Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2019

«ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

 

Ντρίμερης Γεώργιος

 

Εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μed  στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

 

 

«THE BELIEFS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS TEACHING »

 

Ntrimeris Georgios

 

Teacher in secondary education, Med in Curriculum Development and Instruction

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη

Abstract

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή / το πρόβλημα

1.1    Διατύπωση

1.2     Σκοπός

1.3     Ερευνητικά ερωτήματα

Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας / Συμπέρασμα

2.1 Εισαγωγή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης – Εννοιολογικοί ορισμοί – Θεωρητικό πλαίσιο – Ιστορική αναδρομή

            2.2 Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 3: Πρόταση πάνω στη Μεθοδολογία διεξαγωγής Έρευνας

 Δράσης

            3.1 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας

            3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων

            3.3 Λειτουργικοί ορισμοί

            3.4 Δείγμα – δεδομένα – παραδοχές

            3.5 Στατιστικές τεχνικές

Βιβλιογραφία

Παράρτημα

            Ερωτηματολόγιο

 

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί  τμήμα της μεταπτυχιακής μου εργασίας που πραγματοποίησα το 2018 στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου στα πλαίσια του μαθήματος «Έρευνα Δράσης και μελέτες περιπτώσεων για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».  Η μελέτη αναφέρεται στις πεποιθήσεις των μαθητών του Γυμνασίου σχετικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών και προτείνεται ένα παράδειγμα ολοκληρωμένης έρευνας δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Η μελέτη αποτελεί εργαλείο για τον  καθηγητή των Μαθηματικών, ο οποίος καλείται να παίρνει αποφάσεις για τη λύση προβλημάτων, να βελτιώνει την παρεχόμενη εκπαίδευση εφαρμόζοντας ένα πλάνο εργασίας το οποίο εισάγει καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας και να προχωρά στην εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων αξιοποιώντας τα αποτελέσματα  ερευνητικών δεδομένων. 

 

Abstract

This study is part of my postgraduate thesis in 2018 in university Frederick of Cyprus within the course of the subject «Action Research and case studies for instructional evaluation ». The study relates to the beliefs of middle school students about the use of New Technologies in Mathematics teaching. An example of an integrated action research is proposed in order to address problems identified at the school unit level. The study is a tool for the mathematics teacher, who is called to make decisions about the problem solving, to improve the training provided, by applying a work plan that introduces innovative teaching methods and advances implementation of intervention programmes utilizing the results of research data.

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή / το πρόβλημα                

1.1  Διατύπωση:

        Θα γίνει παρουσίαση του θέματος που είναι σχετικό με τις πεποιθήσεις που έχουν οι μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών.

 Α.  Οι πεποιθήσεις σχετικά με τη φύση και τη μάθηση των μαθηματικών, δηλαδή οι πεποιθήσεις για το τι είναι  μαθηματικά, ποια  αξία έχει να γνωρίζω και τι  σημασία έχει να μαθαίνω μαθηματικά, παίζουν βασικό ρόλο γιατί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής θα εμπλακεί με αυτά. Καθορίζουν με ποιο τρόπο θα γίνει η προσέγγιση ενός προβλήματος μαθηματικών από το μαθητή, ποιες στρατηγικές και τεχνικές θα επιλέξει, το χρόνο που θα ασχοληθεί με αυτό καθώς και με πόσο πείσμα θα δουλέψει. Φτιάχνουν δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργοποιούνται οι γνώσεις, οι τεχνικές και οι στρατηγικές, η επιθεώρηση της εγκυρότητας της εκάστοτε απόφασης ακόμη και το αν το αποτέλεσμα επαληθεύει το πρόβλημα και συμπερασματικά όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει ο μαθητής για να φτάσει έως τη λύση του προβλήματος.            

             Σε σχέση με τα μαθηματικά,  το σύστημα των προσωπικών μας πεποιθήσεων, επηρεάζει την προσέγγισή μας και την αντίδρασή μας κατά την αντιμετώπιση διαφόρων μαθηματικών προβλημάτων, στα οποία καλούμαστε να δώσουμε λύση. Αρκετές φορές   έχουμε ακούσει το μαθητή να λέει: « αν και προσπαθώ πολύ, για μένα τα μαθηματικά είναι δυσκολότερα από όσο είναι για τους  περισσότερους φίλους μου ». Με λίγα λόγια οι πεποιθήσεις είναι οι αντιλήψεις του ατόμου οι οποίες διαπλάθουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη μαθηματική διαδικασία και λαμβάνει ενεργά μέρος σε αυτήν

 Επιπροσθέτως η αυτοπεποίθηση είναι το σύνολο των πεποιθήσεων κάποιου, σχετικά με τη δυνατότητα που έχει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Thompson (1992), αναφέρει ότι οι μαθητές οι οποίοι έχουν την πίστη πως είναι πολύ καλοί στα μαθηματικά, πως έχουν τη δυνατότητα να λύνουν προβλήματα, να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους και να δημιουργούν το γνωστικό τους επίπεδο στο μάθημα των μαθηματικών, είναι αυτοί που διαθέτουν και  δυνατή αυτοπεποίθηση για τα μαθηματικά. Επίσης το σύνολο των πεποιθήσεων έχει άμεση εξάρτηση από την αυτο-αποτελεσματικότητα. Όταν οι μαθητές τα πάνε καλά στο μάθημα των μαθηματικών, τότε προσπαθούν πιο πολύ και επιμένουν στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι η πιο καλή επίδοση και η πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση στο μάθημα. Το αντίθετο συμβαίνει όταν δεν τα πάνε καλά. Επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από την αξιολόγηση και τις προσδοκίες τους, να διαπλάθουν τις πεποιθήσεις των μαθητών τους.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αυτενεργούν όταν μελετούν. Για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί στην παρούσα εργασία να εξεταστεί   i) κατά πόσο ο χρόνος που οι μαθητές αφιερώνουν μόνοι τους κάθε μέρα για προετοιμασία και μελέτη των μαθηματικών έχει θετική συσχέτιση με την επίδοσή τους, την αγάπη τους σε αυτά, την αυτοεκτίμησή τους, καθώς και με την απόδοσή τους σε άλλα μαθήματα θετικών κατευθύνσεων και ii) σε πιο βαθμό υπάρχει αρνητική συσχέτιση του φόβου που έχουν οι μαθητές για τα μαθηματικά και του χρόνου που μελετούν μόνοι τους μαθηματικά.

