούς τομείς της προσωπικότητάς τους, όπως μαθησιακές δυσκολίες, νευρωσικές διαταραχές, γνωστικά προβλήματα, ψυχοσωματικά προβλήματα και διαταραχές της προσωπικότητας. Αντίθετα, η απόκτηση αυτονομίας μέσα σε ένα περιβάλλον θετικών σχέσεων με τους γονείς οδηγεί σε καλύτερη προσαρμογή του νεαρού ατόμου κατά την προοδευτική απομάκρυνσή του από την επίδραση των ενηλίκων, αυξημένη αυτοπεποίθηση, ενισχυμένη αντίσταση στην πίεση από τους συνομηλίκους και υψηλότερη αυτοεκτίμηση 10.

Η διατήρηση στην εφηβεία της επιρροής των δεσμών προσκόλλησης με τους γονείς υποστηρίζεται από τα ευρήματα σχετικών εμπειρικών μελετών, οι οποίες έχουν δείξει ότι η ασφαλής προσκόλληση στους γονείς κατά την εφηβεία σχετίζεται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, καλύτερη προσαρμογή στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και υψηλότερα επίπεδα αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης 10.

Πολλές από τις έρευνες, έχουν εξετάσει και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης σε σχέση με τις διάφορες μορφές ταυτότητας. Οι αυταρχικοί γονείς, οι οποίοι με κανόνες και περιορισμούς ελέγχουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, προωθούν μάλλον τη δοτή παρά την κεκτημένη ταυτότητα. Οι υπερβολικά ανεκτικοί γονείς, οι οποίοι παρέχουν στα παιδιά τους πλήρη και ανεξέλεγκτη ελευθερία επιλογών και αποφάσεων, φαίνεται να τα οδηγούν στο τέλμα της διάχυτης ταυτότητας. Οι δημοκρατικοί γονείς, οι οποίοι ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εξετάζουν εναλλακτικές επιλογές, προάγουν την απόκτηση ταυτότητας 10.

 Το οικογενειακό περιβάλλον, το σπίτι, μπορεί να επιδράσει στις επαγγελματικές αποφάσεις του παιδιού είτε άμεσα με τη μορφή της άμεσης παρέμβασης (υπόδειξη, απαγόρευση, συμβουλή), είτε έμμεσα μέσα από τη μετάδοση των γονικών αξιών και στάσεων 2,11.

Η γνώμη του πατέρα και της μητέρας μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα και να λειτουργήσει ουσιαστικά στη διαδικασία διαφοροποίησης και ψυχοκοινωνικής συγκρότησης του νέου ατόμου, ως σημείο αναφοράς 11. Το θέμα, ωστόσο, διαφοροποιείται στην περίπτωση που υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορεί να εμποδίσουν ένα νέο άνθρωπο στην επαγγελματική του επιλογή. Η δύναμη των προσδοκιών και των επιθυμιών των γονέων σε σχέση με την επαγγελματική επιλογή των παιδιών τους, μπορεί να οδηγήσει είτε σε συμπεριφορά συμμόρφωσης είτε, ακόμα, σε αντιδραστική συμπεριφορά. Πολύ συχνά, οι νέοι καταλήγουν σε μια μη συνειδητή επιλογή και τίθεται το ερώτημα, αν, ως προς την επαγγελματική επιλογή, βρίσκονται μπροστά σε μια γνήσια ελευθερία επιλογών ή θα αποφασίσουν τυπικά, καθώς η απόφαση έχει ήδη ληφθεί πριν από αυτούς γι’ αυτούς.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις από έρευνες ότι οι νέοι επιδιώκουν ή τελικά καταλήγουν σε εργασίες παρόμοιες με αυτές των πατέρων τους. Στο δεύτερο μέρος της διαχρονικής  έρευνας των Douglas, Ross και Simpson (1968) σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα παιδιών από την Αγγλία, διαπιστώθηκε ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (13% των αγοριών και 9% των κοριτσιών) επιδίωκαν να βρουν δουλειά σε διαφορετική κατηγορία από αυτήν που επιθυμούσαν οι γονείς τους (επάγγελμα ανωτέρου επιπέδου, χειρωνακτικό, μη χειρωνακτικό) 2,11.

Επίσης, τα παιδιά επιλέγουν επάγγελμα παρόμοιο με αυτό του πατέρα τους σε βαθμό που αποκλείεται να είναι τυχαίος και αν δεν καταλήξουν στο ίδιο επάγγελμα είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν σε κάποιο με ίδιες αξίες και γενικές δραστηριότητες 2,11.

