Εκδόσεις παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

Δωρεάν εκδόσεις παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα-ερευνητή Δρ. Παπαγιαννόπουλου Βίκτωρος του Γεωργίου

Κριτικές του άρθρου


Έκδοση περιοδικών παιδαγωγικής και εκπαίδευσης

 

"Πώς αντιλαμβάνονται

οι μαθητές του δημοτικού σχολείου

τις έννοιες

της θερμότητας και της θερμοκρασίας"

 

Δρ. Βίκτωρος Γ. Παπαγιαννόπουλου

Φαρμακοποιού-Παιδαγωγού

ΑΘΗΝΑ 1994

Η παρούσα εργασία - έρευνα αφιερώνεται στην μνήμη

του παππού μου διδασκάλου Ιωάννη Π. Ορφανού

από το Κάψα Αρκαδίας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

* * *

Οι φυσικές επιστήμες κατέχουν θέση πρωτεύουσα στην εκπαίδευση. Η αξία τους έγκειται τόσο στις γνώσεις που προσφέρουν, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας τους που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν το επιστημονικό γίγνεσθαι, δηλαδή να κατακτήσουν την επιστημονική μέθοδο και να αποκτήσουν την νοοτροπία του επιστήμονα. Τα στοιχεία αυτά είναι τελείως απαραίτητα για τη δημιουργία των επιστημονικά καλλιεργημένων πολιτών του μέλλοντος, που θα στηρίζουν τις αποφάσεις τους σε αντικειμενικά δεδομένα. (Κόκκοτας (1989), σελ. 3).

Σημαντική βοήθεια για τους δασκάλους στη διδασκαλία τους είναι η γνώση των προϋπαρχουσών ιδεών, που φέρουν τα παιδιά για το προς διδασκαλία φυσικό φαινόμενο και που συχνά διαφέρουν από αυτές του επιστήμονα φυσικού. Ξέροντας ο δάσκαλος εκ των προτέρων τις ιδέες αυτές των παιδιών, μπορεί να οργανώσει πιο αποτελεσματική τη διδασκαλία του και να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι απόψεις των μαθητών σχετικά με την θερμότητα και την θερμοκρασία, καθώς και ο επηρεασμός των απόψεων αυτών από το φύλο και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής του σχολείου τους.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον επίκουρο καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Π. Κόκκοτα, για την αμέριστη συμπαράστασή του, ηθική και επιστημονική, στην πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ερευνητικής αυτής εργασίας. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τους διευθυντές των σχολείων, τους δασκάλους και τους μαθητές για τη βοήθεια που μου παρείχαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

* * *

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

* * *

Στην παρούσα εργασία ερευνώνται οι ιδέες που φέρουν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία και αν αυτές επηρεάζονται α) από το φύλο των μαθητών και β) από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής του σχολείου τους.

Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές που προέρχονται από περιοχές ανώτερου, μεσαίου και κατώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Σε κάθε μαθητή δόθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο με 12 ερωτήσεις. Η εξέταση διήρκεσε μια διδακτική ώρα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση του είδους της απάντησης των μαθητών από το φύλο τους σε καμία ερώτηση. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε εξάρτηση του είδους των απαντήσεων των μαθητών από την περιοχή του σχολείου τους, όσον αφορά τις ερωτήσεις που αναφέρονται σε ποιοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας, που σχετίζονται με την εκτατικότητα της θερμότητας, τη σταθερότητα των σημείων τήξεως (σ.τ.) και σημείων ζέσεως (σ.ζ.) και τα μονωτικά υλικά. Αντίθετα, διαπιστώθηκε εξάρτηση του είδους απάντησης από την περιοχή του σχολείου στις ερωτήσεις, που αναφέρονται σε ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας και στη θερμική ισορροπία.

 

* * *

* * *

1. Μέθοδος

* * *

1.1. Δείγμα

Η έρευνα έγινε σ’ ένα δείγμα 220 μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, που φοιτούν σε σχολείο του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Για την αξιοπιστία της έρευνας θεωρήσαμε σκόπιμο ν’ αποτελέσουν το δείγμα, μαθητές που προέρχονται από περιοχές ανωτέρου, μέσου και κατώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου.

Έτσι, για την πρώτη κατηγορία (ανώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου περιοχή), επιλέχτηκαν σχολεία της περιοχής Παπάγου.

Για τη δεύτερη κατηγορία, επιλέχτηκαν σχολεία της περιοχής Ζωγράφου.

Από την τρίτη κατηγορία επιλέχτηκαν σχολεία της περιοχής της Μάνδρας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις περιοχές από τις οποίες επιλέχτηκαν τα σχολεία που μας έδωσαν το δείγμα των 220 μαθητών.

 

Περιοχές Σχολεία Αρ. μαθητών

Ανώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου Παπάγου 63

Μεσαίου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου Ζωγράφου 81

Κατώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου Μάνδρας 76

* * *

 

1.2. Συλλογή ερευνητικού υλικού

Για την συλλογή του ερευνητικού υλικού καταρτίσαμε 12 ερωτήσεις. Οι επτά πρώτες ερωτήσεις αναφέρονται στην θερμοκρασία ως εντατική μεταβλητή και στην κατανόηση των μεταβολών της.

Σκοπός της πρώτης ερώτησης ήταν να δούμε αν οι μαθητές αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας και συγκεκριμένα το ότι δεν σχετίζεται με το μέγεθος του σώματος, του οποίου τη θερμοκρασία μετράμε, και σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζουν τα ανωτέρω, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης τους.

Σκοπός της δεύτερης άσκησης ήταν να διερευνήσουμε τον τρόπο σκέψης των μαθητών κατά την ποιοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας, όταν ενοποιήσουμε δυο ίσες ποσότητες νερού ίδιας θερμοκρασίας μεταξύ τους, καθώς και το αν αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας.

Σκοπός της τρίτης ερώτησης ήταν να διερευνήσουμε τον τρόπο σκέψης των μαθητών κατά την ποιοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας, όταν ενοποιήσουμε δυο ίσες ποσότητες νερού, μιας κρύου νερού με μιας ζεστού νερού, καθώς και το αν αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας.

Σκοπός της τέταρτης ερώτησης ήταν να διερευνήσουμε τον τρόπο σκέψης των μαθητών κατά την ποιοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας σε δυο ποσότητες νερού που προκύπτουν από το μοίρασμα μιας αρχικής ποσότητας ζεστού νερού, καθώς και το αν αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας.

Οι σκοποί της πέμπτης, έκτης και έβδομης ερώτησης είναι οι ίδιοι με αυτών της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ερώτησης αντιστοίχως, με μόνη διαφορά ότι στην πέμπτη, έκτη και έβδομη ερώτηση ζητείται από τα παιδιά ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας (δηλαδή, να την εκφράσουν σε βαθμούς Κελσίου), αφού τους δοθούν στις ερωτήσεις τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνουν την πρόβλεψη αυτή.

Οι δυο επόμενες ερωτήσεις (όγδοη και ένατη) αναφέρονται στη σταθερότητα του σημείου τήξεως και του σημείου ζέσεως.

Σκοπός της όγδοης ερωτήσεως ήταν να ερευνήσουμε αν οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει τη σταθερότητα του σημείου τήξεως του πάγου και το ότι η θερμοκρασία τήξεως του πάγου είναι ανεξάρτητη από την ποιότητα της λανθάνουσας θερμότητας που προσφέρουμε.

Σκοπός της ένατης ερώτησης ήταν να ερευνήσουμε αν οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει τη σταθερότητα του σημείου ζέσεως του νερού, καθώς και το ότι η θερμοκρασία ζέσεως του νερού δεν εξαρτάται από την ποσότητα της προσφερόμενης λανθάνουσας θερμότητας.

Η δέκατη ερώτηση αναφέρεται στην εκτατική ιδιότητα της θερμότητας και σκοπός της ήταν να διερευνήσουμε κατά πόσο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την εκτατικότητά της.

Η ενδέκατη ερώτηση αναφέρεται στη θερμική ισορροπία και ερευνά την κατανόησή της από τους μαθητές.

Τέλος, η δωδέκατη ερώτηση αφορούσε τα μονωτικά υλικά. Σκοπός της να ερευνήσουμε αν είναι σε θέση τα παιδιά να ξεχωρίζουν τους κακούς αγωγούς της θερμότητας από τους καλούς αγωγούς της θερμότητας και αν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σωστά για την αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων.

Οι ερωτήσεις εδόθηκαν εγγράφως και ήταν πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση είχε τρεις ή δυο απαντήσεις από τις οποίες ο μαθητής εκαλείτο να επιλέξει μια (αυτή που θεωρούσε σωστή κατά τη γνώμη του), καθώς και να δικαιολογήσει γραπτώς την επιλογή του αυτή συνοπτικά, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν απάντησε τυχαία. Εξαίρεση αποτελούν οι ερωτήσεις 6, 7 και 11 που δεν είναι πολλαπλής επιλογής και σ’ αυτές ζητήθηκε η άποψη των μαθητών δικαιολογημένη.

Οι ερωτήσεις υπεβλήθησαν στο μέσο του θερινού εξαμήνου. Η ύλη της φυσικής της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού δεν περιλάμβανε τίποτε σχετικό με τη θερμότητα και τη θερμοκρασία. Τα παιδιά είχαν διδαχθεί τις έννοιες αυτές στο πρώτο εξάμηνο της Ε΄ τάξης του δημοτικού.

Τα ερωτηματολόγια εδόθηκαν στους μαθητές των σχολείων που αναφέρονται στο δείγμα, από εμένα προσωπικά. Διευκρινίσθηκε στους μαθητές ο σκοπός του ερωτηματολογίου και ότι δεν θα είχε καμία επίπτωση στη σχολική τους επίδοση, έτσι δημιουργήθηκε το απαραίτητο συναισθηματικό κλίμα για να απαντήσουν ελεύθερα στις ερωτήσεις. Όποιος μαθητής συναντούσε τυχόν πρόβλημα στη διατύπωση κάποιας ερώτησης ή ήθελε κάποιες διευκρινήσεις σε κάποια ερώτηση είχε το ελεύθερο να το δηλώσει και του παρεχόταν η απαραίτητη βοήθεια σε ατομικό επίπεδο.

Στην ερώτηση 11 τονίστηκε προφορικά σε όλα τα παιδιά να λάβουν υπόψη τους, πριν απαντήσουν, ότι τα σιδερένια πόδια του θρανίου τους και το ξύλινο τμήμα του βρίσκονταν σε επαφή για πολλές ώρες στον ίδιο χώρο (την αίθουσα όπου γινόταν το τεστ). Κάθε ερώτηση δεν είχε συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο μπορούσαν οι μαθητές να την απαντήσουν. Για το σύνολο όμως του ερωτηματολογίου εδόθηκε χρόνος μιας διδακτικής ώρας και έως ότου απαντήσουν όλοι οι μαθητές. Η σειρά των ερωτήσεων όπως τους ζητήθηκε να τις απαντήσουν, έβαινε από την 1η προς την 12η (το ερωτηματολόγιο εδόθηκε στα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας τους, παρουσία του δασκάλου τους).

Οι ερωτήσεις που τους εδόθηκαν ακολουθούν στο παράρτημα.

* * *

1.3. Στατιστική ανάλυση

 

Οι κατανομές των απαντήσεων των μαθητών, α) κατά φύλο και β) κατά κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής του σχολείου τους παρουσιάζονται για κάθε ερώτηση σε πίνακες και ιστογράμματα. Η συνάφεια μεταξύ του είδους της απάντησης των μαθητών και α) του φύλου τους και β) του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της περιοχής του σχολείου τους εκφράζεται με το δείκτη συνάφειας C, που χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε τη συνάφεια κατηγοριών συμμεταβλητών, στις οποίες η μια τουλάχιστον μεταβλητή έχει περισσότερες από δυο κατηγορίες. Το στατιστικό κριτήριο αξιολόγησης του δείκτη C, το οποίο χρησιμοποιήσαμε είναι το Χ2. Τέλος, για κάθε δείκτη C υπολογίστηκε το επίπεδο σημαντικότητας.

* * *

 

* * *

2. Ευρήματα

* * *

 

2.1. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 1η ερώτηση.

2.1.1. Ερώτηση 1η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 1η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ερώτηση

1η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

40

 

37,74

 

Λ

 

41

 

35,96

 

Λ

 

81

 

36,82

 

Λ

Απάντηση

β

 

14

 

13,20

 

Λ

 

13

 

11,40

 

Λ

 

27

 

12,27

 

Λ

Απάντηση

γ

 

52

 

49,06

 

Σ

 

60

 

56,24

 

Σ

 

112

 

50,91

 

Σ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Από το σύνολο των 220 μαθητών που απήντησαν στην ερώτηση 1 για την εντατική ιδιότητα της θερμοκρασίας, οι 114 ήταν αγόρια και οι 106 κορίτσια.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι 40 μαθήτριες, δηλαδή ποσοστό 37,74%, απήντησαν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το μικρότερο κομμάτι πάγου. Οι 14 μαθήτριες, δηλ. ποσοστό 13,20%, απήντησαν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του πάγου, τόσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία που έχει. Οι 52 μαθήτριες, δηλ. ποσοστό 49,06%, απήντησαν ότι δυο κομμάτια πάγου, διαφορετικού μεγέθους έχουν την ίδια θερμοκρασία (όταν βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες).

Βλέπουμε ότι τα μισά περίπου κορίτσια διακρίνουν ότι η θερμοκρασία ενός σώματος (και επί του προκειμένου του πάγου) είναι ανεξάρτητη του μεγέθους του, δηλαδή αντιλαμβάνονται την εντατική ιδιότητα της θερμοκρασίας. Η δεύτερη σε προτίμηση απάντηση είναι η άποψη ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος ενός σώματος (επί του προκειμένου ο πάγος), τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του.

Η τρίτη σε προτίμηση απάντηση είναι η άποψη ότι το μεγαλύτερο σε μέγεθος κομμάτι πάγου θα έχει μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με το μικρό κομμάτι πάγου.

Την ίδια σειρά προτιμήσεων παρατηρούμε και στις απαντήσεις των αγοριών: 60 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 52,64%, απήντησαν ότι η θερμοκρασία του πάγου δεν εξαρτάται από το μέγεθός τους, 41 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 35,965, απήντησαν ότι το μεγαλύτερο σε μέγεθος κομμάτι πάγου έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το μικρότερο κομμάτι πάγου και 13 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 11,40%, απήντησαν ότι το μεγαλύτερο σε μέγεθος κομμάτι πάγου έχει μικρότερη θερμοκρασία από το μικρότερο σε μέγεθος κομμάτι πάγου. Το ποσοστό 52,64% μας δείχνει ότι και τα αγόρια αντιλαμβάνονται την εντατική ιδιότητα της θερμοκρασίας, και το ότι αυτή δεν εξαρτάται από το μέγεθος του σώματος του οποίου μετράμε τη θερμοκρασία.

Στο σύνολο των παιδιών, 112 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 50,91%, απάντησαν ότι η θερμοκρασία ενός σώματος είναι ανεξάρτητη του μεγέθους του σώματος (επί του προκειμένου ο πάγος), 81 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 36,82%, απήντησαν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος ενός κομματιού πάγου, τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του και 27 μαθητές απήντησαν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος ενός κομματιού πάγου, τόσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία του.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Μεγαλύτερος όγκος πάγου σημαίνει μεγαλύτερη θερμοκρασία”, “Γιατί μεγαλύτερη ποσότητα πάγου σημαίνει μεγαλύτερη θερμοκρασία”.

Για την απάντηση β: “Γιατί όσο μεγαλύτερο όγκο έχει ο πάγος, τόσο μικρότερη θερμοκρασία έχει ο πάγος”.

Για την απάντηση γ: “Η θερμοκρασία δεν εξαρτάται από τον όγκο, γιατί και τα δυο κομμάτια πάγου παγώνουν στην ίδια θερμοκρασία”, “γιατί και τα δυο κομμάτια πάγου είναι πάγος, άρα έχουν την ίδια θερμοκρασία”, “γιατί η θερμοκρασία του πάγου δεν εξαρτάται από τον όγκο του”.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 1. (βλέπε επομ. σελίδα)

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών σε κάθε είδος απάντησης είναι περίπου τα ίδια. Σημειώνεται μόνο ένα προβάδισμα των αγοριών, όσον αφορά τις σωστές απαντήσεις.