            Στην περίοδο αυτή της ζωής του, που το παιδί πηγαίνει σχολείο, οι προσδοκίες που ο δάσκαλος έχει από τον κάθε μαθητή, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο όσον αφορά το κομμάτι της επίδοσής του, και άρα την διαμόρφωση των πεποιθήσεών του. Είναι βέβαιο ότι μια καλή σχολική επίδοση σε πολλές περιπτώσεις ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

 Β.  Όσον αφορά τις πεποιθήσεις των μαθητών σχετικά με τις ΤΠΕ, σήμερα η κοινωνικοποίηση των παιδιών επιτυγχάνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια. Μεγάλωσαν στην εποχή  της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας και εξοικειώθηκαν με αυτήν από την παιδική τους ηλικία, αποκτώντας αξιοζήλευτες δεξιότητες  στον χειρισμό των νέων τεχνολογιών. Αυτό που οι σημερινοί μαθητές βιώνουν στην καθημερινότητά τους είναι η έκθεση σε πολλές και παράλληλες πληροφορίες που παρέχονται από ένα τεράστιο αριθμό πηγών με προβολή βίντεο, ήχων και εικόνων. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές βλέπουν την εισαγωγή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία σαν  φυσική συνέχεια της μεγάλης εξάπλωσης της τεχνολογίας, σε κάθε τομέα που δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος.

 Έτσι, εξ’ αιτίας της πετυχημένης χρήσης των ΤΠΕ που γίνεται από τους μαθητές, αυτοί διακατέχονται από θετική στάση απέναντί τους, η οποία επηρεάζει τις πεποιθήσεις τους καθώς επίσης ενισχύει και την αυτοπεποίθησή τους (Hakkarainen κ.ά., 2000). Επιπροσθέτως, στο σχολείο παρατηρούμε ότι, όταν  οι μαθητές κάνουν χρήση  των νέων τεχνολογιών, ενισχύεται η συμμετοχή τους στις εργασίες των μαθημάτων και οι εργασίες αυτές είναι πιο ποιοτικές, γιατί τις θεωρούν εργασίες με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

            Στις ηλικίες των μαθητών του Γυμνασίου παρατηρείται η τάση που υπάρχει στα αγόρια να χρησιμοποιούν περισσότερες φορές το διαδίκτυο σε σχέση με τα κορίτσια. Επιπλέον τα αγόρια είναι παρορμητικά, ανταγωνιστικά σε θέματα που αφορούν στη  λειτουργία οποιασδήποτε μηχανής άρα και των υπολογιστών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν άφοβα τις νέες τεχνολογίες, όπως άλλωστε κάνουν και με κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή, ακόμα και στην περίπτωση που δεν γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους και τους κανόνες λειτουργίας της. Από την άλλη μεριά τα κορίτσια δείχνουν να θεωρούν αντρική δουλειά την ενασχόληση με την επισκευή και τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών μηχανών και γενικά φαίνεται να έχουν πιο χαμηλή αυτοπεποίθηση συγκριτικά με τα αγόρια.  

Από  τις  παραγράφους  Α  και  Β διαπιστώνεται η αναγκαιότητα σχετικής   έρευνας:  

        Σχετικά με τις πεποιθήσεις  των μαθητών στα μαθηματικά, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της μελέτης, γιατί αυτές συχνά επηρεάζουν τις προσπάθειές τους για ενασχόληση με το μάθημα των μαθηματικών. Ο φόβος μιας αποτυχίας καθώς και η έλλειψη αυτοπεποίθησης δημιουργούν μεγάλα εμπόδια στην απόδοση, την κατανόηση, αλλά και στη χαρά που μπορεί να προσφέρει η ενασχόλησή τους με το μάθημα των μαθηματικών. Οι θετικές πεποιθήσεις μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές σε μεγάλες επιδόσεις  στα μαθηματικά στο σχολείο, όπως ισχύει και το αντίστροφο.

  Σχετικά με τις ΤΠΕ, ζούμε  σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει, η τεχνολογία αναπτύσσεται και συμπαρασύρει στην εξέλιξη την κοινωνία της γνώσης.  Επειδή επιτυχής χρήση της τεχνολογίας από τους μαθητές συνεπάγεται ενίσχυση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος για εργασίες που γίνονται με τη βοήθειά της, καθώς και ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση εξεύρεσης διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων που ευνοούν τα παραπάνω. Επίσης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ερωτήματα του τύπου: «Θεωρούν τα κορίτσια  αντρική ενασχόληση τις νέες τεχνολογίες; Τις προτιμούν τα αγόρια λόγω του τρόπου σκέψης τους; Στο πρακτικό μέρος των μαθημάτων της πληροφορικής δημιουργείται κλίμα ανταγωνισμού, που υιοθετείται περισσότερο από τα αγόρια;. Μήπως όμως η διαφορά του φύλου στη χρήση των ΤΠΕ για τη μάθηση και τη διδασκαλία δεν είναι τόσο δυνατή όσο αυτή των δεξιοτήτων των μαθητών;».  

 

1.2  Σκοπός:

       Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η   συλλογή  και   διερεύνηση πληροφοριών που

αφορούν στις πεποιθήσεις που έχουν τα παιδιά που φοιτούν και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Επιδιώκεται ο εντοπισμός των τρόπων και των  πρακτικών εκείνων, που ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών για τα μαθηματικά και τις ΤΠΕ. Παράλληλα θα εξεταστούν και στοιχεία που αφορούν στην προσωπική ενασχόληση, στο φύλο καθώς και στην ενθάρρυνση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.