Παρόμοιες απόψεις υποστηρίζουν ότι η κληροδότηση του επαγγέλματος εμφανίζεται συχνότερα στις περιπτώσεις των οικογενειών που έχουν κάνει μεγάλες οικονομικές επενδύσεις στο επάγγελμα αυτό ή στις περιπτώσεις μικρών κοινοτήτων (ψαράδες, ανθρακωρύχοι, γεωργοί) όπου λίγο πολύ ασχολούνται με το ίδιο επάγγελμα 11.

 Η είσοδος σε ένα επάγγελμα είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους ‘κατήχησης’ που επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή επαφή του παιδιού με τη δουλειά του πατέρα, τις αμοιβές και από τις συζητήσεις για τη δουλειά, τα ωράρια, τη φύση της εργασίας 11.

Υπάρχουν τρία είδη οικογενειακού περιβάλλοντος που ασκούν επίδραση στις στάσεις και τις προσδοκίες των παιδιών: α) το περιβάλλον που έχει για επίκεντρο την οικογενειακή ζωή και καλλιεργεί τις φιλοδοξίες για κοινωνική άνοδο, β) το περιβάλλον της εργατικής τάξης, όπου τα παιδιά δεν έχουν μεγάλο περιθώριο για επιλογή, προορίζονται απλώς για εργασίες παρόμοιες με αυτές των πατέρων τους ή των μητέρων τους και γ) το «σκληρό» περιβάλλον των ανειδίκευτών και μη προνομιούχων στρωμάτων όπου στον τύπο αυτό του οικογενειακού περιβάλλοντος οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για το τι δουλειά θα κάνουν τα παιδιά τους, φτάνει να φέρνουν κάποιο εισόδημα στο σπίτι.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί μια πολύπλοκη σχέση των γονέων με τα παιδιά, σε ό, τι έχει να κάνει με την επιλογή επαγγέλματος που καθορίζεται από την κοινωνικοοικονομική θέση των γονέων. Συνήθως, οι  γονείς που ζουν σε αστικό περιβάλλον προσπαθούν να προσανατολίσουν τα παιδιά τους σε επαγγέλματα που θεωρούν κατάλληλα, σύμφωνα με τη δική τους αξιολόγηση. Αντίθετα, για τους γονείς που ζουν έξω από τα αστικά κέντρα θεωρείται πολύ σημαντικό να προσανατολίσουν τα παιδιά τους σε επαγγέλματα που ευκολότερα και γρηγορότερα θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος 4,11.

Κατά τη Lease (2003) οι γονείς από ανώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα προβάλουν τις φιλοδοξίες τους στα παιδιά τους και μπορούν να χρηματοδοτούν μακροχρόνιες σπουδές, που οδηγούν σε μεταπτυχιακούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή οι κοινωνικές προσδοκίες είναι υψηλότερες 12.

Παρόλα αυτά, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων θεωρείται πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σχέδια των παιδιών περισσότερο από ό, τι η οικονομική τους κατάσταση. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός και πολλές φορές καθοριστικός παράγοντας για το αν το παιδί θα συνεχίσει την εκπαίδευσή του μετά το λύκειο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το παιδί δεν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 12.

Συνήθως οι Έλληνες γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της εκπαίδευσης, με τη διαφορά ότι την αντιλαμβάνονται ως μέσο κοινωνικής και οικονομικής ανόδου και όχι ως αξία αυτή καθαυτή.  Οι γονείς επηρεάζουν έμμεσα (αρνητικά πολλές φορές) τα παιδιά τους κατευθύνοντας τις επαγγελματικές τους προθέσεις και περιορίζοντας τα ενδιαφέροντά τους. Οι σχέσεις των νέων και της οικογένειάς τους με την τοπική κοινότητα και τους γείτονες αποτελούν βασική πηγή απ’ όπου αντλούν ιδέες για τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις κατά τις τελευταίες τάξεις του σχολείου 4,12.

Τέλος, η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο μέγεθος της οικογένειας και στις επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές των νέων φαίνεται να είναι στενή.

 

4.   Η επίδραση του σχολείου στη διαμόρφωση επαγγελματικών επιλογών στην εφηβεία

Ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας της επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης μπορεί να αποτελέσει το σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να αποσαφηνίσει τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του και να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές του.

Το σχολείο, ως κοινωνικός αλλά και εκπαιδευτικός συγχρόνως θεσμός, αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων.

Ο χώρος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός για τα παιδιά, μετά το οικογενειακό και το στενό κοινωνικό περιβάλλον, γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες και τους άλλους μαθητές. Αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον όπου τα παιδιά παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες, για διάφορα επαγγέλματα, που θα βοηθήσουν στη σωστή επιλογή της παραπέρα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης αλλά και μηχανισμός που στοχευμένα ωθεί τα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές δέχονται κρυφά και φανερά μηνύματα και δομούν μία τράπεζα πληροφοριών που βοηθά στον επαγγελματικό προσανατολισμό 8,13.