* * *

Ερώτηση 1η

 

 Ιστόγραμμα 1

 

2.1.2. Ερώτηση 1η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην 1η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου (ανώτερη μεσαία και κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή) φαίνονται στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

Ερώτηση

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

26

 

41,27

 

Λ

 

29

 

35,80

 

Λ

 

26

 

34,21

 

Λ

 

81

 

36,82

 

Λ

Απάντηση

β

 

7

 

11,11

 

Λ

 

12

 

14,81

 

Λ

 

8

 

10,52

 

Λ

 

27

 

12,27

 

Λ

Απάντηση

γ

 

30

 

47,62

 

Σ

 

40

 

49,39

 

Σ

 

42

 

55,27

 

Σ

 

112

 

50,91

 

Σ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Παρατηρούμε ότι:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 30 μαθητές δηλαδή ποσοστό 47,62% απήντησαν ότι η θερμοκρασία ενός σώματος (επί του προκειμένου του πάγου) δεν εξαρτάται από το μέγεθός του, 26 μαθητές δηλαδή ποσοστό 41,27% απήντησαν ότι ένα μεγάλο κομμάτι πάγου έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με ένα μικρότερο κομμάτι πάγου, και 7 μαθητές ποσοστό 11,11% απήντησαν ότι ένα μεγάλο κομμάτι πάγου έχει μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με ένα μικρό κομμάτι πάγου.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 40 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 49,39% απήντησαν σωστά. 29 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 35,80% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι ένα μεγάλο κομμάτι πάγου έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με ένα μικρότερο, και 12 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 14,81% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι ένα μεγάλο κομμάτι πάγου έχει μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με ένα μικρότερο κομμάτι.

Τέλος, στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 42 μαθητές δηλ. ποσοστό 55,27% απήντησαν σωστά, 26 μαθητές ποσοστό 34,21% απήντησαν ότι το μεγάλο κομμάτι πάγου έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το μικρότερο κομμάτι πάγο και 8 μαθητές ποσοστό 10,52% απήντησαν ότι το μεγάλο κομμάτι πάγου έχει μικρότερη θερμοκρασία από το μικρό κομμάτι πάγου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σημειώθηκε στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, ενώ στην ανώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό στην απάντηση ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το μικρό κομμάτι. Επίσης, στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό στην απάντηση ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου έχει μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με το μικρό κομμάτι.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 2.

 

Ερώτηση 1η

 

Ιστόγραμμα 2

2.1.3 Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε εάν υπάρχει συσχέτιση (εξάρτηση) μεταξύ:

α) είδους απαντήσεως των μαθητών στην ερώτηση 1η και φύλου των μαθητών.

β) είδους απαντήσεως των μαθητών στην ερώτηση 1η και περιοχής σχολείοιυ.

Για τη διερεύνηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο Χ2. Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης των μαθητών στην 1η ερώτηση και του φύλου, σύμφωνα με τον πίνακα 3, έχουμε Χ2=0,3318, dF=2, C=0,0388 με επίπεδο σημαντικότητας 10-25%. Επομένως, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του είδους της απάντησης των μαθητών και του φύλου των μαθητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

40

39,03

14

13,01

52

53,96

106

106

Αγόρια

41

41,97

13

13,99

60

58,03

114

114

Σύνολο

81

81,00

27

27,00

112

112,00

220

220

Χ2=0,3318 df=2 c=0,0388

Επίπεδο σημαντικότητας = 10-25%

 

Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης στην ερώτηση 1 και της περιοχής του σχολείου, σύμφωνα με τον πίνακα 4 έχουμε Χ2=1,6390, dF=4, C=0,0859 και επίπεδο σημαντικότητας 10-25%. Επομένως, δεν υπάρχει επηρεασμός στο είδος της απάντησης των μαθητών στην ερώτηση 1η από την περιοχή του σχολείου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

26

23,19

7

7,73

30

32,07

63

63

Μεσαία

29

29,82

12

9,94

40

41,23

81

81

Υποβαθμισμένη

26

27,98

8

9,32

42

38,69

76

76

Σύνολο

81

81,00

27

27,00

112

112,00

220

220

Χ2=1,6390 df=4 c=0,0859

Επίπεδο σημαντικότητας = 10-25%

 

Ανακεφαλαιώνοντας, λέμε ότι η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας και συγκεκριμένα το ότι αυτή δεν σχετίζεται με το μέγεθος του σώματος του οποίου τη θερμοκρασία μετράμε, καθώς και ο τρόπος σκέψης τους για την εντατικότητα ή όχι της θερμοκρασίας, δεν εξαρτάται από το φύλο των μαθητών ή την κατηγορία του σχολείου όπου φοιτά ο μαθητής.

* * *

 

2.2. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 2η ερώτηση.

2.2.1. Ερώτηση 2η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 2η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ερώτηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

28

 

26,42

 

Λ

 

33

 

28,95

 

Λ

 

61

 

26,72

 

Λ

Απάντηση

β

 

4

 

3,77

 

Λ

 

7

 

6,14

 

Λ

 

11

 

5,00

 

Λ

Απάντηση

γ

 

74

 

69,81

 

Σ

 

74

 

64,91

 

Σ

 

148

 

68,28

 

Σ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Από τα 106 κορίτσια, 74, δηλαδή ποσοστό 69,81%, απήντησαν σωστά, λέγοντας ότι μετά την ανάμιξη δύο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού, το ολικό νερό θα είναι το ίδιο ζεστό με καθένα από αυτά. 28 κορίτσια, ποσοστό 26,42%, απήντησαν ότι το ολικό νερό θα ήταν πιο ζεστό από το ζεστό νερό κάθε μιας από τις αρχικές ποσότητες, ενώ 4 κορίτσια, δηλ. ποσοστό 3,77%, απήντησαν ότι θα ήταν πιο κρύο. (Βλέπουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών απήντησε σωστά που σημαίνει ότι σε ποιοτική ερώτηση αυτού του τύπου αντιλαμβάνονται την εντατικότητα της θερμοκρασίας).

Στα αγόρια, 74, δηλαδή ποσοστό 64,91%, απήντησαν σωστά, δηλαδή όταν ενωθούν δυο ίσες ποσότητες ζεστού νερού, το νερό του μίγματος θα είναι το ίδιο ζεστό μ’ αυτά, 33 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 28,95%, απήντησαν λάθος λέγοντας ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό, ενώ 7 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 6,14%, απήντησαν ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο. (Επίσης, και στα αγόρια βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό απαντά σ’ αυτή την ποιοτική ερώτηση σωστά που σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις την εντατικότητα της θερμοκρασίας).

Από το σύνολο των μαθητών, 148 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 67,28%, απήντησαν σωστά ότι μετά την ανάμιξη δυο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού, το νερό του μίγματος θα είναι το ίδιο ζεστό μ’ αυτά, 61 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 26,72%, απάντησαν ότι θα είναι πιο ζεστό και 11 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 5% ότι θα είναι πιο κρύο.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Η ένωσή τους προκαλεί μεγαλύτερη θερμοκρασία”, “θα είναι πιο ζεστό γιατί θα περιέχει δυο δοχεία που έχουν ζεστό νερό και το δοχείο Γ θα αποκτήσει περισσότερη θερμότητα”, “ζεστό νερό και ζεστό νερό μας κάνουν πιο ζεστό νερό, γιατί αυξήθηκε ο όγκος”.

Για την απάντηση β: “Γιατί το νερό όταν φεύγει από ένα δοχείο και πάει σε ένα άλλο κρυώνει”, “γιατί υπάρχει μεταβολή θερμοκρασίας από το ζεστό στο κρύο”.

Για την απάντηση γ: “Γιατί δεν κάναμε καμία μετατροπή στο νερό για να γίνει ζεστότερο ή κρύο”, “Η θερμοκρασία παραμένει η ίδια αν και αλλάξαμε δοχείο”, “Γιατί ζεστό νερό και ζεστό νερό μας δίνουν το ίδιο ζεστό νερό”.

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται στο ιστόγραμμα 3.

 

Ερώτηση2η

 

 Ιστόγραμμα 3

Βλέπουμε ότι το ποσοστό των κοριτσιών (74, δηλ. 69,81%), που απήντησαν σωστά είναι ελαφρά μεγαλύτερο από το ποσοστό που αντιστοιχεί στα αγόρια (74, δηλ. 64,91%). Επίσης, ότι το ποσοστό των αγοριών που απήντησαν λάθος λέγοντας ότι κατά την ανάμιξη δυο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού, το νερό του μίγματος θα είναι το πιο ζεστό απ’ αυτά, είναι ελαφρά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών, το ίδιο παρατηρείται και για την απάντηση ότι το μίγμα θα είναι πιο κρύο.

* * *

 

2.2.2 Ερώτηση 2η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στη 2η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου φαίνονται στον πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

 

Ερώτηση

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

16

 

21,92

 

Λ

 

20

 

24,69

 

Λ

 

25

 

32,90

 

Λ

 

61

 

26,52

 

Λ

Απάντηση

β

 

3

 

4,11

 

Λ

 

3

 

3,70

 

Λ

 

5

 

6,58

 

Λ

 

11

 

4,78

 

Λ

Απάντηση

γ

 

44

 

73,97

 

Σ

 

58

 

71,61

 

Σ

 

46

 

60,52

 

Σ

 

148

 

68,70

 

Σ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

220

100,00

 

220

100,00

 

 

 Παρατηρούμε ότι:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 44 μαθητές, δηλ. ποσοστό 73,97%, απήντησαν σωστά, 16 μαθητές, δηλ. ποσοστό 21,92%, απήντησαν λάθος λέγοντας ότι μετά την ανάμιξη δύο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό από αυτά, ενώ 3 μαθητές, δηλ. ποσοστό 4,115, απήντησαν πιο κρύο από αυτά.

Την ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζουν τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής. Σ’ αυτά, 58 μαθητές, δηλ. ποσοστό 71,61%, απήντησαν σωστά, 20 μαθητές, δηλ. ποσοστό 24,69%, απάντησαν λάθος, λέγοντας ότι μετά την ανάμιξη δυο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού, το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό απ’ αυτά, ενώ 3 μαθητές, δηλ. ποσοστό 24,69%, απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι θα είναι πιο κρύο.

Τέλος, στην κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή 46 μαθητές, δηλ. 60,52%, απήντησαν σωστά, 25 μαθητές, δηλ. ποσοστό 32,905, απήντησαν σωστά, 25 μαθητές, δηλ. ποσοστό 32,90%, απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι κατά την ανάμιξη δυο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού, το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό από καθένα από αυτά, ενώ 5 μαθητές, δηλ. ποσοστό 6,58%, απήντησαν πιο κρύο.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 4 (βλ. επ. σελίδα).

Είναι φανερό, ότι την μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνουν τα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, ακολουθούν με ελαφριά διαφορά τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής. Όσον αφορά τις λανθασμένες απαντήσεις α και β το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώνουν τα σχολεία της κατώτερης περιοχής, ενώ αυτά της μεσαίας και ανώτερης περιοχής παρουσιάζουν ελαφρές διαφορές στα ποσοστά.

Ερώτηση 2η

 

 Ιστόγραμμα 4

 

2.2.3 Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ:

α) είδους απάντησης των μαθητών στην 2η ερώτηση και του φύλου των μαθητών.

β) είδους απάντησης των μαθητών στην 2η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου τους.

Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης των μαθητών στην 2η ερώτηση που αφορά, την ποιοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας μίγματος νερού που προκύπτει από την ανάμιξη ίσων ποσοτήτων ζεστών νερών και επομένως αφορά την εντατικότητα της θερμοκρασίας, και του φύλου των μαθητών, σύμφωνα με τον πίνακα 7, έχουμε Χ2=0,9394, C=0,0652, dF=2 και επίπεδο σημαντικότητας 25-50%.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

28

29,39

4

5,30

74

71,30

106

106

Αγόρια

33

31,60

7

5,70

74

76,69

114

114

Σύνολο

61

61,00

11

11,00

148

148,00

220

220

Χ2=0,9394 df=2 c=0,0652

Επίπεδο σημαντικότητας = 25-50%

 

Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 2η ερώτηση από το φύλο τους.

Όσον αφορά την εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 2η ερώτηση από την περιοχή του σχολείου τους από τον πίνακα 8 έχουμε ότι Χ2=2,5868, C=0,1078, dF=4 και το επίπεδο σημαντικότητας = 25-50%. (Πίνακας 8 – βλ. επ. σελίδα)

Άρα δεν παρατηρείται εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 2η ερώτηση από την περιοχή του σχολείου τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

16

17,47

3

3,15

44

42,38

63

63

Μεσαία

20

22,46

3

4,05

58

54,49

81

81

Υποβαθμισμένη

25

21,07

5

3,80

46

51,13

76

76

Σύνολο

61

61,00

11

11,00

148

148,00

220

220

Χ2=2,5868 df=4 c=0,1078032

Επίπεδο σημαντικότητας = 25-50%

 

* * *

 

2.3. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 3η ερώτηση.

2.3.1. Ερώτηση 3η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 3η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Ερώτηση

3η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

Α

 

3

 

2,83

 

Λ

 

0

 

0

 

Λ

 

3

 

1,36

 

Λ

Απάντηση

Β

 

0

 

0

 

Λ

 

3

 

2,63

 

Λ

 

3

 

1,36

 

Λ

Απάντηση

γ

 

103

 

97,17

 

Σ

 

111

 

97,37

 

Σ

 

214

 

97,27

 

Σ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα 103 κορίτσια, δηλαδή ποσοστό 97,17%, απήντησαν σωστά, λέγοντας ότι όταν αναμιχθεί μια ποσότητα κρύου νερού με ίση ποσότητα ζεστού νερού, η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι μεταξύ των θερμοκρασιών αυτών. 3 κορίτσια, δηλαδή ποσοστό 2,83%, απήντησαν ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού, ενώ κανένα κορίτσι, δηλ. ποσοστό 0%, δεν απήντησε ότι το νερό του μίγματος θα ήταν πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού.

Στα αγόρια παρατηρούμε ότι 111 αγόρια, δηλ. ποσοστό 93,37%, απήντησαν σωστά, 3 αγόρια, δηλ. ποσοστό 2,63%, απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού, ενώ κανένα αγόρι (δηλαδή ποσοστό 0%), δεν απήντησε ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού.

Βλέπουμε ότι σε υψηλό ποσοστό, τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια απαντούν σωστά. Ένα μηδαμινό ποσοστό 2,5 – 3% από τα κορίτσια στρέφεται προς την απάντηση ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού και το ίδιο ποσοστό από τα αγόρια στρέφεται στην απάντηση ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού.

Στο σύνολο των μαθητών, 214 μαθητές απήντησαν σωστά, ενώ 3 μαθητές, ποσοστό 1,36%, απήντησαν ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού και 3 μαθητές, δηλ. ποσοστό 1,36%, απήντησαν ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Γιατί αν βάλουμε σε ένα δοχείο κρύο και ζεστό νερό, τότε το δοχείο θα έχει πολύ πιο κρύο νερό”.

Για την απάντηση β: “πιο ζεστό γιατί τα θερμά υγρά σώματα υπερισχύουν των ψυχρών”

Για την απάντηση γ: “Το νερό δεν θα είναι κρύο, γιατί θα έχουμε βάλει ζεστό, ούτε θα είναι ζεστό γιατί έχουμε βάλει κρύο, δηλαδή κρύο νερό και ζεστό νερό μας δίνουν χλιαρό νερό”, “καθώς το κρύο και το ζεστό νερό θα αναμειχθούν, το κρύο νερό του δοχείου Α θα απορροφηθεί μερική θερμότητα του νερού του δοχείου Β και καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του η θερμοκρασία του ζεστού νερού μειώνεται μέχρι που ο συνολικός όγκος του νερού αποκτά την τελική θερμοκρασία”.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 5.

Ερώτηση 3η

 

  

Ιστόγραμμα 5

Είναι αξιοσημείωτο το υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών.