 

1.3  Ερευνητικά ερωτήματα:

Από τους παραπάνω στόχους της έρευνας και με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην παρούσα εργασία, προέκυψαν τα τρία πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:

·         Πρώτο: Σε ποιο βαθμό η ατομική προσπάθεια των μαθητών επηρεάζει τις πεποιθήσεις τους για τα μαθηματικά;

·         Δεύτερο: Σε ποιο βαθμό η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των Μαθηματικών ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών για τα Μαθηματικά;

·         Τρίτο: Σε ποιο βαθμό το φύλο επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι στις ΤΠΕ, άρα και την αυτοπεποίθησή τους για να τις χρησιμοποιήσουν στο μάθημα των Μαθηματικών;

 

 

Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας / Συμπέρασμα

2.1 Εισαγωγή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης – Εννοιολογικοί ορισμοί-Θεωρητικό πλαίσιο- Ιστορική αναδρομή:

Εννοιολογικός ορισμός του όρου πεποίθηση: Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνουμε ότι η παιδαγωγική έρευνα στρέφεται πιο πολύ στην κατανόηση και τη σχέση μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας και του συναισθηματικού τομέα, ο οποίος παίζει βασικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης και μαζί με το γνωστικό τομέα επιδρά και επηρεάζει την επίδοση του ατόμου. Ο McLeod (1992), αναφέρει ως παράγοντες του συναισθηματικού τομέα τις συγκινήσεις, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις. Για τις πεποιθήσεις αναφέρει ότι είναι σε γενικές γραμμές σταθερές και σε σχέση με τους άλλους δύο παράγοντες τις χαρακτηρίζει το χαμηλότερο επίπεδο έντασης. Ο Pehkonen ( 2001), όρισε ότι οι πεποιθήσεις είναι η υποκειμενική γνώση κάποιου, οι αντιλήψεις, οι θεωρίες του και περιλαμβάνουν καθετί που αυτός θεωρεί  ως αληθινή γνώση, ακόμα και αν δεν έχει πειστικά στοιχεία για να το αποδείξει.

           Για τον McLeod (1992), συγκριτικά με τις στάσεις, άρα και από τα συναισθήματα, οι πεποιθήσεις είναι εκ φύσεως πιο γνωστικές, σε γενικές γραμμές σταθερές και σχετικά με τα άλλα δύο τις βιώνουμε με πιο χαμηλή ένταση. Συμπέρανε ότι για την ανάπτυξη των πεποιθήσεων σπουδαιότατο ρόλο παίζουν πολιτιστικοί παράγοντες και η ανάπτυξη αυτή γίνεται σε στάδια. Επίσης χώρισε σε τέσσερες κατηγορίες τις πεποιθήσεις: ι) για τα μαθηματικά ιι) για τον εαυτό ιιι) για τη διδασκαλία των μαθηματικών και ιv) για το κοινωνικό σύνολο. Εκτός των πιο πάνω, στη μελέτη που έκανε, υποστήριξε ότι οι εμπειρίες είναι αυτές από τις οποίες εξαρτώνται οι συναισθηματικές αντιδράσεις. Οι πεποιθήσεις μπορούν να αλλάξουν με μεγάλη δυσκολία και αυτή η αλλαγή μπορεί να συμβεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάντα σε σύγκρουση με τις πεποιθήσεις που ήδη έχουμε δημιουργήσει.

            Ειδικά οι μαθητές είναι αναγκαίο πρώτα απ’ όλα να είναι σε θέση να γνωρίζουν  ποιες είναι οι αρνητικές πεποιθήσεις τους σχετικά με τα μαθηματικά, καθώς και τον τρόπο που αυτές επεμβαίνουν, επηρεάζουν και σηματοδοτούν το βαθμό της ικανότητάς τους σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εστιάζουν στα θετικά στοιχεία των εμπειριών που είχαν με τα μαθηματικά. Έχει παρατηρηθεί ότι μαθητές με θετικές εμπειρίες στα μαθηματικά είναι πιθανότερο να προσπαθήσουν με μεγαλύτερη επιμονή στο να βρουν τη λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα, καθώς έχουν λόγω των προηγούμενων επιτευγμάτων τους αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που είναι αναγκαία για να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.

            Σε αντίθεση με τις γνώσεις, οι πεποιθήσεις ι) δύνανται να διατηρηθούν με διαφορετικού βαθμούς βεβαιότητας  και ιι)  δεν είναι συναινετικές. Παράδειγμα σχετικά με το πρώτο είναι ότι ένας άνθρωπος αν και μπορεί να ισχυριστεί ότι πιστεύει κάτι δυνατά, έχει λιγότερες πιθανότητες να ισχυριστεί ότι έχει πολύ καλή γνώση ενός γεγονότος. Ενώ σχετικά με το δεύτερο, ένα άτομο ξέρει ότι οι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις           και οι απόψεις τους είναι αδιάψευστες, σε σχέση με τις γνώσεις όμως δύναται να συναινέσει με διαδικασίες που αξιολογούν την εγκυρότητά τους (Thomson, 1992). Επίσης σύμφωνα με τον Rokeach (1960, όπ.αν. στο AG Thompson, 1992), η Thompson συνέδεσε τα συστήματα πεποιθήσεων με τις ακόλουθες τρεις πτυχές: ι)  οι πεποιθήσεις μπορεί να είναι πρωταρχικές ή παράγωγες ιι) κεντρικές ή περιφερειακές και ιιι) υπάρχουν σε ομάδες. Για την πρωταρχική πεποίθηση έδωσε παράδειγμα την πεποίθηση εκπαιδευτικού ότι για τους μαθητές είναι σημαντικό η παρουσίαση των μαθηματικών να γίνεται με σαφήνεια, ενώ παράγωγη πεποίθηση είναι ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει άμεσα  απαντήσεις σε αυτά που ρωτούν οι μαθητές. Εδώ επίσης φαίνεται ότι η παράγωγος πεποίθηση είναι δυνατόν να είναι πιο δυνατή (κεντρική) για τον εκπαιδευτικό, σε σχέση με την πρωταρχική. Το ότι οι πεποιθήσεις βρίσκονται σε ομάδες έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή από το άτομο αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις δομές τους.