Επίσης, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα όλο και περισσότερο επικρατεί η άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μεσολαβεί ώστε να γίνεται η διοχέτευση των νέων στον ταξικά διαστρωματωμένο κόσμο της εργασίας. Το σχολείο συνεχίζει το έργο της ταξικής αναπαραγωγής που έχει ξεκινήσει η οικογένεια. Πιστεύει πως το σχολείο δεν μένει ανεπηρέαστο από το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκεται το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, ούτε μπορεί να απογαλακτιστεί από τη στερεότυπη συμπεριφορά όλων των ομάδων που εμπλέκονται στο χώρο του σχολείου 4,12.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι γονείς, έχοντας τα ίδια βιώματα δεν μπορούν να απεμπλακούν από το σύστημα των στερεότυπων ρόλων και τις στερεότυπες προσδοκίες για τους ρόλους και τις επαγγελματικές δυνατότητες των παιδιών τους. Θεωρούν φυσιολογικό για τα κορίτσια, ακόμα και για εκείνα που έχουν εξαιρετική επίδοση, να ακολουθήσουν επαγγέλματα παραδοσιακά γυναικεία, και αντίθετα από τα αγόρια, να ασχοληθούν με «οικογενειακά καθήκοντα». Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως για τα κορίτσια δεν είναι απαραίτητα τεχνικά και επιστημονικά μαθήματα, εξαιτίας του ότι θα γίνουν μητέρες, περιορίζοντας τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες 4,12.

Συμπερασματικά, οι μηχανισμοί κοινωνικοποίησης του εφήβου μέσα στη σχολική κοινότητα, οι σχέσεις του με τους διδάσκοντες και τους συνομηλίκους, ο ταυτισμός με διαφορετικά πρότυπα και οι ρόλοι που διαδραματίζει στην ομάδα των συνομηλίκων είναι δυνατό να επηρεάσουν τις επαγγελματικές του επιλογές.

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαδικασία με την οποία οι νέοι φτάνουν σε διαφορετικές επαγγελματικές αποφάσεις δεν καθορίζεται πάντοτε από ατομικές επιλογές αλλά πολλές φορές μέσα από τις σχολικές διαδικασίες, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τα μηνύματα που δέχονται οι νέοι από τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.

 

5.   Η επίδραση της κουλτούρας των συνομηλίκων στα πλαίσια του σχολείου

Εκτός από τον ρόλο των γονέων και του σχολείου σχετικά με την επαγγελματική επιλογή των νέων θα πρέπει να αναφερθούμε και στην επίδραση της κουλτούρας των συνομηλίκων στο πλαίσιο του σχολείου.  Πολλοί έφηβοι στρέφονται προς ορισμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική κατεύθυνση ακολουθώντας το παράδειγμα των φίλων τους, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι συμμαθητές τους 7,13.

Οι έφηβοι αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους κατά την διάρκεια των μαθημάτων στο σχολείο παίζοντας διάφορα αθλήματα και άλλα παιχνίδια, με αποτέλεσμα οι ιδέες τους να διαμορφώνονται από τις συζητήσεις με τους συμμαθητές τους. Μολονότι οι συνομήλικοι και οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ο ρόλος τους αυτός είναι μάλλον περιορισμένος, τόσο σε ένταση όσο και σε χρονική διάρκεια σε σύγκριση με τον επηρεασμό που δέχονται από τους γονείς και από τις σχολικές διαδικασίες κοινωνικοποίησης όπως είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση των διδασκόντων και τα μηνύματα που μεταφέρουν στο σχολικό περιβάλλον.

 

6.   Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική ανάπτυξη θεωρείται όλο και περισσότερο μία πορεία προσωπικής ανάπτυξης που διαρκεί ολόκληρη τη ζωή.

Ειδικότερα, οι έφηβοι δεν έχουν ξεκάθαρες επαγγελματικές φιλοδοξίες αλλά και όταν έχουν δεν γνωρίζουν πώς θα μπορέσουν να τις πραγματοποιήσουν, αντιμετωπίζοντας συνεχώς την εργασιακή και κοινωνική αβεβαιότητα. Κατά την εφηβεία χρειάζονται να γίνουν επιλογές που σχετίζονται με τις προσωπικές σχέσεις, αλλά και με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις οι οποίες δεν είναι καθορισμένες πάντοτε με βάση τις προσωπικές τους επιλογές 13.