 

* * *

 

2.3.2 Ερώτηση 3η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στη 3η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου (ανώτερη, μεσαία και κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή) φαίνονται στον πίνακα 10.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

 

Ερώτηση

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

1

 

1,59

 

Λ

 

1

 

1,23

 

Λ

 

1

 

1,32

 

Λ

 

3

 

1,36

 

Λ

Απάντηση

β

 

1

 

1,59

 

Λ

 

1

 

1,23

 

Λ

 

1

 

1,32

 

Λ

 

3

 

1,36

 

Λ

Απάντηση

γ

 

61

 

96,82

 

Σ

 

79

 

97,54

 

Σ

 

74

 

97,36

 

Σ

 

214

 

97,28

 

Σ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Παρατηρούμε ότι:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 61 μαθητές, δηλ. ποσοστό 96,82%, απήντησαν σωστά, 1 μαθητής, δηλ. ποσοστό 1,59%, απήντησε λάθος ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού και 1 μαθητής, δηλ. ποσοστό 1,58%, απήντησε ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 79 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 97,54%, απήντησε σωστά, ενώ 1 μαθητής, δηλαδή ποσοστό 1,23%, απήντησε λάθος ότι το νερό του μίγματος θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού, 1 μαθητής, δηλ. ποσοστό 1,23%, απήντησε λάθος λέγοντας ότι πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού.

Τέλος, στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, 74 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 97,36%, απήντησαν σωστά, 1 μαθητής, δηλαδή ποσοστό 1,32%, απήντησαν λάθος λέγοντας ότι το μίγμα του νερού θα είναι πιο ζεστό από την αρχική ποσότητα ζεστού νερού και 1 μαθητής, δηλαδή ποσοστό 1,32%, απήντησαν λάθος λέγοντας ότι το μίγμα του νερού θα είναι πιο κρύο από την αρχική ποσότητα κρύου νερού.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι σημειώθηκε σε όλες τις περιοχές το ίδιο υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας που σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να κάνουν ποιοτικές προβλέψεις της θερμοκρασίας, όταν ενοποιήσουμε δυο ίσες ποσότητες νερού, μιας κρύου και μιας ζεστού νερού και έχουν κατανοήσει την εντατικότητα της θερμοκρασίας σε φαινόμενα όπως το προκείμενο.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 6.

* * *

Ερώτηση 3η

 

 Ιστόγραμμα 6

* * *

2.3.3. Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Θα εξετάσουμε αν υπάρχει σχέση (εξάρτηση) μεταξύ:

α) είδους απάντησης των μαθητών στην 3η ερώτηση και του φύλου των μαθητών.

β) είδους απάντησης των μαθητών στην 3η ερώτηση και στην περιοχή του σχολείου των μαθητών.

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο Χ2, για τη σχέση είδους απάντησης στην 3η ερώτηση με το φύλο του παιδιού, βρίσκουμε από τον πίνακα 11 ότι Χ2=6,0302, C=0,1634, dF=2 και επίπεδο σημαντικότητας 95-97,5%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

3

1,44

0

1,44

103

103,11

106

106

Αγόρια

0

1,55

3

1,55

111

110,89

114

114

Σύνολο

3

3,00

3

3,00

214

214,00

220

220

Χ2=6,0302 df=2 c=0,1634

Επίπεδο σημαντικότητας = 95-97,5%

 

Φαίνεται ότι ίσως υπάρχει κάποια εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 3η ερώτηση από το φύλο του μαθητή. Δεν θα μπορούμε όμως να το υποστηρίξουμε αυτό με βεβαιότητα, γιατί παρουσιάστηκαν μόνο 3 αγόρια που απήντησαν την β απάντηση και κανένα αγόρι την α απάντηση και 3 κορίτσια που απήντησαν την α απάντηση και κανένα την β απάντηση και το δείγμα των μαθητών είναι μόνο 220 παιδιά. Είναι δύσκολο λοιπόν, να κάνουμε γενικεύσεις στηριζόμενοι στις απαντήσεις ενός τόσο μικρού δείγματος. Επίσης, το επίπεδο σημαντικότητας δεν είναι πολύ υψηλό. Είναι πιθανόν, λοιπόν, αυτή η εξάρτηση να είναι αποτέλεσμα της διακύμανσης των τυχαίων δειγμάτων.

Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης στην 3η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου, σύμφωνα με τον πίνακα έχουμε Χ2=0,0818, dF=4, C=0,01928, και επίπεδο σημαντικότητας = 0-0,5%.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

1

0,86

1

0,86

61

61,28

63

63

Μεσαία

1

1,10

1

1,10

79

78,79

81

81

Υποβαθμισμένη

1

1,04

1

1,04

74

73,93

76

76

Σύνολο

3

3,00

3

3,00

214

214,00

220

220

Χ2=0,0818 df=4 c=0,0192832

Επίπεδο σημαντικότητας = 0-0,5%

 

Επομένως, δεν υπάρχει επηρεασμός του είδους της απάντησης των μαθητών από την περιοχή του σχολείου τους.

Ανακεφαλαιώνοντας, λέμε ότι η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας σε ερωτήσεις, όπως η ερώτηση 3, και συγκεκριμένα η ικανότητά τους να κάνουν ποιοτικές προβλέψεις της θερμοκρασίας σε περιπτώσεις όπως αυτή της ερώτησης 3, δεν εξαρτάται από την περιοχή του σχολείου των μαθητών και ούτε από το φύλο των μαθητών.

* * *

 

2.4. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 4η ερώτηση.

2.4.1. Ερώτηση 4η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 4η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Ερώτηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

1

 

0,95

 

Λ

 

4

 

3,50

 

Λ

 

5

 

2,27

 

Λ

Απάντηση

β

 

7

 

6,60

 

Λ

 

21

 

18,42

 

Λ

 

28

 

12,73

 

Λ

Απάντηση

γ

 

98

 

92,45

 

Σ

 

88

 

77,19

 

Σ

 

186

 

84,55

 

Σ

Απάντηση

δ

0

0

Λ

1

0,89

Λ

1

0,45

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Από τα 106 κορίτσια, τα 98 δηλαδή ποσοστό 92,45% απήντησαν σωστά, λέγοντας ότι όταν μια ποσότητα ζεστού νερού μοιρασθεί σε δύο ίσες ποσότητες, αυτές θα έχουν νερό το ίδιο ζεστό με την αρχική ποσότητα, 1 κορίτσι δηλαδή ποσοστό 0,95% απήντησε λανθασμένα ότι κάθε μια από τις μικρότερες ποσότητες του υγρού, έχουν πιο ζεστό νερό από το αρχικό, 7 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 6,60% απήντησαν ότι οι μικρότερες ποσότητες στις οποίες μοιράσθηκε η αρχική ποσότητα του νερού, έχουν πιο κρύο νερό από το αρχικό.

Βλέπουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών απήντησε σωστά, που σημαίνει ότι σε ποιοτική ερώτηση αυτού του τύπου αντιλαμβάνονται την εντατικότητα της θερμοκρασίας.

Στα αγόρια τα 88 δηλαδή ποσοστό 77,19% απήντησαν σωστά δηλαδή όταν μια ποσότητα ζεστού νερού χωρισθεί σε δύο ίσες ποσότητες, αυτές θα έχουν το ίδιο ζεστό νερό με την αρχική ποσότητα. Τέσσερα (4) αγόρια δηλαδή ποσοστό 3,5% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες έχουν πιο ζεστό νερό από το αρχικό, 21 αγόρια δηλαδή ποσοστό 18,42% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες έχουν πιο κρύο νερό από το αρχικό. Τέλος 1 αγόρι δηλαδή ποσοστό 0,89% δεν απήντησε. Βλέπουμε ότι τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια απαντούν στην πλειονότητά τους σωστά στην ερώτηση Α.

Από το σύνολο των μαθητών 186 μαθητές δηλαδή ποσοστό 84,55% απήντησαν σωστά, ότι δηλαδή κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού έχει νερό το ίδιο ζεστό με την αρχική ποσότητα, 5 μαθητές δηλαδή ποσοστό 2,27% απήντησαν ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού είναι πιο ζεστή από την αρχική ποσότητα, 28 μαθητές δηλαδή ποσοστό 12,73% απήντησαν ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού είναι πιο κρύα από την αρχική ποσότητα. 1 μαθητής δηλαδή ποσοστό 0,45% δεν απήντησε καθόλου.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Το δοχείο Γ και το δοχείο Δ θα παράγουν περισσότερη θερμότητα από το δοχείο Α, γιατί τα δοχεία είναι δύο και αποκτούν περισσότερη θερμότητα από το Α”

Για την απάντηση β:

“Γιατί τα υγρά χωρίζονται” - “πιο κρύο γιατί δεν περιέχει ίση ή περισσότερη ποσότητα ζεστού νερού από το Α” “Γιατί όση πιο πολύ ώρα είναι το νερό στο δοχείο Γ τόσο πιο πολύ κρυώνει”.

Για την απάντηση γ:

“Το νερό σε κανένα από τα δύο δοχεία δεν έπαθε καμία μεταβολή, άρα θα είναι το ίδιο ζεστό με το νερό του δοχείου Α”. “Γιατί μοιράζεται η ποσότητα, όχι η θερμοκρασία”. “Γιατί η θερμοκρασία του νερού δεν εξαρτάται από την ποσότητά του”. “Γιατί το δοχείο Γ, έχει το νερό του δοχείου Α”

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότατα στο ιστόγραμμα 7. (βλ. επομ. σελ.).

Βλέπουμε ότι το ποσοστό των κοριτσιών (98 δηλαδή ποσοστό 92,45%) που απήντησαν σωστά είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που αντιστοιχεί στα αγόρια (88 δηλαδή ποσοστό 77,19%).

Επίσης το ποσοστό των αγοριών (21 δηλαδή ποσοστό 18,42%) που απήντησαν λάθος λέγοντας ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού έχουν νερό πιο κρύο από της αρχικής ποσότητας είναι περίπου τριπλάσιο από το αντίστοιχο των κοριτσιών.

 

Ερώτηση 4η

 

 Ιστόγραμμα 7

Πάντως οι μαθητές (τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια) σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, έχουν αντιληφθεί στην πλειοψηφία τους, την εντατικότητα της θερμοκρασίας και μπορούν να κάνουν ποιοτικές προβλέψεις.

* * *

2.4.2 ΕΡΩΤΗΣΗ 4η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 4 κατά περιοχή σχολείου φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 14.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

 

Ερώτηση

4η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

ανώτερο

μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

1

 

1,59

 

Λ

 

1

 

1,23

 

Λ

 

3

 

3,95

 

Λ

 

5

 

2,27

 

Λ

Απάντηση

β

 

12

 

19,04

 

Λ

 

9

 

11,11

 

Λ

 

7

 

9,21

 

Λ

 

28

 

12,73

 

Λ

Απάντηση

γ

 

50

 

79,37

 

Σ

 

70

 

86,43

 

Σ

 

66

 

86,84

 

Σ

 

186

 

84,55

 

Σ

Απάντηση

δ

 

0

 

0

 

Λ

 

1

 

1,23

 

Λ

 

0

 

0

 

Λ

 

1

 

0,45

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Παρατηρούμε ότι:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 50 μαθητές δηλαδή ποσοστό 79,37% απήντησαν σωστά, 12 μαθητές δηλαδή ποσοστό 19,04% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες, έχει νερό πιο κρύο από αυτό της αρχικής ποσότητας, ενώ 1 μαθητής δηλαδή ποσοστό 1,59% απήντησε λάθος λέγοντας ότι θα έχει νερό πιο ζεστό.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 70 μαθητές δηλαδή ποσοστό 86,43% απήντησαν σωστά, 9 μαθητές δηλαδή ποσοστό 11,11% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι όταν μια ποσότητα ζεστού νερού μοιρασθεί σε δυο ίσες ποσότητες, κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού θα έχει νερό πιο κρύο από αυτό της αρχικής ποσότητας, 1 μαθητής δηλαδή ποσοστό 1,23% απήντησε ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού θα έχει νερό πιο ζεστό από της αρχικής ποσότητας. Τέλος 1 μαθητής δηλαδή ποσοστό 1,23% δεν απήντησε.

Τέλος στην κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή 66 μαθητές δηλαδή ποσοστό 86,84% απήντησαν σωστά. 7 μαθητές δηλαδή ποσοστό 9,21% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού θα έχει νερό πιο κρύο από αυτό της αρχικής ποσότητας. 3 μαθητές δηλαδή ποσοστό 3,95% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι κάθε μια από τις τελικές ποσότητες νερού θα έχει νερό πιο ζεστό από αυτό της αρχικής ποσότητας.

Είναι φανερό ότι την μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνουν τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής (86,43%) και της υποβαθμισμένης περιοχής (86,84%). Ακολουθούν τα σχολεία της αναβαθμισμένης περιοχής με αισθητή διαφορά (79,37%). Όσον αφορά την λανθασμένη απάντηση ότι η τελική ποσότητα νερού είναι πιο κρύα από την αρχική ποσότητα το μεγαλύτερο ποσοστό (19,04%) σημειώνουν τα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, ενώ ακολουθούν αυτά της μεσαίας και τελευταία της υποβαθμισμένης περιοχής. Η απάντηση ότι κάθε μια ποσότητα νερού θα είναι πιο ζεστή από την αρχική ποσότητα σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο Ιστόγραμμα 8.

Ερώτηση 4η

 

 Ιστόγραμμα 8

* * *

2.4.3 Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτηρίου

Στη παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε αν υπάρχει σχέση (εξάρτηση) μεταξύ: του είδους της ποιοτικής πρόβλεψης της θερμοκρασίας σε δύο ίσες ποσότητες νερού που προκύπτουν κατά το μοίρασμα μιας αρχικής ποσότητας ζεστού νερού και α) του φύλου των μαθητών και β) της περιοχής του σχολείου τους.

Για την διερεύνηση αυτή χρησιμοποιούμε το Χ2 κριτήριο. Στη σχέση μεταξύ είδους απαντήσεως των μαθητών στην ερώτηση 4 και του φύλου των μαθητών, σύμφωνα με τον πίνακα 15 έχουμε Χ2=10,06, C=0,043, df=3 και επίπεδο σημαντικότητας 97,5-99%. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια μικρή εξάρτηση της απαντήσεως των μαθητών στο ερώτημα 4 από το φύλο τους. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει εξάρτηση με βεβαιότητα γιατί το δείγμα μας είναι σχετικά μικρό και το επίπεδο σημαντικότητας δεν είναι αρκετά υψηλό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ

Αναμεν

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

1

2,4090

7

13,4909

98

89,6181

0

0,4818

106

106

Αγόρια

4

2,5909

21

14,5090

88

96,3818

1

0,5181

114

114

Σύνολο

5

5,0000

28

28,0000

186

186,0000

1

1,0000

220

220

Χ2=10,0600 df=3 c=0,04372785

Επίπεδο σημαντικότητας=97,5-99%

Όσον αφορά την εξάρτηση της απαντήσεως των μαθητών στην 4η ερώτηση, από την κατηγορία της περιοχής του σχολείου τους, σύμφωνα με τον πίνακα 16 έχουμε Χ2=4,6045, C=0,143180, df=6 και επίπεδο σημαντικότητας 25-50%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ

Αναμεν

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

1

1,43

12

8,02

50

53,26

0

0,29

63

63

Μεσαία

1

1,86

9

10,31

70

68,48

1

0,37

81

81

Υποβαθμισμένη

3

1,73

7

9,67

66

64,25

0

0,34

76

76

Σύνολο

5

5,00

28

28,00

186

186,00

1

1,00

220

220

 

Χ2=4,6045 df=6 c=0,143180

Επίπεδο σημαντικότητας=25-50%

 

Άρα δεν παρατηρείται εξάρτηση της απαντήσεως των μαθητών στη 4η ερώτηση, από την περιοχή του σχολείου τους.

Ανακεφαλαιώνοντας οι μαθητές σε ερωτήσεις ποιοτικής πρόβλεψης της θερμοκρασίας σε δύο ίσες ποσότητες νερού που προκύπτουν κατά το μοίρασμα μιας αρχικής ποσότητας ζεστού νερού, απαντούν στην πλειοψηφία τους σωστά, που σημαίνει ότι σε τέτοιου είδους ερωτήσεις αντιλαμβάνονται την εντατικότητα της θερμοκρασίας. Οι δε απαντήσεις τους δεν εξαρτώνται από την περιοχή του σχολείου τους, ούτε από το φύλο τους.

 

2.5 Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 5η ερώτηση.