Ένα μέρος των πεποιθήσεων αποτελούν οι  αυτοαναφορικές πεποιθήσεις, που παραπέμπουν στα πιστεύω κάποιου σχετικά με τις ικανότητές και τα ατομικά χαρακτηριστικά του, και έχουν ως μια πτυχή τους τις πεποιθήσεις επάρκειας. Ο Bandura (1997), δίνει τον ορισμό των πεποιθήσεων επάρκειας σαν τα πιστεύω κάποιου σε σχέση με την ικανότητα που αυτός έχει στην οργάνωση και εκτέλεση σχεδίων προκειμένου να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Όσον αφορά στις πεποιθήσεις των μαθητών της Δ/θμιας Εκπ/σης στα Μαθηματικά: Η έρευνα τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον συναισθηματικό τομέα, εστιάζει στην κατανόηση και στην ανάλυση των συστημάτων πεποιθήσεων και τη σχέση που αυτά έχουν με τη μαθησιακή διαδικασία, ασχολούμενη επιπλέον με τον τρόπο γένεσης και αλλαγής των πεποιθήσεων για τα μαθηματικά. Σύμφωνα με τον Κλαουδάτο (1996), συστήματα των πιστεύω ή πεποιθήσεων, ονομάζουμε τον τρόπο που βλέπει κάποιος τον κόσμο των μαθηματικών, τον τρόπο που τα προσεγγίζει και τις δραστηριότητες που τα αφορούν. Τα πιστεύω αυτά καθορίζουν τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα, τις τεχνικές και τον χρόνο που θα χρειαστούμε για τη λύση του και πόσο επιμονή θα επιδείξουμε, κατά την ενασχόλησή μας με αυτό. Κατασκευάζουν δηλαδή το κάδρο, το οποίο περικλείει γνώσεις, ευρετικές και φυσικά τον αναγκαίο έλεγχο. Επίσης καθόρισε τρία τυπικά πιστεύω που σχετίζονται με τα μαθηματικά και ανέφερε τις συνέπειές τους:

            ι) Τα αυστηρά μαθηματικά έχουν ελάχιστη ή και καθόλου σχέση με την αληθινή σκέψη ή την επίλυση ενός προβλήματος. Η συνέπεια είναι ότι αν για κάποιο πρόβλημα είναι αναγκαία κάποια διαδικασία ανακάλυψης, τα αυστηρά μαθηματικά δε μας χρησιμεύουν.

            ιι) Τα μαθηματικά προβλήματα λύνονται σε χρόνο δέκα λεπτών το πολύ ή δεν έχουν λύση. Συνέπεια αυτού είναι ότι οι μαθητές εγκαταλείπουν την προσπάθεια αν δεν μπορέσουν να βρουν τη λύση εντός δέκα λεπτών.

            ιιι)  Ικανότητα δημιουργίας ή ανακάλυψης μαθηματικών, έχουν μόνο όσοι είναι μεγαλοφυείς. Το πιστεύω αυτό έχει ως πρώτη συνέπεια,  πως αν οι μαθητές λησμονήσουν κάτι, είναι κακό, γιατί αφού δεν είναι μεγαλοφυΐες, είναι αδύνατο να το βρουν μοναχοί τους. Ως δεύτερη συνέπεια έχει την αποδοχή των οιονδήποτε μεθόδων επίλυσης, χωρίς προσπάθεια κατανόησης του γιατί αυτές φέρουν αποτέλεσμα.

            Επίσης, ασχολήθηκαν με τις πεποιθήσεις επάρκειας  αρκετές έρευνες που έγιναν διεθνώς ( Pajares, 1996b: Pajares & Graham, 1999),  σε σχέση με τη μάθηση κάποιων αντικειμένων,  που συμπεριλάμβανε και το γνωστικό τομέα των μαθηματικών. Ειδικά στο κομμάτι των μαθηματικών, όσα παιδιά έχουν ψηλότερες πεποιθήσεις επάρκειας αναφορικά με τις ικανότητές τους στα μαθηματικά, πετυχαίνουν πιο μεγάλη ακρίβεια, όταν κάνουν υπολογισμούς και έχουν πιο μεγάλη υπομονή, όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις στα μαθηματικά (Collins, 1982), (αναφορά στους Pajares & Graham, 1999).Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πεποιθήσεις αυτές μελετώνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ακαδημαϊκή βελτίωση των παιδιών. Σύμφωνα με τον Pajares (1996b), οι πεποιθήσεις επάρκειας είναι δυνατόν να κάνουν πρόβλεψη της επίδοσης στα μαθηματικά και επιδρούν τόσο καθοριστικά στην επίδοση στα μαθηματικά, όσο επιδρά και η γενική νοητική ικανότητα των μαθητών και τονίζει ότι αυτές είναι βασικός παράγοντας επηρεασμού των κινήτρων και της επιμονής και παίζουν με αυτό τον τρόπο σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Επίσης ανέφερε ότι επηρεάζουν την προσπάθεια του ατόμου σε ένα έργο, την επιμονή του για την κατάκτηση του στόχου καθώς επίσης και το πώς θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια που θα βρει. Ψηλότερο επίπεδο πεποιθήσεων επάρκειας συνεπάγεται περισσότερη επιμονή και προσπάθεια.