Σημαντικότερος και αποφασιστικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου είναι το οικογενειακό του περιβάλλον. Οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, τα πρότυπα ανατροφής και τα επαγγελματικά πρότυπα που καθιερώνονται από τους γονείς, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και η μόρφωση των γονέων αποτελούν μερικές από τις διαστάσεις της οικογένειας που επηρεάζουν άμεσα τις επαγγελματικές επιλογές και αποφάσεις και την επαγγελματική εξέλιξη των εφήβων.

Οι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους πρέπει να είναι τέτοιες που να βοηθούν τους νέους να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό τους, να τους ενθαρρύνουν στις επιλογές τους και να τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους.

Το σχολείο, από την πλευρά του, όπως διαπιστώθηκε, μπορεί εν δυνάμει να παράγει και να αναπαράγει τις πατριαρχικές σχέσεις των φύλων λειτουργώντας ως ένας φορέας κοινωνικοποίησης που επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Σε αντίθεση με την παλιά αντίληψη, ότι το σχολείο έχει αποστολή να μεταδώσει στο άτομο ανθρώπινη μόνο μόρφωση και γενικές γνώσεις, οι σημερινές παιδαγωγικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ότι μία από τις βασικές επιδιώξεις του σχολείου αποτελεί η επαγγελματική προετοιμασία των μαθητών και η υποβοήθησή τους στο να διαλέξουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει.

Τέλος οι επιρροές των συνομηλίκων αποτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό χαρακτηριστικό των εφήβων, που συμβάλλει στην επαγγελματική επιλογή βοηθώντας έμμεσα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αντίληψης ρόλων και άμεσα παρέχοντας τις εμπειρίες που χρειάζονται οι έφηβοι για να μάθουν πώς είναι οι άλλοι.

 

Βιβλιογραφία

1.      Μαλικιώση-Λοίζου Μ. (1987). Συμβουλευτική-προγραμματισμός στην αγωγή του σήμερα στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινωνία. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 5-6, 95-101. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

2.      Κάντας Α. & Α. Χατζή (1991). Ψυχολογία της εργασίας, Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Στοιχεία Συμβουλευτικής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

3.      Σωτηριάδου Α. (2005). Ευκαιρίες και ανισότητες στην επιλογή επαγγέλματος κατά φύλο. Η εφαρμογή της απασχόλησης των γυναικών στα Μ.Μ.Ε-Τηλεόραση,  Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

4.      Κωνσταντινίδης Α. (2000). Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές επιλογές των νέων: φύλο, σχολική επίδοση, κοινωνική προέλευση, Διπλωματική εργασία. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

 

 

5.      Κασσωτάκης Μ. (1999). Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

 

6.      Ασβεστάς Α. (2007). Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της εκπαίδευσης, ΕΚΕΠ. Αθήνα: Εκδόσεις Μαμαλάκης Ι., Α.Ε.

 

7.      Κασσωτάκης Μ. (1986). Η προσπάθεια ανάπτυξης της μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1950-1980 και η αποτυχία της. Μια ερμηνευτική προσέγγιση. Στο Α. Καζαμίας-Μ. Κασσωτάκης (Επιμ. έκδ.),  Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, (προσπάθειες, αδιέξοδα, προοπτικές, (σελ. 34) Ρέθυμνο: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

8.      Κρουσταλλάκης Γ. (1998). Διαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής, θεωρία και πράξη της ζωής του νέου ανθρώπου, (Γ’ εκδ.) Αθήνα: (αυτοέκδοση).

 

9.      Δημητρόπουλος Ε. (1999). Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Τόμος Α’. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

 

10.  Νόβα-Καλτσούνη, Χ., Ε. Μακρή-Μπότσαρη & Α. Τσιμπουκλή (2002). Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον. Θέματα Εφηβείας. Πάτρα: ΕΑΠ.

 

11.  Χαροκοπάκη, Α., Α. Αδαμοπούλου, Φ. Βλαχάκη & Σ. Τετραδάκου (2007). Προετοιμασία για την Προσέγγιση της Αγοράς Εργασίας στην Απασχόληση-Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας και Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας. Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης, ΕΚΕΠ. Αθήνα: Μαμαλάκης Ι., Α.Ε.

 

12.  Lease S. (2003). Testing a model of mens nontraditional occupational choices. Career Development Quarterly, 18- 38

 

 

13.  Κοσμίδου-Hardy, Χρ. & Μ. Δροσινού (2007). Δεξιότητες Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση: Κριτική, Ολική Προσέγγιση. Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης, ΕΚΕΠ. Αθήνα: Μαμαλάκης Ι. Α.Ε.

 

                

 

© Copyright- VIPAPHARM – Dr. Victor G. Papagiannopoulos. All rights reserved