2.5.1 Ερώτηση 5 με φύλο

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 5η ερώτηση.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Ερώτηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

56

 

52,83

 

Σ

 

57

 

50,00

 

Σ

 

113

 

51,36

 

Σ

Απάντηση

β

 

46

 

43,40

 

Λ

 

50

 

43,86

 

Λ

 

96

 

43,64

 

Λ

Απάντηση

γ

 

4

 

3,77

 

Λ

 

7

 

6,14

 

Λ

 

11

 

5,00

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Από το σύνολο των 106 κοριτσιών τα 56 δηλαδή ποσοστό 52,83% απήντησε σωστά ότι μετά την ανάμειξη δύο ίσων ποσοτήτων θερμοκρασίας νερού 100 C η κάθε μια, το νερό του μίγματος έχει θερμοκρασία 100C, 46 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 43,40% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι πάνω από 100C και 4 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 3,77% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι το νερό του μίγματος θα έχει θερμοκρασία κάτω από 100 C.

Στα αγόρια, 57 αγόρια δηλαδή ποσοστό 50% απήντησε σωστά ότι το νερό του μίγματος θα έχει θερμοκρασία 100C, 50 αγόρια δηλαδή ποσοστό 43,86% απήντησε λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι πάνω από 100 C, ενώ 7 αγόρια δηλαδή ποσοστό 6,14% απήντησε λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι κάτω από 100 C.

Παρατηρούμε ότι περίπου τα μισά από τα κορίτσια και τα και τα μισά από τα αγόρια απήντησαν σωστά, ενώ ένα ελαφρό προβάδισμα έχουν τα κορίτσια. Ένα αρκετό ποσοστό αγοριών απήντησε ότι η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 100 C, το ίδιο αυτό ποσοστό παρατηρήθηκε και στα κορίτσια που έδωσαν αυτή την απάντηση.

Τέλος το ποσοστό των αγοριών που έδωσαν την λανθασμένη απάντηση ότι η θερμοκρασία θα είναι κάτω από 100 C είναι μικρό και περίπου το διπλάσιο από το αντίστοιχο των κοριτσιών.

Στο σύνολο των παιδιών 113 παιδιά δηλαδή ποσοστό 51,36% απήντησαν σωστά, 96 παιδιά δηλαδή ποσοστό 43,64% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 100 C και 11 δηλαδή ποσοστό 5% ότι θα είναι κάτω από 100 C.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Θα παραμείνει ίδια η θερμοκρασία γιατί δεν κρυώσαμε το νερό ούτε το ζεστάναμε περισσότερο”. Γιατί και τα δύο δοχεία έχουν την ίδια θερμοκρασία. Άρα όταν το περιεχόμενό τους ενωθεί δεν μπορεί να απορροφήσει θερμότητα από το άλλο και έτσι η θερμοκρασία τους παραμένει η ίδια”. “Γιατί ανακατέψαμε νερό ίδιας θερμοκρασίας”.

Για την απάντηση β: “Γιατί αφού ενωθούν, η θερμοκρασία θα μεγαλώσει”, “Γιατί 100 C και 100 C, όταν τα προσθέσουμε μας κάνουν 200C”.

Για την απάντηση γ: “Γιατί η θερμοκρασία μέσα στο δοχείο Γ είναι μικρότερη και έτσι η θερμοκρασία του νερού μειώνεται”. “Γιατί μεταφέρθηκε και πάγωσε και επειδή το δοχείο Γ είναι άδειο”.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο παρακάτω ιστόγραμμα 9.

Ερώτηση 5η

 

 Ιστόγραμμα 9

 

2.5.2 Ερώτηση 5η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην 5η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου (ανώτερη , μεσαία, κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή) φαίνονται στον πίνακα 18.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

 

Ερώτηση

5η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

Α

 

39

 

61,90

 

Σ

 

47

 

58,00

 

Σ

 

27

 

35,53

 

Σ

 

113

 

51,36

 

Σ

Απάντηση

Β

 

20

 

31,75

 

Λ

 

32

 

39,50

 

Λ

 

44

 

57,90

 

Λ

 

96

 

43,64

 

Λ

Απάντηση

γ

 

4

 

6,35

 

Λ

 

2

 

2,50

 

Λ

 

5

 

6,57

 

Λ

 

11

 

5,00

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Παρατηρούμε ότι:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 39 μαθητές δηλαδή ποσοστό 61,90% απήντησαν σωστά ότι μετά την ανάμειξη δύο ίσων ποσοτήτων νερού θερμοκρασίας 100 C η κάθε μια η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα παραμείνει στους 100 C, 20 μαθητές δηλαδή ποσοστό 31,75% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι πάνω από 100 C, ενώ 4 μαθητές δηλαδή ποσοστό 6,35% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι κάτω από 100 C.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, 47 μαθητές δηλαδή ποσοστό 58,00% απήντησε σωστά, 32 μαθητές δηλ. ποσοστό 39,50% απήντησε λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι υψηλότερη των 100 C και 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,50% απήντησε λάθος ότι η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι κάτω από 100 C.

Τέλος στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 27 μαθητές δηλαδή ποσοστό 35,53% απήντησαν σωστά, 44 μαθητές δηλαδή ποσοστό 57,90% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι πάνω από 100 C ενώ 5 μαθητές δηλ. ποσοστό 6,57% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι κάτω από 100 C.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σημειώνεται στα σχολεία της αναβαθμισμένης περιοχής, ακολουθούν τα σχολεία της μεσαίας περιοχής με μικρή διαφορά και τελευταία έρχονται τα σχολεία της κατώτερης περιοχής με μεγάλη διαφορά.

Η λανθασμένη απάντηση ότι το νερό του μίγματος έχει θερμοκρασία πάνω από 100 C επικρατεί κυρίως στα σχολεία της κατώτερης περιοχής, ενώ ακολουθούν τα σχολεία της μεσαίας περιοχής με αισθητή διαφορά και τελευταία έρχονται τα σχολεία της ανώτερης περιοχής με μικρή διαφορά από αυτά της μεσαίας περιοχής.

Η λανθασμένη απάντηση ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι κάτω από 100 C επικρατεί κυρίως στα σχολεία της ανώτερης και κατώτερης περιοχής με ίδια περίπου ποσοστά, ενώ τα σχολεία των μεσαίων περιοχών ακολουθούν με το μισό περίπου του αντίστοιχου ποσοστού κάθε μιας από τις άλλες περιοχές.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 10.

 

Ερώτηση 5η

 

 Ιστόγραμμα 10

***

 

2.5.3. Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Θα εξετάσουμε αν υπάρχει εξάρτηση του τρόπου σκέψης των μαθητών κατά την ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας (εκφράζοντας την σε βαθμούς Κελσίου), όταν ενοποιήσουμε δύο ίσες ποσότητες νερού ίδιας θερμοκρασίας μεταξύ τους και γενικότερα της αναγνώρισης της εντατικότητας της θερμοκρασίας σε τέτοιου είδους ερωτήσεις με α) το φύλο του παιδιού και β) με την περιοχή του σχολείου τους.

Όσον αφορά την σχέση μεταξύ του είδους της απάντησης των μαθητών στην 5η ερώτηση και του φύλου των μαθητών σύμφωνα με τον πίνακα 19 έχουμε Χ2=0,70366, C=0,056 dF=2 και επίπεδο σημαντικότητας 25-50%. Επομένως δεν υπάρχει μεταξύ του είδους της απάντησης των μαθητών στην 5η ερώτηση και του φύλου τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

56

54,45

46

46,25

4

5,30

106

106

Αγόρια

57

58,55

50

49,75

7

5,70

114

114

Σύνολο

113

113,00

96

96,00

11

11,00

220

220

X2=0,70366 df=2 c=0,056

Επίπεδο σημαντικότητας=25-50%

 

Στην σχέση μεταξύ είδους απάντησης στην 5η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου, σύμφωνα με τον πίνακα 20 έχουμε Χ2=13,76041, C=0,2426 dF=4 και επίπεδο σημαντικότητας 99-99,5%. Επομένως βλέπουμε ότι το είδος της απάντησης στην 5η ερώτηση επηρεάζεται από την περιοχή του σχολείου των μαθητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ

Αναμεν

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

39

32,36

20

27,4

4

3,15

63

63

Μεσαία

47

41,60

32

35,35

2

4,05

81

81

Υποβαθμισμένη

27

39,04

44

33,16

5

3,80

76

76

Σύνολο

113

113,00

96

96,00

11

11,00

220

220

 

X2=13,76041 df=4 c=0,2426

Επίπεδο σημαντικότητας=99-99,5%

 

Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι ο τρόπος σκέψης των μαθητών κατά την ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας σε ερωτήσεις όπως η 5η ερώτηση δεν εξαρτάται από στο φύλο των μαθητών ενώ υπάρχει κάποια εξάρτηση από την περιοχή του σχολείου των μαθητών.

* * *

 

2.6 Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 6η ερώτηση.

2.6.1 Ερώτηση 6η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 6η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Ερώτηση

6η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

Α

 

73

 

68,87

 

Λ

 

75

 

65,79

 

Λ

 

148

 

67,27

 

Λ

Απάντηση

Β

 

18

 

16,98

 

Σ

 

24

 

21,05

 

Σ

 

42

 

19,09

 

Σ

Απάντηση

Γ

 

7

 

6,60

 

Λ

 

4

 

3,51

 

Λ

 

11

 

5,00

 

Λ

Απάντηση

Δ

 

1

 

0,95

 

Λ

 

6

 

5,26

 

Λ

 

7

 

3,18

 

Λ

Απάντηση

Ε

 

7

 

6,60

 

Λ

 

5

 

4,38

 

Λ

 

12

 

5,45

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Η 6η ερώτηση ζητούσε από τα παιδιά να προβλέψουν ποια θα είναι η θερμοκρασία του μίγματος που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ίσων ποσοτήτων νερού, μιας που έχει νερό θερμοκρασίας 100 C και μίας που έχει νερό θερμοκρασίας 700 C.

Στον πίνακα 21 σαν απάντηση α καταχωρήθηκε η απάντηση των μαθητών ότι η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι 100 C+700 C=800C.

Σαν απάντηση β καταχωρήθηκαν οι εξής απαντήσεις:

  1. Η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι ο μέσος όρος των θερμοκρασιών (700 +100 )/2=400.
  2. Οι απαντήσεις ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα βρίσκεται μεταξύ 100 C και 700 C.

Σαν απάντηση γ καταχωρήθηκε η απάντηση ότι η θερμοκρασία του νερού του μίγματος θα είναι 700 C.

Σαν απάντηση δ καταχωρήθηκαν οι αναπάντητες ερωτήσεις καθώς και η απάντηση “δεν ξέρω”.

Σαν απάντηση ε καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C-100C =600 C.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, 73 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 68,87% απήντησαν ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 800 C. 18 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 16,98% απήντησαν ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 400 C ή γύρω από αυτή την θερμοκρασία. 7 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 6,60% απήντησαν ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C. 1 κορίτσι δηλαδή ποσοστό 0,95% απήντησε ότι δεν ξέρει και 7 κορίτσια δηλαδή ποσοστό 6,60% απήντησε ότι η θερμοκρασία μίγματος θα είναι 700 C-100C =600 C.

Από τα αγόρια, 75 δηλαδή ποσοστό 65,79% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 100 C+700 C=800 C, 24 δηλαδή ποσοστό 21,05% απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 400 C ή γύρω από αυτή την θερμοκρασία, 4 αγόρια δηλαδή ποσοστό 3,51% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία του μίγματος είναι 700 C, 6 αγόρια δηλαδή ποσοστό 5,26% απήντησαν ότι δεν ξέρουν και 5 αγόρια δηλαδή ποσοστό 4,38% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C-100C =600 C.

Βλέπουμε ότι το ποσοστό των αγοριών που απαντούν σωστά είναι υψηλότερο από των κοριτσιών. Η πλειονότητα των κοριτσιών καθώς και των αγοριών απαντούν λανθασμένα ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C+100 C=800 C στο ίδιο περίπου ποσοστό, με ελαφρά υπεροχή των κοριτσιών. Μια μικρή μερίδα κοριτσιών καθώς και αγοριών απαντούν στο ίδιο περίπου ποσοστό ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C. Επίσης μια εξίσου μικρή μερίδα κοριτσιών καθώς και αγοριών απαντούν στο ίδιο περίπου ποσοστό ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C-100C =600 C. Τέλος μια μικρή μερίδα αγοριών απαντά δεν ξέρω, ενώ στα κορίτσια την αντίστοιχη απάντηση δίνει μόνο ένα κορίτσι.

Στο σύνολο των μαθητών 42 δηλαδή ποσοστό 19,09% απαντούν σωστά ότι η θερμοκρασία θα είναι 400C ή κάπου εκεί κοντά, 148 δηλαδή ποσοστό 67,27% απαντούν λανθασμένα ότι 700 C+100 C=800 C, 11 δηλαδή ποσοστό 5% απαντούν λανθασμένα ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C, 7 μαθητές δηλαδή ποσοστό 3,18% απαντούν ότι δεν ξέρει και 12 μαθητές δηλαδή ποσοστό 5,45% απαντούν ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C-100C =600 C. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται και στο ιστόγραμμα 11 .

Ερώτηση 6η

 

Ιστόγραμμα 11

 

* * *

 

2.6.2. Ερώτηση 6η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 6 κατά περιοχή σχολείου (ανώτερη – μεσαία και κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή) φαίνονται στο πίνακα 22.

Παρατηρούμε ότι η δυσκολία απάντησης στην ερώτηση παρουσιάζεται κατά περιοχή σχολείου ως εξής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

 

Ερώτηση

6η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

ανώτερο

μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

37

 

58,73

 

Λ

 

47

 

58,02

 

Λ

 

64

 

84,21

 

Λ

 

148

 

67,27

 

Λ

Απάντηση

β

 

13

 

20,63

 

Σ

 

19

 

23,46

 

Σ

 

10

 

13,16

 

Σ

 

42

 

19,09

 

Σ

Απάντηση

γ

 

7

 

11,11

 

Λ

 

4

 

4,94

 

Λ

 

0

 

0

 

Λ

 

11

 

5

 

Λ

Απάντηση

δ

 

1

 

1,59

 

Λ

 

4

 

4,94

 

Λ

 

2

 

2,63

 

Λ

 

7

 

3,18

 

Λ

Απάντηση

ε

 

5

 

7,94

 

Λ

 

7

 

8,64

 

Λ

 

0

 

0

 

Λ

 

12

 

5,46

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, 13 μαθητές δηλαδή ποσοστό 20,63% απήντησε σωστά ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 400 C ή γύρω απ’ αυτή την θερμοκρασία, 37 μαθητές δηλαδή ποσοστό 58,73% απήντησε λάθος ότι θα είναι 700 C+100 C=800 C, 7 μαθητές δηλαδή ποσοστό 11,11% απήντησε λάθος ότι θα είναι 700 C, 1 μαθητής δηλαδή ποσοστό 1,59% απήντησε ότι δεν ξέρει, 5 μαθητές δηλαδή ποσοστό 7,94% απήντησε λάθος ότι θα είναι 700 C-100C =600 C.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 19 μαθητές δηλαδή ποσοστό 23,46% απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία θα είναι (700 +100 )/2=400 ή περίπου σ’ αυτή την θερμοκρασία, 47 μαθητές δηλαδή ποσοστό 58,02% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C+100 C=800 C, 4 μαθητές δηλαδή ποσοστό 4,94% απήντησε λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C, 7 μαθητές ποσοστό 8,64% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C-100C =600 C και 4 μαθητές δηλαδή ποσοστό 4,94% δεν απήντησαν ή απήντησαν δεν ξέρω.

Στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, 10 μαθητές δηλαδή ποσοστό 13,16% απήντησαν σωστά, 64 μαθητές δηλαδή 84,21% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C+100 C=800 C, κανένας μαθητής δεν απήντησε λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι 700 C, ενώ κανένα παιδί δεν απήντησε ότι η θερμοκρασία θα είναι 600 C, 2 μαθητές δηλαδή ποσοστό 2,63% απήντησαν ότι δεν ξέρουν ή δεν απήντησαν καθόλου.