Μια έρευνα που αφορά τις πεποιθήσεις των μαθητών της Δ/θμιας Εκπ/σης στις ΤΠΕ : Οι Hakkarainen κ.ά., ( 2000) σε μελέτη που διεξήγαγαν συμπέραναν ότι οι μαθητές οι οποίοι ασχολούνταν συχνά με τις ΤΠΕ, είχαν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν παραγωγικά στην κοινωνία της γνώσης και θετικό πνεύμα συνεργασίας σε επίπεδο εργασίας και σκέψης και ότι η επιτυχής χρήση τους ενισχύει την  αυτοπεποίθησή τους. Όμως στο θέμα που αφορά στις  δεξιότητες των δύο φύλων στις ΤΠΕ, τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η διαφορά του φύλου σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ για μάθηση δεν ήταν τόσο μεγάλη, όσο ήταν αυτή που αφορούσε στις δεξιότητες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι κυρίως οι νεότερες μαθήτριες δείχνουν μια μάλλον θετική στάση στις ΤΠΕ και ειδικά στη χρησιμοποίησή τους σαν μαθησιακό εργαλείο. Επιπλέον η μελέτη έδειξε ότι πάρα πολλοί μαθητές, στην πλειοψηφία τους αγόρια, διακρίθηκαν σε αυτές, με αποτέλεσμα να  είναι σε θέση να μεριμνούν για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο και να δίνουν τη γνώση τους στους συμμαθητές τους, αλλά και στους καθηγητές τους. Σύμφωνα με τον παιδαγωγικό  στόχο που θέτει το σχολείο, αυτή είναι μια θετική ενέργεια που συμβάλει στην ανάπτυξη επιπρόσθετων δεξιοτήτων, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς των ΤΠΕ βοηθάει στην ανάπτυξη των μαθησιακών στόχων. Άλλο ένα συμπέρασμα

της μελέτης ήταν ότι τα αγόρια έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τις ικανότητες που έχουν στις ΤΠΕ. Από την άλλη μεριά και σχετικά  με την θετική στάση που δείχνουν οι μαθητές για τις νέες τεχνολογίες, εξ’ αιτίας της απροβλημάτιστης χρήσης που κάνουν  με επιτυχία, αυτή η θετική τους στάση επηρεάζει τις πεποιθήσεις τους και ενδυναμώνει την αυτοπεποίθησή τους.

Αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν στη χώρα μας σε μαθητές έδειξαν ότι τα αγόρια χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο συχνότερα απ’ ότι τα κορίτσια. Ο Τασιός (2005) σε έρευνα που διεξήγαγε σε δείγμα 300 μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού, συμπέρανε ότι τα κορίτσια τα οποία, όταν δεν ξέρουν απόλυτα πώς δουλεύει μια μηχανή, προτιμούν να μην τη χρησιμοποιήσουν, ενώ τα αγόρια από την άλλη δε διστάζουν να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών ακόμα και αν δεν ξέρουν όλα όσα αφορούν το πώς  λειτουργούν. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα κορίτσια έχουν σε γενικές γραμμές σε σύγκριση με τα αγόρια χαμηλότερη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις ΤΠΕ.

 

2.2  Συμπέρασμα

Σύγκριση μεταξύ των προαναφερθέντων θεωριών:

1)    McLeod, Bandura, Thompson, Κλαουδάτου,  Pajares:

Όλες οι προαναφερόμενες  θεωρίες  αναφέρονται στο συναισθηματικό τομέα, αναλύουν τα συστήματα των πεποιθήσεων και τη σχέση τους με τη μαθησιακή διαδικασία. Στρέφουν δε το ενδιαφέρον τους στον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται  και αλλάζουν οι πεποιθήσεις για τα μαθηματικά.

2)      Ο Κλαουδάτος αναφερόμενος στις πεποιθήσεις, αλλά και ο Collins στην αναφορά του στους Pajares & Graham, συνδέουν άρρηκτα τις πεποιθήσεις με την προσπάθεια που κάνει κάποιος όταν αντιμετωπίζει ένα μαθηματικό πρόβλημα-κατάσταση.

3)      Ειδικά για το γνωστικό τομέα των μαθηματικών, και στην αναφορά που     γίνεται στις πεποιθήσεις επάρκειας, οι Pajares και Pajares & Graham  συμφωνούν ότι αυτές μπορούν να κάνουν πρόβλεψη για το ποια θα είναι η επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά .

4)      Επίσης η μελέτη του Hakkarainen σχετικά με τις πεποιθήσεις των μαθητών στις ΤΠΕ καθώς και αυτή του Τασιού σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, συμφωνούν στη διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές στα δύο φύλα, όσον αφορά το θέμα της αυτοπεποίθησης.

Ολοκληρώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, από τη μελέτη της πιο πάνω βιβλιογραφίας, κατά την αναζήτηση μεταβλητών βρέθηκε ότι παράγοντες που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των μαθητών για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών με τη βοήθεια των ΤΠΕ είναι:

·         το φύλο (παρ. 2.2 το 4:  μελέτη  Hakkarainen και Τασιός).

·          η ατομική τους προσπάθεια (παρ. 2.2 το 2: Κλαουδάτος αναφερόμενος στις πεποιθήσεις, αλλά και Collins στην αναφορά του στους Pajares & Graham).

·          η χρήση της τεχνολογίας στα μαθηματικά (παρ. 2.1: μελέτη Hakkarainen).

 

 

Κεφάλαιο 3: Πρόταση πάνω στη Μεθοδολογία διεξαγωγής Έρευνας Δράσης

3.1  Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας:

Η έρευνα αυτή θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα περίπου τριών εβδομάδων από ………… έως ……... Πρώτα θα ζητηθεί από το διευθυντή της Δ/θμιας Εκπ/σης του νομού …………η άδεια για να διεξαχθεί η έρευνα.

             Σε θέματα της έρευνας που αφορούν την ηθική και δεοντολογία θα γίνει ενημέρωση των μαθητών και των γονιών τους για: α) το σκοπό, το περιεχόμενο, το χρόνο που θα διαρκέσει καθώς και για τη διαδικασία της έρευνας β) το ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν ή και κάποια στιγμή να αποχωρίσουν από την έρευνα και τι συνέπειες θα έχει αυτό γ) το τι μπορεί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους δ) το κίνητρο να συμμετέχουν, το πόσο εμπιστευτική, ποιο είναι το όφελος της έρευνας και σε ποιους θα απευθυνθούν για να πάρουν απαντήσεις σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν. Επιπροσθέτως θα ζητηθεί από τους γονείς  η άδεια για να συμμετέχουν οι μαθητές στην έρευνα. Οι διαφωνούντες συμπληρώνουν και αποστέλλουν σχετική δήλωση.

              Στο θέμα της εγκυρότητας του  εργαλείου, που για την έρευνα αυτή είναι το ερωτηματολόγιο, αναφερόμαστε στο κατά πόσο επιτυγχάνεται ο σκοπός για τον οποίο έγινε η κατασκευή του. Ο βαθμός εγκυρότητάς του θα είναι μεγάλος όταν γίνεται μέτρηση των πραγματικών διαφορών των μαθητών σχετικά με τις πεποιθήσεις τους για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών στο Γυμνάσιο. Γι’ αυτό, πριν δοθεί το ερωτηματολόγιο, θα ζητηθεί η κρίση τριών συναδέλφων, συναφών με το θέμα ειδικοτήτων, για τον βαθμό καταλληλότητας του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιείται και θα γίνει έλεγχος κατά πόσο οι ερωτήσεις είναι αντιπροσωπευτικές του περιεχομένου του. Επίσης μια πιλοτική εφαρμογή του είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του.

            Σχετικά με την αξιοπιστία του μέσου μέτρησης, αυτή είναι μεγάλη όταν σε επανάληψη των μετρήσεων κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος, παίρνουμε αποτελέσματα που είναι ίδια ( ο υπολογισμός γίνεται με σχετικό λογισμικό). Ένας τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι ο εξής: δύο ερωτήσεις, η κάθε μία διατυπωμένη με τρείς τρόπους διαφορετικούς, οι οποίες θα βρίσκονται διασπαρμένες στο ερωτηματολόγιο. Έτσι φαίνεται η σταθερότητα του μαθητή που απαντά. Παρατήρηση: Το έγκυρο ερωτηματολόγιο έχει μεγάλη αξιοπιστία, αλλά δεν ισχύει το αντίθετο.

Έπειτα θα μοιραστούν στους μαθητές τα ερωτηματολόγια. Η διανομή τους και η συμπλήρωσή τους θα γίνει αυθημερόν. Θα χρησιμοποιηθεί η ποσοτική μεθοδολογία γιατί η συλλογή των  δεδομένων θα γίνει από σχετικά μεγάλο δείγμα  και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εκτός αυτού η έρευνα που θα γίνει έχει σαν σκοπό της να μετρήσει απόψεις και στην περίπτωση αυτή η ποσοτική μέθοδος καθιστά τη μέτρηση αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη, γιατί αν υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις του διενεργούντος την έρευνα ,αυτές μένουν απ’ έξω, μιας και ο ερευνητής μένει σε απόσταση και δεν επηρεάζει τη συλλογή των δεδομένων.

 

3.2  Μέσα συλλογής δεδομένων:

Θα χρησιμοποιηθεί το βασικό εργαλείο της ποσοτικής έρευνας δηλαδή το ερωτηματολόγιο. Με αυτό η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται με το να ζητάμε από τον καθένα ερωτώμενο μαθητή, να δώσει απάντηση ακριβώς στον ίδιο αριθμό ερωτήσεων και με την αυτή σειρά. Επιπλέον η συμπλήρωσή του θα γίνει ανώνυμα, έτσι ώστε οι ερωτώμενοι μαθητές να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις, καθώς δε θα υπάρχει ο φόβος της στοχοποίησής τους εξ’ αιτίας των απαντήσεών τους. Άλλα πλεονεκτήματά του είναι η σχετικά εύκολη κατασκευή του, δίνει την ελευθερία της έκφρασης στους μαθητές καθώς και ο τυποποιημένος τρόπος που αναλύεται το υλικό. Ακόμη ένα πλεονέκτημά του είναι ότι χρειάζεται λιγότερο χρόνο από άλλες μεθόδους, ενώ μειονεκτεί στο γεγονός ότι περιορίζεται ο μαθητής να απαντήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.

            Το ερωτηματολόγιο στην αρχή αναφέρει το σκοπό για τον οποίο γίνεται η έρευνα και αναγράφεται σ’ αυτό ότι οι μαθητές συμμετέχουν σ’ αυτήν ανώνυμα. Περιλαμβάνει πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των μαθητών, το δεύτερο στις πεποιθήσεις που έχουν οι μαθητές για τα μαθηματικά, το τρίτο στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που γίνεται από πλευράς μαθητών και καθηγητών, το τέταρτο στη στάση των μαθητών στις ΤΠΕ και την αυτοπεποίθησή τους και τέλος το πέμπτο στη χρήση των ΤΠΕ στα μαθηματικά και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Οι ερωτήσεις στο μεγαλύτερό τους μέρος θα γίνουν με ισοδιαστημική κλίμακα Likert και είναι κλειστές για να κερδηθεί χρόνος και να μην κουραστεί ο μαθητής. Επιβάλλεται να γίνει σωστή σχεδίαση του ερωτηματολογίου, και του τρόπου που θα διανεμηθεί και τέλος η πιλοτική εφαρμογή του, για να γίνει διαπίστωση σε ποιο βαθμό οι ερωτήσεις καθίστανται κατανοητές και αν παραστεί ανάγκη να τροποποιηθεί.

 

3.3  Λειτουργικοί ορισμοί:

Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1997):

Η χρησιμοποίηση της ποσοτικής έρευνας κάνει εφικτή τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Ενδιαφέρουν οι απόψεις του μέσου  μαθητή και ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό της έρευνας συγκεκριμένα στάδια. Με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας διατυπώνονται τρία ερευνητικά ερωτήματα (αναζητείται η επαλήθευσή τους από τα αποτελέσματα που θα δώσει η έρευνα) και αιτιολογείται γιατί είναι σημαντικό να διερευνηθεί το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα. Η έρευνα αυτή μπορεί να επαναληφθεί κάποια άλλη στιγμή από άλλο ερευνητή με ίδια ή πολύ παρόμοια αποτελέσματα, καθότι ο ερευνητής δεν εμπλέκεται στο προς μελέτη αντικείμενο, με την προϋπόθεση ότι και η νέα έρευνα θα γίνει κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Γίνεται χρήση της ποσοτικής έρευνας, όταν το χρονικό πλαίσιο είναι πολύ μικρό και το δείγμα είναι μεγάλο.