Παρατηρούμε ότι την μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνουν τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, ακολουθούν αυτά της ανώτερης με μικρή διαφορά και τελευταία με αρκετή διαφορά έρχονται αυτά της κατώτερης περιοχής. Η αντίληψη ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700 C+100 C=800 C επικρατεί στα σχολεία της κατώτερης περιοχής και ακολουθούν με διαφορά αυτά της μεσαίας και τελευταία της ανώτερης περιοχής, τα οποία σημειώνουν τα ίδια περίπου ποσοστά. Αυτή είναι και η αντίληψη που κυριαρχεί σε όλα τα σχολεία. Η άποψη 700 C-100C =600 C εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό στα σχολεία της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής και καθόλου στην κατώτερη. Η άποψη ότι η θερμοκρασία του μίγματος θα είναι 700C επικρατεί κυρίως στα σχολεία της ανώτερης περιοχής και ακολουθούν με διαφορά αυτά της μεσαίας, ενώ στης κατώτερης περιοχής δεν εμφανίζεται.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 12.

Ερώτηση 6η

Ιστόγραμμα 12

* * *

2.6.3. Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του τρόπου σκέψης των μαθητών κατά την ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας, όταν ενοποιήσουμε δύο ίσες ποσότητες νερού, μιας 100C και μιας 700 C και α) του φύλου των μαθητών, β) της περιοχής του σχολείου τους.

Όσο αναφορά την συσχέτιση του είδους της απάντησης με το φύλο των μαθητών, σύμφωνα με τον πίνακα 23 έχουμε Χ2=5,32021, C=0,1536612, df=4 και επίπεδο σημαντικότητας 50-75% που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Περιοχή

σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Απάντηση ε

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Κορίτσια

73

71,31

18

20,24

7

5,30

1

3,37

5

5,78

106

106

Αγόρια

75

76,69

24

21,76

4

5,70

6

3,63

7

6,22

114

114

Σύνολο

148

148,00

42

42,00

11

11,00

7

7,00

12

12,00

220

220

Χ2=5,32021 df=4 c=0,1536612

Επίπεδο σημαντικότητας=50-75%

 

Σχετικά με την συσχέτιση του είδους της απάντησης στην ερώτηση 6 με την περιοχή του σχολείου σύμφωνα με τον πίνακα 24 έχουμε Χ2=23,469, C=0,3104 dF=10 και επίπεδο σημαντικότητας 99-99,5%. Επομένως πιθανόν να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ είδους απάντησης στην 6η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου των μαθητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Απάντηση ε

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθ-μισμένη

 37

 42,37

 13

 12,02

 7

 3,15

 1

 2,00

 5

 3,43

 63

63

Μεσαία

47

54,49

19

15,47

4

4,05

4

2,58

7

4,42

81

81

Υποβαθ-μισμένη

64

51,13

10

14,51

0

3,80

2

2,42

0

4,15

76

76

Σύνολο

148

148,00

42

42,00

11

11,00

7

7,00

12

12,00

220

220

Χ2=23,469806 df=10 c=0,3104789

Επίπεδο σημαντικότητας=99-99,5%

2.7. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 7η ερώτηση.

2.7.1. Ερώτηση 7η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 7η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Ερώτηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

59

 

55,56

 

Σ

 

59

 

51,75

 

Σ

 

118

 

53,64

 

Σ

Απάντηση

β

 

42

 

39,62

 

Λ

 

51

 

44,74

 

Λ

 

93

 

42,27

 

Λ

Απάντηση

γ

 

2

 

1,89

 

Λ

 

1

 

0,88

 

Λ

 

3

 

1,36

 

Λ

Απάντηση

δ

 

3

 

2,83

 

Λ

 

3

 

2,63

 

Λ

 

6

 

2,73

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

Η ερώτηση 7 ζητούσε από τους μαθητές να κάνουν ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας σε δύο ίσες ποσότητες νερού, που προκύπτουν από το μοίρασμα μιας αρχικής ποσότητας νερού θερμοκρασίας 120C. Στους πίνακες σαν απάντηση α καταχωρήθηκε η απάντηση των μαθητών ότι κάθε μια από τις δύο τελικές ποσότητες νερού θα έχουν θερμοκρασία 120C. Σαν απάντηση β καταχωρήθηκε η απάντηση των μαθητών ότι κάθε μια από τις δύο τελικές ποσότητες νερού θα έχουν θερμοκρασία 60C. Σαν απάντηση γ καταχωρήθηκαν όλες οι άσχετες απαντήσεις, ενώ σαν απάντηση δ καταχωρήθηκαν όσα παιδιά δεν απήντησαν καθόλου ή απήντησαν “δεν ξέρω”.

Από το σύνολο των 220 μαθητών, που απήντησαν στην ερώτηση 7, τα 106 ήταν κορίτσια και τα 114 ήταν αγόρια.

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 25, τα 59 κορίτσια, από τα 106 δηλ. ποσοστό 55,66% απήντησαν σωστά λέγοντας ότι, όταν μία ποσότητα νερού ορισμένης θερμοκρασίας, επί του προκειμένου 120C, χωρισθεί σε δύο άλλες ίσες ποσότητες, η θερμοκρασία κάθε μιας από αυτές τις ποσότητες, είναι ή ίδια με την θερμοκρασία της αρχικής ποσότητας δηλ. 120C.Τα 42 κορίτσια δηλ. ποσοστό 39,62% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι η θερμοκρασία κάθε μιας από τις δύο ποσότητες νερού, στις οποίες χωρίσθηκε η αρχική ποσότητα είναι 60C δηλ. η μισή της αρχικής (γιατί αφού μοιράσθηκε το νερό σε δύο μέρη, με τον ίδιο τρόπο μοιράσθηκε και η θερμοκρασία) Δύο (2) κορίτσια δηλ. ποσοστό 1,89% έδωσαν άσχετες δικαιολογίες για απάντηση τρία (3) κορίτσια δηλ. ποσοστό 2,83% δεν απήντησαν καθόλου. Βλέπουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών (55,66%) απήντησε σωστά, που σημαίνει ότι σε ποιοτική ερώτηση αυτού του τύπου, αντιλαμβάνονται την εντατική ιδιότητα της θερμοκρασίας ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (39,62%) θεωρεί ότι επειδή μοιράσθηκε η ποσότητα του νερού πρέπει να μοιρασθεί και η θερμοκρασία.

Στα αγόρια, 59 αγόρια ποσοστό 51,75%, απήντησαν σωστά, δηλαδή όταν μία ποσότητα νερού ορισμένης θερμοκρασίας, επί του προκειμένου 120C, μοιρασθεί σε δύο ίσες ποσότητες, τότε η θερμοκρασία των μισών αυτών ποσοτήτων, θα είναι η ίδια με την θερμοκρασία της ολικής ποσότητας δηλ. 120C. Τα 51 αγόρια δηλ. ποσοστό 44,74% απήντησαν λάθος, ότι δηλαδή όταν μία ποσότητα νερού, ορισμένης θερμοκρασίας, μοιρασθεί σε δύο άλλες ίσες μεταξύ τους ποσότητες, τότε η θερμοκρασία των μισών αυτών ποσοτήτων, θα είναι η μισή της αρχικής δηλ. 120C/2=60C δηλ. αφού μοιράσθηκε το νερό, μοιράσθηκε και η θερμοκρασία. Ένα (1) αγόρι δηλ. ποσοστό 0 ,88% έδωσε άσχετη δικαιολογία και 3 αγόρια (ποσοστό 2,63%) δεν απήντησαν. Επίσης και στα αγόρια βλέπουμε, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (51,75%) απαντά σ’ αυτή την ποιοτική ερώτηση σωστά, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους ερωτήσεις την εντατική ιδιότητα της θερμοκρασίας. Εν τούτοις ένα μεγάλο ποσοστό (44,74%) αγοριών πιστεύει ότι επειδή μοιράσθηκε η ποσότητα του νερού πρέπει να μοιρασθεί και η θερμοκρασία.

Από το σύνολο των μαθητών τώρα, οι 118 μαθητές δηλ. ποσοστό 53,64% απήντησαν σωστά στην ερώτηση, δηλαδή ότι η θερμοκρασία του νερού διατηρείται η ίδια και όταν αυτό το χωρίσουμε σε μικρότερες ποσότητες. Οι 93 μαθητές δηλ. ποσοστό 42,27% απήντησαν λάθος στην ερώτηση, δηλ. ότι η θερμοκρασία του νερού, χωρίζεται και αυτή, όταν αυτό χωρισθεί (μοιρασθεί) σε μικρότερες ποσότητες, 3 μαθητές δηλ. ποσοστό 1,36% έδωσαν άσχετες απαντήσεις και 6 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,73% δεν απήντησαν.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογίες, που έδωσαν τα παιδιά για κάθε είδους απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “120C σε κάθε δοχείο, γιατί η θερμοκρασία του νερού παραμένει ίδια, αφού το νερό ούτε το ζεστάναμε ούτε το κρυώσαμε” , “120C σε κάθε δοχείο. Γιατί όπως έχουμε ένα μπρίκι ζεστό νερό και το βάλουμε σε δύο φλιτζάνια και η θερμοκρασία μένει η ίδια και στα δύο φλιτζάνια, έτσι γίνεται και με το παραπάνω πείραμα” , “Η θερμοκρασία θα είναι ίση με το 120C. Γιατί η ποσότητα μπορεί να αλλάξει, αλλά η θερμοκρασία μένει σταθερή”.

Γιατί την απάντηση β: “60C σε κάθε δοχείο. Γιατί χωρίσαμε το νερό σε ίσες ποσότητες”. “60C σε κάθε δοχείο. Γιατί 120C αν τους χωρίσουμε σε δύο ίσα μέρη, βγαίνουν 60C”.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 13 (βλ. επ. σελίδα)

Βλέπουμε ότι το ποσοστό των κοριτσιών (59 δηλ. 55,66%) που απήντησαν σωστά είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που αντιστοιχεί στα αγόρια (59 δηλ. 51,75%)

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές (αγόρια - κορίτσια) (118 δηλ. ποσοστό 53,64%) απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία του νερού παραμένει η ίδια και στις μικρότερες ποσότητες στις οποίες μπορεί να μοιρασθεί, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 42,27% απαντούν ότι η θερμοκρασία θα μοιράσθηκε το νερό.

* * *

Ερώτηση 7η

Ιστόγραμμα 13

 

2.7.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στη 7η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου φαίνονται στον πίνακα 26.

Παρατηρούμε ότι : η δυσκολία απάντησης στην ερώτηση 7 παρουσιάζεται κατά περιοχή σχολείου, ως εξής :

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 36 μαθητές δηλ. ποσοστό 57,14% απήντησαν σωστά στην ερώτηση 7. 24 μαθητές δηλ ποσοστό 38,09% απήντησε λάθος, λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού, χωρίζεται και αυτή, όταν αυτό χωρισθεί (μοιρασθεί). 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,59% έδωσε άσχετη απάντηση και 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,18% δεν απάντησαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 26

 

Ερώτηση

7η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

ανώτερο

μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

36

 

57,14

 

Σ

 

55

 

67,90

 

Σ

 

27

 

35,53

 

Σ

 

118

 

53,64

 

Σ

Απάντηση

β

 

24

 

38,09

 

Λ

 

22

 

27,16

 

Λ

 

47

 

61,84

 

Λ

 

93

 

42,27

 

Λ

Απάντηση

γ

 

1

 

1,59

 

Λ

 

2

 

2,47

 

Λ

 

2

 

2,63

 

Λ

 

5

 

2,27

 

Λ

Απάντηση

δ

 

2

 

3,18

 

Λ

 

2

 

2,47

 

Λ

 

0

 

0

 

Λ

 

4

 

1,82

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, 55 μαθητές δηλ. ποσοστό 67,90% απήντησαν σωστά στην ερώτηση 7. 22 μαθητές δηλ. 27,16% απάντησαν λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού, χωρίζεται και αυτή στη περίπτωση, που το νερό χωρισθεί σε δύο μικρότερες ποσότητες, 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,47% έδωσαν άσχετη απάντηση και 2 μαθητές. δηλ. ποσοστό 2,47% δεν απήντησαν.

Στα δημόσια σχολεία της υποβαθμισμένης περιοχής. 27 μαθητές δηλ. ποσοστό 35,53% απήντησαν σωστά 47 μαθητές δηλ. ποσοστό 61,84% απήντησαν λάθος στην ερώτηση αυτή λέγοντες ότι όταν μια ποσότητα ζεστού νερού μοιρασθεί σε δύο ίσα μέρη, κάθε μια από τις ποσότητες αυτές θα έχει τη μισή θερμοκρασία, από την αρχική και 2 μαθητές ποσοστό 2,63% έδωσαν άσχετη απάντηση.

Είναι άξιον προσοχής ότι τα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, σημειώθηκε στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής ( με ποσοστό 67,90%) ακολουθούν με διαφορά αυτά της ανώτερης περιοχής (57,14%) και ακόμη πιο πίσω αυτά της κατώτερης περιοχής (35,53%).

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο Ιστόγραμμα 14.

Ερώτηση 7η

 

 Ιστόγραμμα 14

* * *

2.7.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ μεταβλητών, Χ2 κριτηρίου

Στη παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε, αν υπάρχει συσχέτιση (εξάρτηση) μεταξύ είδους απάντησης των μαθητών στην 7η ερώτηση, που αφορά την ποσοτική πρόβλεψη της θερμοκρασίας σε δύο ίσες ποσότητες νερού, που προκύπτουν από το μοίρασμα μιας αρχικής ποσότητας νερού που επί του προκείμενου έχει 120C θερμοκρασία, και α) του φύλου των μαθητών και β) της περιοχής του σχολείου τους.

Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης των μαθητών στην ερώτηση 7 και του φύλου των μαθητών, σύμφωνα με τον πίνακα 27 έχουμε. Χ2=1,08800, C=0,070150, dF=3 και επίπεδο σημαντικότητας 10-25%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

59

56,86

42

44,81

2

1,45

3

2,89

106

106

Αγόρια

59

61,14

51

48,19

1

1,55

3

3,11

114

114

Σύνολο

118

118,00

93

93,00

3

3,00

6

6,00

220

220

 

Χ2=1,08800 df=3 c=0,070150

Eπίπεδο σημαντικότητας=10-25%

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 7η ερώτηση από το φύλο τους.

Όσον αφορά την εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 7η ερώτηση από την περιοχή του σχολείου τους, σύμφωνα με τον πίνακα 28 έχουμε Χ2=24,41929 ,

C=0,3160812 , dF=6 , επίπεδο σημαντικότητας=99,5-100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 28

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

36

33,79

24

26,63

1

0,86

2

1,718

63

63

Μεσαία

35

43,44

22

34,24

2

1,10

2

2,209

81

81

Υποβαθμισμένη

27

40,76

47

32,12

0

1,04

2

2,071

76

76

Σύνολο

118

118,00

93

93,00

3

3,00

6

6,000

220

220

Χ2=24,41929 df=6 c=0,3160812

Επίπεδο σημαντικότητας=99,5-100%

 

Άρα παρατηρείται πιθανή εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 7η ερώτηση, από την περιοχή του σχολείου τους.

* * *

2.8. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 8η ερώτηση.

2.8.1. Ερώτηση 8η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 8η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 29

Ερώτηση

8η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

22

 

20,75

 

Λ

 

17

 

14,91

 

Λ

 

39

 

17,73

 

Λ

Απάντηση

β

 

51

 

48,12

 

Λ

 

56

 

49,13

 

Λ

 

107

 

48,64

 

Λ

Απάντηση

γ

 

29

 

27,36

 

Σ

 

38

 

33,33

 

Σ

 

67

 

30,45

 

Σ

Απάντηση

δ

 

4

 

3,77

 

Λ

 

3

 

2,63

 

Λ

 

7

 

3,18

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα από τα 106 κορίτσια τα 22 δηλ. ποσοστό 20,75% απήντησαν λανθασμένα λέγοντας ότι μίγμα νερού και πάγου μετά από σύντομο ζέσταμα θα παρουσιάσει μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με πριν το ζέσταμα, 51 κορίτσια δηλ. ποσοστό 48,12% απήντησαν λάθος ότι μετά το ζέσταμα η θερμοκρασία του μίγματος θα ανέβει, 29 κορίτσια δηλ. ποσοστό 27,36% απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία θα παραμένει η ίδια και 4 κορίτσια δηλ. ποσοστό 3,77% δεν απάντησαν.

Από τα 114 αγόρια, τα 17 δηλ. ποσοστό 14,91% απάντησαν λάθος ότι το μίγμα νερού και πάγου μετά από σύντομο ζέσταμα θα παρουσιάσει μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με πριν το ζέσταμα, 56 αγόρια δηλ. ποσοστό 49,13% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι η θερμοκρασία θα είναι μεγαλύτερη μετά το ζέσταμα, 38 αγόρια δηλ. ποσοστό 33,33% απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει η ίδια και 3 αγόρια δηλ. ποσοστό 2,63% δεν απήντησαν.