 Τα είδη των μεταβλητών είναι: α) η ανεξάρτητη, που ελέγχει και μεταβάλλει αυτός που κάνει την έρευνα με σκοπό να διακρίνει τις επιπτώσεις, που υφίσταται εξ’ αιτίας αυτής  της μεταβολής, κάποια άλλη μεταβλητή και β) η εξαρτημένη, που επηρεάζεται από την εκάστοτε  μεταβολή που γίνεται από τον ερευνητή στην ανεξάρτητη. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα αυτή: ανεξάρτητες μεταβλητές είναι:

·         στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα η ατομική προσπάθεια των μαθητών,

·         στο δεύτερο η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των Μαθηματικών

·         στο τρίτο το φύλο των μαθητών.

ενώ και στα τρία ερευνητικά ερωτήματα εξαρτημένη μεταβλητή είναι:

·         οι πεποιθήσεις των μαθητών.

 

3.4  Δείγμα-δεδομένα-παραδοχές-περιορισμοί της έρευνας:

            Η έρευνα αυτή είναι μια έρευνα δράσης που αφορά τον εργασιακό χώρο. Απευθύνεται στο σχολείο που υπηρετεί ο ερευνητής. Ο πληθυσμός ταυτίζεται με το δείγμα το οποίο είναι οι  μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο

            Θεωρείται δεδομένο ότι η άδεια για να διεξαχθεί η έρευνα από το διευθυντή της Δ/θμιας Εκπ/σης του νομού θα δοθεί ταχύτατα, καθώς στα σχολεία της χώρας  μας διενεργούνται σε τακτά διαστήματα τέτοιου είδους έρευνες χωρίς εμπόδια και επιπλέον τα παιδιά και οι γονείς τους έχουν πειστεί για την σπουδαιότητα  συμμετοχής τους.

           Για να μην υπάρξει πρόβλημα έγκαιρης συλλογής των ερωτηματολογίων, συστήνεται η διεξαγωγή της έρευνας να αποφευχθεί μήνες όπως ο Μάιος, γιατί τα σχολεία βρίσκονται λίγο πριν τις τελικές εξετάσεις και οι μαθητές πραγματοποιούν τις πολυήμερες εκδρομές τους και επιπλέον δεν προσέρχονται όλες τις μέρες στο σχολείο γιατί διαβάζουν για τις εξετάσεις που διενεργούνται το διάστημα αυτό από τα διάφορα κέντρα ξένων γλωσσών για την απόκτηση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών. Η έρευνα αυτή, ως έρευνα δράσης περιορίζεται και πραγματοποιείται αποκλειστικά στο   Γυμνάσιο του Δήμου ...........

              Παραδοχή: Το δείγμα αυτής της έρευνας η οποία είναι έρευνα δράσης δεν είναι αντιπροσωπευτικό (ο πληθυσμός ταυτίζεται με το δείγμα των  μαθητών) και άρα δε μπορεί να γίνει γενίκευση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν. Θα ήταν επιθυμητό ένα μεγαλύτερο δείγμα, αλλά μόνο  αυτό είναι το δείγμα που μπορεί να προσεγγιστεί.

 

  3.5  Στατιστικές τεχνικές:

          Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων και μετά από κατάλληλη κωδικοποίησή τους, θα αναλυθούν κάνοντας χρήση του εργαλείου SPSS. Θα χρησιμοποιηθεί η Περιγραφική Στατιστική, με τη χρήση μέσων όρων, τυπικής απόκλισης και ποσοστών. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε πίνακες αναλόγως με κάθε ερώτημα του ερωτηματολογίου. Επίσης θα παρουσιαστούν γραφικές παραστάσεις και σχεδιαγράμματα.

 

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.

Cohen, L. & Manion, L. (1997), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Lipponen, L., Muukkonen, H., Rahikainen, M., Tuominen, T., Lakkala, M., & Lehtinen, E. (2000). Students’ skills and practices of using ICT: Results of a national assessment in Finland. Computers & Education, 34(2), 103-117.

McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 575–596). New York: Macmillan.

Pajares, F. (1996b). Self-efficacy beliefs and mathematical problem solving of gifted students. Contemporary Educational Psychology, 21, 325-344.

Pajares, F. & Graham, L. (1999). Self-Efficacy, Motivation Constructs, and Mathematics Performance of Entering Middle School Students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.

Pehkonen, E. (2001). A Hidden Regulating Factor in Mathematics Classrooms: Mathematics-Related Beliefs. In M. Ahtee, O. Bjockqvist, E. Pehkonen, & V.

Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 127– 146). New York: Macmillan.

 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Κλαουδάτος Ν. (1996). Σημειώσεις του µαθήµατος Διδακτική των Μαθηματικών. Τοµέας ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, Μαθηµατικό Τµήµα ΕΚΠΑ.

Τασιός, Α.(2005). Ιδέες και αναπαραστάσεις μικρών παιδιών για τις τεχνολογίες της καθημερινής ζωής. Ανακτήθηκε από http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/1430

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου.

Αποτελεί μέρος μιας έρευνας που γίνεται με σκοπό να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

Είναι ανώνυμο και δε χρειάζονται περισσότερα από δέκα λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωσή του.

Η χρήση των πληροφοριών που θα προκύψουν, θα γίνει μόνο για επιστημονικούς σκοπούς.

Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

 Φύλο:          αγόρι               κορίτσι 

 

 Ηλικία:                 έτη

 

 Τάξη  που φοιτά:        Α΄              Β΄              Γ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στις παρακάτω προτάσεις, να χρησιμοποιήσεις τους αριθμούς 1,2,3,4,5, για να δηλώσεις κατά τη γνώμη σου, σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό που αναφέρει η κάθε πρόταση. Στη δεξιά μεριά της σελίδας, κύκλωσε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την απάντησή σου. Το 1 = Δεν ισχύει καθόλου και το 5 = Ισχύει απόλυτα.

 

1.  Τα Μαθηματικά τα καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που έχουν

έμφυτη ικανότητα                                                                                1    2    3    4    5

 

2.  Απολαμβάνω την ενασχόλησή μου με την επίλυση Μαθηματικών

ασκήσεων                                                                                             1    2    3    4    5

 

3.  Όταν συναντάω δυσκολίες στη λύση ενός προβλήματος,

πειραματίζομαι  με εναλλακτικές προσεγγίσεις                                  1    2    3    4    5                                                                  

 

4. Τα Μαθηματικά που διδασκόμαστε σχολείο καλλιεργούν

τη σκέψη μας                                                                                        1    2    3    4    5

 

5. Τα Μαθηματικά γίνονται κατανοητά αν τα διαβάσεις πολύ             1    2    3    4    5

 

6. Επιτυγχάνω καλές επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες στα

 Μαθηματικά                                                                                         1    2    3    4    5

 

7. Αν δεν καταφέρεις να λύσεις την άσκηση, φταίει το ότι

αυτή είναι δύσκολη                                                                               1    2    3    4    5

 

8. Μπορώ να τα καταφέρω με δύσκολες ασκήσεις                               1    2    3    4    5

 

9. Όταν διαπιστώνω λάθη, δεν εγκαταλείπω και

ξαναπροσπαθώ                                                                                      1    2    3    4    5

 

10. Αν δε μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα, φταίει το ότι

δεν έχεις λύσει κατά το παρελθόν κάποιο παρόμοιο                            1    2    3    4    5

 

11.Χαίρομαι να γνωρίζω νέα πράγματα στα μαθηματικά                    1    2    3    4    5

 

12.Νοιώθω σιγουριά με το μάθημα των μαθηματικών                         1    2    3    4    5

 

13.Τα μαθηματικά που κάνουμε στο σχολείο χρησιμεύουν

μόνο σε εκείνους που θα κάνουν τεχνολογικές ή θετικές σπουδές       1    2    3    4    5

 

14. Διαβάζω μαθηματικά σημαίνει ότι μαθαίνω πώς να

 εφαρμόζω τύπους                                                                                  1    2    3    4    5

 

15. Είναι ανάγκη να μάθω να λύνω προβλήματα, γιατί αυτό θα

 μου χρησιμεύσει στο μέλλον                                                                 1    2    3    4    5

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

1. Έχεις  Η/Υ στο σπίτι σου;       Ναι               Όχι

 

2. Αν Ναι, είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο;         Ναι               Όχι

 

3.Διαθέτεις λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;        Ναι              Όχι           

 

4. Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς τον Η/Υ;

   Από1 έως 3 ώρες                Από3 έως 5 Ώρες              Περισσότερες από 5 Ώρες

 

5. Τον χρησιμοποιείς για:     Ενημέρωση                    Ψυχαγωγία                Μαθήματα               

 

6. Γίνεται χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο από τον καθηγητή μαθηματικών;      

    Καθόλου                Λίγο                Μέτρια                 Πολύ                Πάρα  πολύ

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥΣ

Στις παρακάτω προτάσεις, κύκλωσε έναν από τους αριθμούς 1,2,3,4,5, για να δηλώσεις σε ποιο βαθμό συμφωνείς με αυτό που η κάθε πρόταση δηλώνει. Το 1= καθόλου και το 5 = πάρα πολύ.

 

1. Ανταποκρίνομαι με  επιτυχία στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως:

 κινητά τηλέφωνα, iPods, DVD,mp3, mp4, κλπ.                                  1    2    3    4    5      

 

2. Αντιλαμβάνομαι χωρίς δυσκολία τα καινοτόμα προγράμματα στον Η/Υ

που έχουν εφαρμογή στα σχολικά μαθήματα                                        1    2    3    4    5

 

3.Σήμερα, έχω τη δυνατότητα να δίνω λύση σε προβλήματα που

παρουσιάζονται κατά την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή          1    2    3    4    5

 

4. Έχω ευχέρεια στην αξιοποίηση των ποικίλων δυνατοτήτων

του Η/Υ                                                                                                  1    2    3    4    5

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Σε κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις, κύκλωσε έναν από τους αριθμούς 1,2,3,4,5, για να δηλώσεις το βαθμό συμφωνίας σου ή διαφωνίας σου. Το 1= διαφωνώ έντονα και το 5 = συμφωνώ απόλυτα.

 

1.Οι εργασίες μου στα μαθηματικά γίνονται πιο ευχάριστα,

όταν χρησιμοποιώ το διαδίκτυο                                                             1    2    3    4    5

 

2.Με τη χρήση του υπολογιστή το μάθημα των μαθηματικών

 γίνεται πιο ελκυστικό                                                                            1    2    3    4    5

 

3.Όταν χρησιμοποιώ υπολογιστή, οι εργασίες των μαθηματικών

 γίνονται πιο εύκολα                                                                               1    2    3    4    5

 

4. Μου αρέσει να κάνω χρήση των ΤΠΕ στα μαθηματικά                     1    2    3    4    5

 

5. Η συμμετοχή στο ιστολόγιο του μαθήματος των μαθηματικών,

διευκολύνει στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου                    1    2    3    4    5

           

6. Διστάζω να χρησιμοποιήσω τις νέες τεχνολογίες στα

μαθηματικά                                                                                             1    2    3    4    5

 

7. Η χρήση του διαδικτύου στα μαθηματικά, μου προσφέρει

 πολλές γνώσεις                                                                                      1    2    3    4    5

 

8. Η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών

 βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης                                1    2    3    4    5

 

 

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5