Βλέπουμε ότι σχεδόν το 1/3 των αγοριών και το 1/3 των κοριτσιών ( με κάποιο προβάδισμα στα αγόρια) απαντούν σωστά. Τα μισά από τα αγόρια και τα κορίτσια θεωρούν ότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη μετά το ζέσταμα, ενώ ένα αρκετό ποσοστό αγοριών (14,91%) και κοριτσιών (20,75%) θεωρούν ότι η θερμοκρασία μετά το ζέσταμα θα μικρύνει.

Στο σύνολο των μαθητών 39 μαθητές δηλ. ποσοστό 17,73% απαντά ότι η θερμοκρασία θα μικρύνει μετά το ζέσταμα, 107 μαθητές δηλ. ποσοστό 48,64% απαντά ότι η θερμοκρασία θα ανέβει και 67 μαθητές δηλ. ποσοστό 30,45% ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή. Τέλος 7 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,18% δεν απάντησαν.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογίες που έδωσαν οι μαθητές για κάθε απάντηση είναι οι εξής: Για την απάντηση α: “Γιατί έχουν λιώσει οι πάγοι” , “Γιατί ο πάγος μειώθηκε” , “Γιατί με το ζέσταμα ενός σώματος η θερμοκρασία μικραίνει” .

Για την απάντηση β: “Γιατί άμα το ζεστάνουμε θα μεγαλώσει η θερμοκρασία” , “μεγαλύτερη θερμοκρασία γιατί ο πιο πολύς πάγος έλιωσε και το νερό ζεστάθηκε” , “Γιατί το ζεστάναμε” .

Για την απάντηση γ: “γιατί πάλι στο δοχείο υπάρχει πάγος” , “γιατί ο πάγος μέχρι να λιώσει κρατάει το νερό στους 00C” .

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 15.

Ερώτηση 8η

 

 Ιστόγραμμα 15

* * *

2.8.2. Ερώτηση 8η με περιοχή σχολείου

 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην 8η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου (ανώτερη, μεσαία και κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή) φαίνονται στον πίνακα 30.

ΠΙΝΑΚΑΣ 30

 

Ερώτηση

8η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

ανώτερο

μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

10

 

15,87

 

Λ

 

11

 

13,58

 

Λ

 

18

 

23,68

 

Λ

 

39

 

17,73

 

Λ

Απάντηση

β

 

28

 

44,45

 

Λ

 

42

 

51,85

 

Λ

 

37

 

48,68

 

Λ

 

107

 

48,63

 

Λ

Απάντηση

γ

 

21

 

33,33

 

Σ

 

27

 

33,33

 

Σ

 

19

 

25,00

 

Σ

 

67

 

30,46

 

Σ

Απάντηση

δ

 

4

 

6,35

 

Λ

 

1

 

1,24

 

Λ

 

2

 

3,64

 

Λ

 

7

 

3,18

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Παρατηρούμε ότι στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 10 μαθητές δηλ. ποσοστό 15,87% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία του μίγματος νερού και πάγου μετά το σύντομο ζέσταμα τους θα είναι μικρότερη από αυτή που είχε το μίγμα πριν το ζέσταμα. 28 μαθητές δηλ. ποσοστό 44,45% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία μετά το ζέσταμα θα αυξηθεί, 21 μαθητές δηλ. ποσοστό 33,33% απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, ενώ 4 μαθητές δηλ. ποσοστό 6,35% δεν απήντησαν.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 11 μαθητές δηλ. ποσοστό 13,58% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα μικρύνει μετά το ζέσταμα, 42 μαθητές δηλ. ποσοστό 51,85% ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί μετά το ζέσταμα, 27 μαθητές δηλαδή ποσοστό 33,33% απήντησαν σωστά ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει η ίδια, ενώ 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,24% δεν απήντησε.

Στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 18 μαθητές δηλ. ποσοστό 23,68% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα είναι μικρότερη μετά το ζέσταμα, 37 μαθητές δηλ. ποσοστό 48,68% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία θα ανέβει μετά το ζέσταμα, 19 μαθητές δηλαδή ποσοστό 25% απήντησε σωστά ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει η ίδια, και 2 μαθητές δηλαδή 2,64% ποσοστό δεν απήντησαν.

Βλέπουμε ότι περίπου το 1/3 των μαθητών της ανώτερης και μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής απαντούν σωστά, ενώ της κατώτερης περιοχής ακολουθούν με αισθητή διαφορά. Περίπου οι μισοί από τους μαθητές της μεσαίας περιοχής πιστεύουν ότι η θερμοκρασία θα ανέβει, με μικρή διαφορά ακολουθεί η κατώτερη περιοχή και τελευταία η ανώτερη. Η αντίληψη ότι η θερμοκρασία θα μικρύνει μετά το ζέσταμα υιοθετείται κυρίως στα σχολεία της κατώτερης περιοχής από ένα μικρό ποσοστό μαθητών (23,68%), που μειώνεται αισθητά στην ανώτερη και μεσαία περιοχή.

Άρα στο σύνολο τους οι μαθητές δεν έχουν κατανοήσει ότι καθόσον χρόνο επικρατεί η τήξη του πάγου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και η πλειονότητα τους πιστεύει ότι η θερμοκρασία αυξάνεται.

Τα πιο πάνω παρουσιάζονται παραστατικά στο πιο κάτω ιστόγραμμα 16.

Ερώτηση 8η

Ιστόγραμμα 16

2.8.3 Συσχέτιση μεταβλητών, χ2-κριτήριο

Θα εξετάσουμε αν υπάρχει εξάρτηση (συσχέτιση) μεταξύ του είδους της απάντησης των μαθητών στην 8η ερώτηση που αφορά την συνειδητοποίηση από μέρους τους της σταθερότητας του πάγου, με α) το φύλο των μαθητών και β) με την περιοχή του σχολείου τους.

Όσον αφορά την σχέση του είδους της απάντησης στην 8η ερώτηση με το φύλο του μαθητή από τον πίνακα 31 έχουμε ότι χ2=1,933705, C=0,093343, dF=3 και επίπεδο σημαντικότητας 25-50%. Άρα δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του είδους της απάντησης και του φύλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 31

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

22

18,79

51

51,55

29

32,28

4

3,37

106

106

Αγόρια

17

20,20

56

55,44

38

34,72

3

3,62

114

114

Σύνολο

39

39,00

107

107,00

67

67,00

7

7,00

220

220

Χ2=1,933705 df=3 c=0,093343

Επίπεδο σημαντικότητας=25-50%

 

Στη σχέση τέλος μεταξύ του είδους της απάντησης των μαθητών στην 8η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου τους από τον πίνακα 32 έχουμε ότι Χ2=9,25409, C=0,200913, dF=6 και επίπεδο σημαντικότητας 75-90%. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ είδους της απάντησης και της περιοχής του σχολείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

10

11,16

28

30,64

21

19,18

4

2,00

63

63

Μεσαία

11

14,35

42

39,39

27

24,26

1

2,58

81

81

Υποβαθμισμένη

18

13,47

37

39,36

19

23,14

2

2,42

76

76

Σύνολο

39

39,00

107

107,00

67

67,00

7

7,00

220

220

Χ2=9,25409 df=6 c=0,200913

Επίπεδο σημαντικότητας=75-90%

 

Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι η συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή καθ' όλη την διάρκεια της τήξεως μιας αμιγούς ουσίας, επί του προκείμενου του πάγου, ανεξάρτητα από την ποσότητα λανθάνουσας θερμότητας που προσφέρουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί παρά μόνο στο 1/3 περίπου των μαθητών. Επίσης τα είδη των απόψεων τους δεν εξαρτώνται από το φύλο τους ή την περιοχή του σχολείου τους.

* * *

 

2.9. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 9η ερώτηση.

2.9.1. Ερώτηση 9η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 9η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 29

Ερώτηση

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

Α

 

2

 

1,89

 

Λ

 

4

 

3,51

 

Λ

 

6

 

2,73

 

Λ

Απάντηση

Β

 

68

 

64,15

 

Λ

 

65

 

57,01

 

Λ

 

133

 

60,45

 

Λ

Απάντηση

Γ

 

35

 

33,02

 

Σ

 

40

 

35,09

 

Σ

 

75

 

34,09

 

Σ

Απάντηση

Δ

 

1

 

0,94

 

Λ

 

5

 

4,39

 

Λ

 

6

 

2,73

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, 2 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 1,89% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι όταν το νερό βράζει σε ένα δοχείο που ζεσταίνεται με μια φλόγα, έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία ίσης ποσότητας νερού, που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες. 68 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 64,15% απήντησαν ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα. 35 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 33,02% απήντησαν σωστά, δηλαδή ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει δεν εξαρτάται από τις φλόγες που το ζεσταίνουν. Αφού βράζει, η θερμοκρασία του είναι σταθερή δηλ. 1000C (σημείο ζέσεως).

1 μαθήτρια δηλ. ποσοστό 0,94% δεν απήντησε.

Στα αγόρια παρατηρούμε ότι, 4 αγόρια δηλ. ποσοστό 3,51% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι όταν το νερό βράζει σ’ ένα δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία ίσης ποσότητας νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες. 65 αγόρια δηλ. ποσοστό 57,01% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα. 40 αγόρια δηλ. ποσοστό 35,09% απήντησαν σωστά, λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει είναι σταθερή (1000C) και αφού βράζει, δεν εξαρτάται από πόσες φλόγες ζεσταίνεται. 5 αγόρια δηλ. ποσοστό 4,39% δεν απήντησαν.

Βλέπουμε ότι γύρω στο 34% των αγοριών και των κοριτσιών απαντούν σωστά με ελαφρό προβάδισμα των αγοριών. Η πλειονότητα των κοριτσιών (64,15%) απαντά λάθος ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει με δύο φλόγες είναι μεγαλύτερη από το νερό που βράζει με μια φλόγα, το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών είναι αρκετά μικρότερο (57,01%). Ένα μέρος των αγοριών διπλάσιο από το αντίστοιχο των κοριτσιών στρέφεται στο ότι η θερμοκρασία είναι μικρότερη στο νερό που βράζει με δύο φλόγες.

Στο σύνολο των μαθητών, τα 6 παιδιά δηλ. ποσοστό 2,73% απήντησαν λάθος στην ερώτηση, λέγοντας ότι η θερμοκρασία το νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα, είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες. Τα 133 παιδιά δηλ. ποσοστό 60,45% απήντησε λάθος στην ερώτηση λέγοντας, ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα. Τα 75 παιδιά δηλ. ποσοστό 34,09% απήντησαν σωστά, δηλαδή ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει είναι σταθερή (1000C) και δεν εξαρτάται από πόσες φλόγες ζεσταίνεται.

Τέλος 6 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,73% δεν απήντησαν.

Γενικά βλέπουμε ότι το σύνολον των παιδιών (αγόρια-κορίτσια) δεν έχουν αντιληφθεί την σταθερότητα του σημείου ζέσεως του νερού. Η πλειονότητα τους (60,45%) πιστεύει ότι όσο θέρμανση παρέχουμε σε νερό που βράζει, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η θερμοκρασία του.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογίες που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Γιατί έχουμε δύο φλόγες και έτσι ζεσταίνουμε πιο πολύ από το Α”

Για την απάντηση β: “Γιατί το Α βράζει με μια φλόγα, ενώ το Β ζεσταίνεται με δύο φλόγες. Άρα ζεσταίνεται περισσότερο”.

Για την απάντηση γ: “Γιατί το νερό βράζει και στα δύο δοχεία και όταν βράζει το νερό η θερμοκρασία του είναι 1000C.” “Γιατί έχουν την ίδια θερμοκρασία και δεν παίζουν ρόλο οι φλόγες”. “Γιατί το νερό βράζει και στα δυο δοχεία και όταν βράζει το νερό η θερμοκρασία του είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από τον αριθμό των φλογών”.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 17.

Ερώτηση 9η

 

Ιστόγραμμα 17

Είναι άξιον προσοχής, ότι το ποσοστό των κοριτσιών 33,02% που απήντησε σωστά στην ερώτηση της σταθερότητας του σημείου ζέσεως του νερού, είναι σχεδόν το ίδιο με των αγοριών 35,09% που απήντησαν σωστά.

Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των μαθητών απήντησαν λάθος στο ερώτημα και από αυτό φαίνεται ότι τα παιδιά δεν έχουν αντιληφθεί σωστά την σταθερότητα της θερμοκρασίας ζέσεως του νερού.

* * *

2.9.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 9 κατά περιοχή Σχολείου (Ανώτερη, Μεσαία και Κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή) φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα 34.

ΠΙΝΑΚΑΣ 34

 

Ερώτηση

9η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

Α

 

1

 

1,52

 

Λ

 

3

 

3,70

 

Λ

 

2

 

2,63

 

Λ

 

6

 

11,82

 

Λ

Απάντηση

Β

 

32

 

50,79

 

Λ

 

47

 

58,02

 

Λ

 

54

 

71,05

 

Λ

 

133

 

57,73

 

Λ

Απάντηση

Γ

 

27

 

42,86

 

Σ

 

29

 

35,81

 

Σ

 

19

 

25,00

 

Σ

 

75

 

27,73

 

Σ

Απάντηση

Δ

 

3

 

4,76

 

Λ

 

2

 

2,47

 

Λ

 

1

 

1,32

 

Λ

 

6

 

2,72

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

Παρατηρούμε ότι η δυσκολία απάντησης στην ερώτηση 9, που αφορά την σταθερότητα της θερμοκρασίας ζέσης του νερού κατά περιοχή σχολείου, παρουσιάζεται ως εξής:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,59% απήντησε λάθος στην ερώτηση λέγοντας ότι όταν το νερό βράζει σ’ ένα δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα, η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες. 32 μαθητές δηλ. ποσοστό 50,79% απήντησαν λάθος, λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες, είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μια φλόγα. 27 μαθητές δηλ. ποσοστό 42,86% απήντησαν σωστά στην ερώτηση λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει, δεν εξαρτάται από πόσες φλόγες ζεσταίνεται.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 3 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,70% απήντησαν λάθος στην ερώτηση λέγοντας ότι όταν το νερό βράζει σ’ ένα δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δυο φλόγες. 47 μαθητές δηλ. ποσοστό 58,02% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι το νερό που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα. 29 μαθητές δηλ. ποσοστό 35,81% απήντησε σωστά στην ερώτηση λέγοντας ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει είναι σταθερή (1000C) και αφού βράζει, δεν εξαρτάται από πόσες φλόγες ζεσταίνεται. 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,47% δεν απήντησαν.

Τέλος στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,63% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι όταν το νερό βράζει σ’ ένα δοχείο που ζεσταίνεται με μια φλόγα η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δυο φλόγες. 54 μαθητές δηλ. ποσοστό 71,05% απήντησαν λάθος λέγοντες ότι όταν το νερό βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με δύο φλόγες έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού που βράζει σε δοχείο που ζεσταίνεται με μία φλόγα. 19 μαθητές δηλ. ποσοστό 25,00% απήντησαν σωστά στην ερώτηση λέγοντες ότι η θερμοκρασία του νερού που βράζει, είναι σταθερή (1000C) και αφού βράζει, δεν εξαρτάται από πόσες φλόγες ζεσταίνεται. 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,32% δεν απήντησε.

-Είναι αξιοσημείωτο ότι το μικρότερο ποσοστό αποτυχίας σημειώθηκε στο σχολείο της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, και το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας στο σχολείο της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 18

Ερώτηση 9η

 

 

Ιστόγραμμα 18

* * *

2.9.3. Συσχέτιση μεταβολών, χ2 κριτήριο

Στη παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση (εξάρτηση) μεταξύ:

Α. Είδους απάντησης στην ερώτηση 9 και του φύλου των μαθητών.

Β. Είδους απάντησης στην ερώτηση 9 και της περιοχής του σχολείου των μαθητών.

Κατά την διερεύνηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το χ2 κριτήριο. Στη σχέση είδους απάντησης στην 9η ερώτηση με το φύλο του παιδιού, βρίσκουμε από το πίνακα 35: X2=3,4300272, C=0,12399010, df=3 και επίπεδο σημαντικότητας 50-75%

ΠΙΝΑΚΑΣ 35

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

2

2,89

68

64,08

35

36,14

1

2,89

106

106

Αγόρια

4

3,11

65

68,92

40

38,86

5

3,11

114

114

Σύνολο

6

6,00

133

133,00

75

75,00

6

6,00

220

220

 

Χ2=3,4300272 df=3 c=0,01239019

Επίπεδο σημαντικότητας=50-75%

 

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 9η ερώτηση από το φύλο του μαθητή.

Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης στην 9η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου σύμφωνα με τον Πίνακα 36 έχουμε Χ2=7,92755 df=6 C=0,186496 επίπεδο σημαντικότητας 75-90%. Φαίνεται λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει εξάρτηση της απάντησης του μαθητή στην ερώτηση 9, από την κοινωνικο-οικονομική περιοχή του σχολείου. Παρ’ όλα αυτά παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σημειώθηκε στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας σημειώθηκε στην κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 36

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

1

1,72

32

38,09

27

21,47

3

1,71

63

63

Μεσαία

3

2,21

47

48,96

29

27,61

2

2,21

81

81

Υποβαθμισμένη

2

2,07

54

45,95

19

25,92

1

2,08

76

76

Σύνολο

6

6,00

133

133,00

75

75,00

6

6,00

220

220

 

Χ2=7,92755 df=6 c=0,186496

Επίπεδο σημαντικότητας=75-90%

 

Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι η ικανότητα των μαθητών να διακρίνουν την σταθερότητα της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του βρασμού του νερού (εφόσον η πίεση είναι σταθερή) δεν εξαρτάται από το φύλο των μαθητών, ούτε από την περιοχή του σχολείου τους. Γενικά η πλειονότητα των παιδιών θεωρεί ότι η θερμοκρασία του βρασμού εξαρτάται από την ένταση της θέρμανσης και μόνο το 1/3 των μαθητών θεωρεί ότι είναι ανεξάρτητη της έντασης της θέρμανσης.

 

* * *

2.10. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 10η ερώτηση.

2.10.1. Ερώτηση 10η με φύλο

 

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 10η.

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 37

Ερώτηση

10η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

98

 

1,89

 

Σ

 

91

 

79,82

 

Σ

 

189

 

85,91

 

Σ

Απάντηση

β

 

0

 

0

 

Λ

 

8

 

7,02

 

Λ

 

8

3,64

 

Λ

Απάντηση

γ

6

 

5,65

 

Λ

 

10

 

8077

Λ

 

16

 

7,27

 

Λ

Απάντηση

δ

 

2

 

1,89

 

Λ

 

5

 

4,39

 

Λ

 

7

 

3,18

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα 98 κορίτσια δηλ. ποσοστό 92,45% απήντησαν σωστά ότι όταν ζεσταθούν ταυτόχρονα δυο κομμάτια πάγου διαφορετικού μεγέθους, χρησιμοποιώντας ίδιες φλόγες, τότε το μικρότερο κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο κομμάτι πάγου. 6 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 5,65% απήντησαν ότι και τα δύο κομμάτια πάγου, ανεξάρτητα του μεγέθους τους, θα λιώσουν στον ίδιο χρόνο. 2 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 1,89% δεν απήντησαν. Βλέπουμε ότι στο σύνολο τους τα κορίτσια διακρίνουν, ότι με τις ίδιες φλόγες το μικρό κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο κο9μμάτι πάγου, δηλαδή έχουν κατανοήσει την εκτατική ιδιότητα της θερμότητας.

Από τα 114 αγόρια παρατηρούμε ότι, Τα 91 αγόρια δηλ. ποσοστό 79,82% απήντησαν σωστά στη 10η ερώτηση λέγοντας ότι δυο κομμάτια πάγου διαφορετικού μεγέθους, όταν ζεσταθούν με τις ίδιες φλόγες, το μικρό κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο. Τα 8 αγόρια δηλ. ποσοστό 7,02% απήντησαν λάθος λέγοντες ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μικρό γιατί είναι μεγαλύτερο. Τα 10 αγόρια δηλ. ποσοστό 8,77% απάντησαν λάθος στην ερώτηση, λέγοντας ότι και τα δυο κομμάτια πάγου θα λιώσουν σον ίδιο χρόνο ανεξάρτητα του μεγέθους τους.

5 αγόρια δηλ. ποσοστό 4,39% δεν απήντησαν.

Βλέπουμε ότι τα περισσότερα αγόρια έχουν αντιληφθεί σωστά την εκτατική ιδιότητα της θερμότητας. Τα κορίτσια όμως σημειώνουν αρκετά μεγαλύτερη επιτυχία..

Στο σύνολο των μαθητών τώρα, οι 189 μαθητές δηλ. ποσοστό 85,91% απήντησα σωστά στην 10η ερώτηση λέγοντας ότι όταν δυο διαφορετικού μεγέθους κομμάτια πάγου, ζεσταθούν με τις ίδιες φλόγες, το μικρό κομμάτι πάγου, θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο. Οι 8 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,64% απήντησαν λάθος ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου, θα λιώσει γρηγορότερα και οι 16 μαθητές δηλ. ποσοστό 7,27% απήντησαν λάθος ότι και τα δυο κομμάτια του πάγου, ανεξάρτητα του μεγέθους τους, θα λιώσουν στον ίδιο χρόνο. 7 μαθητές δηλ. ποσοστό 3.18% δεν απήντησαν καθόλου.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση, είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “Το μικρό κομμάτι πάγου, αφού είναι τόσο μικρό, θα χρειαστεί μικρότερο χρόνο θέρμανσης, αφού χρειάζεται λιγότερη θερμότητα για να λιώσει”, “Γιατί το κομμάτι το μικρό, έχει λιγότερη ύλη-όγκο και έτσι θα λιώσει πιο γρήγορα”, “Γιατί ο πάγος που είναι στο δοχείο Α είναι μικρότερος από τον πάγο του δοχείου Β και οι δυο πάγοι ζεσταίνονται με την ίδια θερμοκρασία”>

Για την απάντηση β: “ Γιατί είναι μεγαλύτερο”

Για την απάντηση γ: “ Λιώνουν σον ίδιο χρόνο γιατί δεν έχει σημασία ο όγκος”, “Γιατί δεν παίζει ρόλο η ποσότητα”, “γιατί λιώνουν στους ίδιους βαθμούς”, “Λιώνουν στον ίδιο χρόνο, γιατί έχουν την ίδια θερμοκρασία”.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 19 (βλ.επ.σελίδα).

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό των κοριτσιών (92 δηλ. ποσοστό 92,45%) που απήντησαν σωστά στο ερώτημα το σχετικό με την εκτατική ιδιότητα της θερμότητας είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό (91 αγόρια δηλ. ποσοστό 79,82%) των αγοριών που απήντησαν σωστά.

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές (αγόρια-κορίτσια) (189 δηλ. ποσοστό 85,91%) έχουν αντιληφθεί την εκτατική ιδιότητα της θερμότητας.

Ερώτηση 10η

Ιστόγραμμα 19

***

2.10.2. Ερώτηση 10 με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στη 10η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου φαίνονται αναλυτικά στο πίνακα 38 (βλ. επ. σελίδα)

Παρατηρούμε ότι η δυσκολία απαντήσεως στην 10η ερώτηση, παρουσιάζεται κατά περιοχή σχολείου ως εξής:

Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής, οι 54 μαθητές δηλ. ποσοστό 85,72% απήντησαν

ΠΙΝΑΚΑΣ 38

 

Ερώτηση

10η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

54

 

85,72

 

Σ

 

71

 

87,65

 

Σ

 

64

 

84,21

 

Σ

 

189

 

8591

 

Σ

Απάντηση

β

 

2

 

3,17

 

Λ

 

4

 

4,95

 

Λ

 

2

 

2,63

 

Λ

 

8

 

3,64

 

Λ

Απάντηση

γ

 

5

 

7,94

 

Λ

 

3

 

3,70

 

Λ

 

8

 

10,53

 

Λ

 

16

 

7,27

 

Λ

Απάντηση

Δ

 

2

 

3,17

 

Λ

 

3

 

3,70

 

Λ

 

2

 

2,63

 

Λ

 

7

 

3,18

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

σωστά στη 10η ερώτηση λέγοντες ότι δύο κομμάτια πάγου διαφορετικού μεγέθους, όταν ζεσταθούν με τις ίδιες φλόγες, το μικρό κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο. Οι 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,17% απήντησαν λάθος, λέγοντες ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μικρό κομμάτι.

Οι 5 μαθητές δηλ. ποσοστό 7.94% απήντησαν ότι και τα δυο κομμάτια πάγου, ανεξάρτητα μεγέθους, θα λιώσουν σον ίδιο χρόνο. 2 μαθητές δεν απήντησαν.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής. 71 μαθητές δηλ. ποσοστό 87,66% απήντησαν σωστά στην ερώτηση 10 λέγοντας ότι το μικρό κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο. 4 μαθητές δηλ. ποσοστό 4,94% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι το μεγάλο κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μικρό. 3 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,70% απήντησαν λάθος ότι και τα δύο κομμάτια πάγου θα λιώσουν σον ίδιο χρόνο. 3 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,70% δεν απήντησαν.

Στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 64 μαθητές δηλ. ποσοστό 84,21% απήντησαν σωστά λέγοντας ότι το μικρό κομμάτι πάγου θα λιώσει πιο γρήγορα από το μεγάλο. 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,63% απήντησαν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πάγου, θα λιώσει πιο γρήγορα από το μικρό. 8 μαθητές δηλ. ποσοστό 10,53% απήντησαν ότι και τα δύο κομμάτια πάγου, ανεξάρτητα μεγέθους, θα λιώσουν στον ίδιο χρόνο. 2 μαθητές δηλ. ποσοστό 2,63% δεν απήντησαν.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις περιοχές σημειώθηκε το ίδιο περίπου υψηλό ποσοστό επιτυχίας (85-87%). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να διακρίνουν την εκτατική ιδιότητα της θερμότητας.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 20 (βλ. επ. σελίδα).

Ερώτηση 10η

 

 Ιστόγραμμα 20

***

2.10.3. Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Στη παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε αν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ:

α. Είδους απάντησης στη 10η ερώτηση και του φύλου των μαθητών.

β. Είδους απάντησης στη 10η ερώτηση και της περιοχής του σχολείου των μαθητών.

Για την διερεύνηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το Χ2 κριτήριο. Στη σχέση είδους απάντησης στη 10η ερώτηση με το φύλλο του παιδιού, βρίσκουμε από το πίνακα 39 ότι:

Χ2=10,2626, C=0,211111, df=3 με επίπεδο σημαντικότητας 97,5-99%.

Επομένως η ικανότητα διάκρισης της εκτατικής ιδιότητας της θερμότητας, πιθανόν να επηρεάζεται από το φύλο των μαθητών, με ένα προβάδισμα των κοριτσιών στις σωστές απαντήσεις. Δεν μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο είδος της απάντησης και το φύλο των μαθητών γιατί το επίπεδο σημαντικότητας είναι μόνο 97,5-99% και το δείγμα των μαθητών μόνο 220 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 39

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

98

91,06

0

3,85

6

7,71

2

3,37

106

106

Αγόρια

91

97,94

8

4,15

10

8,29

5

3,63

114

114

Σύνολο

189

189,00

8

8,00

16

16,00

7

7,00

220

0

 

Χ2=10,2626 df=3 c=0,21111

Επίπεδο σημαντικότητας=97,5-99%

 

Στη σχέση τέλος μεταξύ είδους απάντησης στη 10η ερώτηση και της περιοχής (κατηγορίας) του σχολείου, σύμφωνα με τον πίνακα 40 έχουμε:

X23,38737 C=0.1231, df=6 Επίπεδο σημαντικότητας =10-25%

Η ικανότητα διάκρισης της εκτατικής ιδιότητας της θερμότητας δεν επηρεάζεται από την περιοχή του σχολείου που φοιτούν οι μαθητές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 40

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Απάντηση δ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

54

54,12

2

2,29

5

4,58

2

2,01

63

63

Μεσαία

71

69,59

4

2,95

3

5,89

3

2,57

81

81

Υποβαθμισμένη

64

65,29

2

2,96

8

5,53

2

2,42

76

76

Σύνολο

189

189,00

8

8,00

16

16,00

7

7,00

220

220

 

Χ2=3,387 df=6 c=0,1231

Επίπεδο σημαντικότητας=10-25%

Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι η ικανότητα διάκρισης της εκτατικής ιδιότητας της θερμότητας, σε ερωτήσεις όπως η 10η δύναται κανείς να πει ότι δεν επηρεάζεται από την κατηγορία του σχολείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές και ούτε και από το φύλο των μαθητών.

***

2.11. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 11η ερώτηση.

2.11.1. Ερώτηση 11η με φύλο

Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την ερώτηση 11η

Στατιστική επεξεργασία – Πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 41

Ερώτηση

11η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

69

 

65,09

 

Λ

 

71

 

62,28

 

Λ

 

140

 

63,64

 

Λ

Απάντηση

β

 

32

 

30,17

 

Σ

 

31

 

27,19

 

Σ

 

63

 

28,64

 

Σ

Απάντηση

γ

 

5

 

4,94

 

Λ

 

12

 

10,53

Λ

 

17

 

7,27

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

Στους πίνακες, σαν απάντηση α καταχωρήθηκε η απάντηση των μαθητών ότι η θερμοκρασία της ξύλινης επιφάνειας του θρανίου τους και αυτή των σιδερένιων ποδιών του, είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Σαν απάντηση β καταχωρήθηκε η απάντηση των μαθητών ότι τα σιδερένια πόδια του θρανίου και η ξύλινη επιφάνειά του έχουν την ίδια θερμοκρασία.

Τέλος σαν απάντηση γ καταχωρήθηκε η απάντηση “δεν ξέρω”.

Από το σύνολο των 106 κοριτσιών τα 69 δηλ. ποσοστό 65,09% απαντούν λάθος ότι η ξύλινη επιφάνεια και τα σιδερένια πόδια του θρανίου τους έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Τα 32 κορίτσια δηλ. ποσοστό 30,19% απαντούν σωστά ότι έχουν την ίδια θερμοκρασία και 5 κορίτσια δηλ. ποσοστό 4,72% απαντούν ότι δεν ξέρουν.

Στα αγόρια, τα 71 δηλ. ποσοστό 62,28% απαντούν λάθος ότι η ξύλινη επιφάνεια και τα σιδερένια πόδια του θρανίου έχουν διαφορετική θερμοκρασία, 31 αγόρια δηλ. ποσοστό 27,19% απαντούν σωστά ότι έχουν την ίδια θερμοκρασία και 12 αγόρια δηλ. 10,53% απαντούν ότι δεν ξέρουν.

Βλέπουμε ότι περίπου τα 2/3 των κοριτσιών και των αγοριών, με ελαφρό προβάδισμα των κοριτσιών, πιστεύουν ότι η ξύλινη επιφάνεια και τα σιδερένια πόδια του θρανίου τους δεν έχουν την ίδια θερμοκρασία. Μεγαλύτερο επίσης ποσοστό κοριτσιών σε σχέση με των αγοριών πιστεύουν ότι τα δυο σώματα έχουν την ίδια θερμοκρασία. Τέλος μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών σε σχέση με το κοριτσιών απαντούν ότι δεν ξέρουν.

Στο σύνολο των μαθητών βλέπουμε ότι 140 μαθητές δηλ. ποσοστό 63,64% απαντούν λάθος ότι η θερμοκρασία των δύο σωμάτων θα είναι διαφορετική. 63 μαθητές δηλ. ποσοστό 28,64% απαντά σωστά ότι η θερμοκρασία των δυο σωμάτων θα είναι η ίδια και 17 μαθητές δηλ. ποσοστό 7,72% απαντούν ότι δεν ξέρουν.

Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο το 28,64% των μαθητών έχει κατανοήσει την θερμική ισορροπία ενώ ή πλειοψηφία τους 63,94% δεν την έχει κατανοήσει. ΄Ένα ποσοστό μαθητών 7,72% δεν μπορούν να απαντήσουν αμφιταλαντευόμενοι.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “όχι γιατί τα σώματα είναι διαφορετικά”. “Έχουν διαφορετική θερμοκρασία γιατί είναι από διαφορετική ύλη”. “Έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Το σίδερο είναι πιο κρύο γιατί έχει μεγαλύτερο όγκο από το ξύλο”. “Επειδή το σίδερο είναι ψυχρό”. “Διαφορετική γιατί το ξύλο είναι κακός αγωγός της θερμότητας ενώ το σίδερο δεν είναι”. “Γιατί το ξύλο κρατάει περισσότερη θερμότητα από το σίδερο”.

Για την απάντηση β: “Εμείς το αισθανόμαστε να έχουν διαφορετική θερμοκρασία ενώ στην πραγματικότητα έχουν την ίδια θερμοκρασία, γιατί βρίσκονται στον ίδιο χώρο”. “Την ίδια γιατί βρίσκονται στον ίδιο χώρο”. “Έχουν ίση θερμοκρασία το ξύλο με το σίδερο γιατί ενώνονται μεταξύ τους.”

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 21 (βλ. επ. σελίδα)

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών είναι περίπου τα ίδια στις σωστές απαντήσεις όσο και στην λανθασμένη με ελαφρό προβάδισμα και στις δύο των κοριτσιών.

***

Ερώτηση 11η

 

 Ιστόγραμμα 21

***

 

2.11.2. Ερώτηση 11η με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην 11η ερώτηση κατά περιοχή σχολείου (ανώτερη - μεσαία και κατώτερη κοινωνικό-οικονομική περιοχή) φαίνονται στον πίνακα 42.

ΠΙΝΑΚΑΣ 42

 

Ερώτηση

11η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

Α

 

55

 

87,30

 

Σ

 

42

 

51,85

 

Λ

 

43

 

56,58

 

Σ

 

140

 

63,64

 

Λ

Απάντηση

Β

 

7

 

11,11

 

Σ

 

26

 

32,10

 

Σ

 

30

 

39,47

 

Σ

 

63

 

28,64

 

Σ

Απάντηση

Γ

 

1

 

1,59

 

Λ

 

13

 

16,05

 

Λ

 

3

 

3,95

 

Λ

 

17

 

7,72

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

Παρατηρούμε ότι: Στα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 55 μαθητές δηλ. ποσοστό 87,30% απάντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία της ξύλινης επιφάνειας και αυτή των σιδερένιων ποδιών του θρανίου τους θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 7 μαθητές δηλ. ποσοστό 11,11% απήντησαν ότι οι θερμοκρασίες τους θα είναι ίσες, και 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,59% δεν απήντησε.

Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 42 μαθητές δηλ. ποσοστό 51,85% απήντησαν λάθος ότι οι θερμοκρασίες του ξύλου και του σιδήρου θα είναι διαφορετικές, 26 μαθητές δηλ. ποσοστό 32,10% απήντησαν σωστά ότι τα δύο σώματα έχουν την ίδια θερμοκρασία και 13 μαθητές δηλ. ποσοστό 16,05% δεν απήντησαν.

Τέλος στα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης 43 μαθητές δηλ. ποσοστό 56,58% απήντησαν λάθος ότι η θερμοκρασία του ξύλου και του σιδήρου είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 30 μαθητές δηλ. ποσοστό 39,47% απήντησαν σωστά ότι οι θερμοκρασίες τους είναι ίσες και 3 μαθητές δηλ. ποσοστό 3,95% δεν απήντησαν.

Είναι άξιο προσοχής ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σημείωσαν τα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής (39,47%), ακολουθούν με διαφορά αυτά της μεσαίας και τελευταία με μεγάλη αρκετά διαφορά έρχονται της ανώτερης περιοχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό λανθασμένης απάντησης δίνουν τα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά της κατώτερης και εν συνεχεία της μεσαίας περιοχής. Στις δύο τελευταίες περιοχές το ποσοστό διαφέρει λίγο. Εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό αναπάντητων ερωτήσεων σημείωσαν τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής αντίθετα στα σχολεία των άλλων περιοχών σημειώθηκε πολύ μικρό ποσοστό.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα 22. (βλ.επ.σελίδα).

Ερώτηση 11η

 

Ιστόγραμμα 22

 

***

 

2.11.3. Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε:

α) αν υπάρχει συσχέτιση των απαντήσεων των μαθητών στην 11η ερώτηση με το φύλλο του παιδιού.

β) αν υπάρχει συσχέτιση των απαντήσεων των μαθητών στην 11η ερώτηση με την περιοχή του σχολείου τους.

Για την διερεύνηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο Χ2=2,6392 C=0,1088774, df=2, με επίπεδο σημαντικότητας 50-75%. Επομένως η ικανότητα κατανόησης της θερμικής ισορροπίας των σωμάτων δεν επηρεάζεται από το φύλο των μαθητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 43

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

69

67,45

32

30,35

5

8,19

106

106

Αγόρια

71

72,55

31

32,65

12

8,81

114

114

Σύνολο

140

140,00

63

63,00

17

17,00

220

220

 

Χ2=2,63923 df=2 c=0,1088774

Επίπεδο σημαντικότητας=50-75%

 

Στην σχέση τέλος μεταξύ κατανόησης της θερμικής ισορροπίας των σωμάτων και της περιοχής του σχολείου των μαθητών σύμφωνα με τον πίνακα 44 έχουμε Χ2=29,8806, C=0,345802, df=4 και επίπεδο σημαντικότητας 99,5-100%. Επομένως υπάρχει κάποιο είδος εξάρτησης της κατανόησης της θερμικής ισορροπίας των σωμάτων από την περιοχή του σχολείου των μαθητών. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σημείωσαν τα σχολεία της κατώτερης περιοχής και το μικρότερο της ανώτερης περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 44

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

55

40,09

7

18,05

1

4,86

63

63

Μεσαία

42

51,55

26

23,19

13

6,25

81

81

Υποβαθμισμένη

43

48,36

30

21,76

3

5,89

76

76

Σύνολο

140

140,00

63

63,00

17

17,00

220

220

X2=29,8806 df=4 c=0,345802

Επίπεδο σημαντικότητας=99,5-100%

Ανακεφαλαιώνοντας δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της κατανόησης της θερμικής ισορροπίας και του φύλου των μαθητών, ενώ υπάρχει σχέ4ση μεταξύ της κατανόησης της θερμικής ισορροπίας και της περιοχής του σχολείου.

 

***

2.12. Ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την 12η ερώτηση

2.12.1. Ερώτηση 12 με φύλο

Στατιστική επεξεργασία – πίνακας – Ιστόγραμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 45

Ερώτηση

12η

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Αριθ.

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

47

 

44,34

 

Λ

 

70

 

61,40

 

Λ

 

117

 

53,18

 

Λ

Απάντηση

β

 

56

 

52,83

 

Σ

 

38

 

33,33

 

Σ

 

94

 

42,73

 

Σ

Απάντηση

γ

 

3

 

2,83

 

Λ

 

6

 

5,27

Λ

 

9

 

4,09

 

Λ

Σύνολο

106

100,00

 

114

100,00

 

220

100,00

 

 

 

Από το σύνολον των 220 μαθητών που απήντησαν στην ερώτηση 12 τα 106 ήταν κορίτσια και τα 114 ήσαν αγόρια.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 45 οι 47 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 44,34% απήντησαν ότι για να διατηρήσουμε ζεστή τη σφαίρα που έχουμε ζεστάνει, πρέπει να την τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο. Οι 56 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 52,83% απήντησαν σωστά ότι για να διατηρήσουμε ζεστή τη σφαίρα που έχουμε ζεστάνει, πρέπει να την τυλίξουμε με το μάλλινο ύφασμα.

3 μαθήτριες δηλ. ποσοστό 2,83% δεν απήντησαν στην ερώτηση. Βλέπουμε εδώ, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών απήντησε σωστά στην ερώτηση δηλ. ότι το μάλλινο ύφασμα θα διατηρήσει την ζεσταμένη σφαίρα ζεστή περισσότερο χρόνο σαν καλύτερο μονωτικό σώμα. Από αυτό φαίνεται ότι τα περισσότερα κορίτσια διακρίνουν την μονωτική ιδιότητα των σωμάτων.

Δια τα αγόρια, 70 αγόρια δηλ. ποσοστό 61,40% απήντησαν λάθος στην ερώτηση δηλαδή ότι για να διατηρήσουμε επί περισσότερο χρόνο ζεστή την σφαίρα που έχουμε ζεστάνει, πρέπει να την τυλίξουμε με ένα αλουμινόχαρτο. Τα 38 αγόρια δηλ. ποσοστό 33,33% απήντησαν σωστά στην ερώτηση, δηλαδή ότι για να διατηρήσουμε ζεστή τη σφαίρα επί περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να την τυλίξουμε με μάλλινο ύφασμα.

6 μαθητές δηλ. ποσοστό 5,27% δεν απήντησαν στην ερώτηση.

Βλέπουμε ότι τα περισσότερα αγόρια δεν διακρίνουν ότι για να διατηρήσουμε ζεστή τη σφαίρα για περισσότερο χρόνο, πρέπει να την τυλίξουμε με μάλλινο ύφασμα και όχι με το αλουμινόχαρτο. Δεν έχουν δηλαδή αντιληφθεί την μονωτική ιδιότητα των σωμάτων γενικά.

Στο σύνολο των παιδιών, τα 117 δηλ. ποσοστό 53,18% απήντησαν λάθος στην ερώτηση και δεν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν την μονωτική ιδιότητα των σωμάτων, οι 94 μαθητές δηλ. ποσοστό 42,73% απήντησαν σωστά στο ερώτημα λέγοντας ότι η σφαίρα θα διατηρηθεί για περισσότερο χρόνο ζεστή. Όταν την τυλίξουμε με μάλλινο ύφασμα και 9 μαθητές δηλ. ποσοστό 4,09% δεν απήντησαν.

Οι πιο χαρακτηριστικές από τις δικαιολογήσεις που έδωσαν τα παιδιά για κάθε απάντηση είναι οι εξής:

Για την απάντηση α: “το αλουμινόχαρτο κρατάει περισσότερη ζέστη, γιατί δεν φεύγει η ζέστη όπως φεύγει από το μάλλινο ύφασμα” “Το αλουμινόχαρτο, επειδή το μάλλινο ύφασμα σβήνει την φωτιά. π.χ. όταν ένας άνθρωπος πιάνει την φωτιά”. “ Το αλουμινόχαρτο, γιατί είναι καλός αγωγός της θερμότητας και θα βοηθήσει να διατηρηθεί”. “Το αλουμινόχαρτο γιατί δεν έχει κενά για να διαφύγει η θερμότητα”.

Για την απάντηση β: “Το μάλλινο ύφασμα, γιατί στο αλουμινόχαρτο διαδίδεται η θερμότητα πιο γρήγορα”. “Το μάλλινο ύφασμα. Γιατί το μαλλί είναι κακός αγωγός της θερμότητας”. “Γιατί το μάλλινο ύφασμα είναι πιο χοντρό και πιο ζεστό”. “Το μάλλινο ύφασμα, γιατί από το αλουμινόχαρτο η θερμότητα διαδίδεται γρηγορότερα”. Το μάλλινο ύφασμα, γιατί όπως εμείς φοράμε μάλλινα για να ζεσταθούμε έτσι και την μπάλα για να την κρατήσουμε ζεστή, θα την τυλίξουμε με μάλλινα υφάσματα”.

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται παραστατικότερα στο ιστόγραμμα 23 (βλ.επ. σελίδα)

Είναι άξιον προσοχής, ότι το ποσοστό των κοριτσιών (56 δηλ. ποσοστό 52,83%) που απήντησε σωστά στην ερώτηση της μονωτικής ιδιότητας των σωμάτων, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών (38 δηλ. ποσοστό 33,33%).

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές (αγόρια – κορίτσια) (117 δηλ. ποσοστό 53,18%) απήντησαν λάθος.

 

Ερώτηση 12η

Ιστόγραμμα 23

Στην ερώτηση και επομένως μπορεί κανείς να πει, ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από το σύνολον των παιδιών η μονωτική ιδιότητα των σωμάτων.

***

2.12.2. Ερώτηση 12 με περιοχή σχολείου

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 12 κατά περιοχή σχολείου φαίνονται αναλυτικά σον πίνακα 46

ΠΙΝΑΚΑΣ 46

 

Ερώτηση

12η

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής των σχολείων

 

Σύνολο

Ανώτερο

Μεσαίο

κατώτερο

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

 

Αριθ.

 

%

Σ

ή

Λ

Απάντηση

α

 

33

 

52,38

 

Λ

 

37

 

45,68

 

Λ

 

47

 

61,84

 

Λ

 

117

 

53,18

 

Λ

Απάντηση

β

 

29

 

46,03

 

Σ

 

37

 

45,68

 

Σ

 

28

 

36,84

 

Σ

 

94

 

42,73

 

Σ

Απάντηση

γ

 

1

 

1,59

 

Λ

 

7

 

8,64

 

Λ

 

1

 

1,32

 

Λ

 

9

 

4,09

 

Λ

Σύνολο

63

100,00

 

81

100,00

 

76

100,00

 

220

100,00

 

 

 

Παρατηρούμε ότι η δυσκολία απαντήσεως στην ερώτηση παουσιάζεται κατά περιοχή σχολείου ως εξής:

Στα σχολεία της ανώτερης κονωνικο-οικονομικής περιοχής 33 μαθητές δηλ. ποσοστό 52,38% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι για να διατηρήσουμε ζεστή τη σφαίρα που έχουμε ζεστάνει, πρέπει να την τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο. 29 μαθητές δηλ. ποσοστό 46,03% απήντησαν σωστά λέγοντας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μάλλινο ύφασμα, ενώ 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,59% δεν απήντησε καθόλου στην ερώτηση. Στα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής 37 μαθητές δηλ. ποσοστό 45,68% απήντησαν λάθος λέγοντας ότι για να διατηρήσουμε ζεστή την σφαίρα που έχουμε ζεστάνει, για περισσότερο χρόνο, πρέπει να τη τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο. 37 επίσης μαθητές δηλ. ποσοστό 45,68% απήντησαν σωστά λέγοντας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μάλλινο ύφασμα.

7 μαθητές δηλ. ποσοστό 8,64% δεν απήντησα στην ερώτηση.

Τέλος στη κατώτερη κοινωνικο-οικονομική περιοχή οι 47 μαθητές δηλ. ποσοστό 61,84% απήντησαν λάθος στην ερώτηση λέγοντας ότι το αλουμινόχαρτο θα κρατήσει περισσότερη ώρα ζεστή την σφαίρα από ότι το μάλλινο ύφασμα. 28 μαθητές δηλ. ποσοστό 36,84% απήντησαν σωστά στην ερώτηση, ενώ 1 μαθητής δηλ. ποσοστό 1,32% δεν απήντησε.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικότατα στο ιστόγραμμα 24

Ερώτηση 12η

Ιστόγραμμα 24

Είναι φανερό ότι την μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνουν τα σχολεία της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής και ακολουθούν με ελαφρά διαφορά τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικοοικονομικής περιοχής και με αισθητή διαφορά τα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα σχολεία της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής περιοχής παρουσιάζουν σε σχέση με τα σχολεία των άλλων περιοχών 8 περίπου φορές μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που δεν απαντούν. 

***

2.12.3. Συσχέτιση μεταβλητών, Χ2 κριτήριο

Στη παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση (εξάρτηση) των απόψεων των μαθητών σχετικά για την διάκριση των κακών αγωγών από τους καλούς αγωγούς της θερμότητας και για την χρήση τους.

α) με το φύλο των μαθητών και

β) με την περιοχή του σχολείου τους.

Για την διερεύνηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το Χ2 κριτήριο. Στη σχέση μεταξύ είδους απάντησης των μαθητών στην ερώτηση 12 (που αφορά την χρήση και την διάκριση των κακών αγωγών της θερμότητας από τους καλούς αγωγούς) και του φύλου των μαθητών σύμφωνα με τον πίνακα 47 έχουμε Χ2=8,68855, df=2, C=0,194917 και επίπεδο σημαντικότητας 97,5-99%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 47

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Κορίτσια

47

56,37

56

45,29

3

4,34

106

106

Αγόρια

70

60,63

38

48,71

6

4,66

114

114

Σύνολο

117

117,00

94

94,00

9

9,00

220

220

Χ2=8,68855 df=2 c=0,194917

Επίπεδο σημαντικότητας=97,5-99%

 

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια εξάρτηση της απαντήσεως των μαθητών στην ερώτηση 12 και του φύλου τους. Δεν μπορούμε όμως να το υποστηρίξουμε αυτό με βεβαιότητα για όλο τον πληθυσμό, πρώτον γιατί το επίπεδο σημαντικότητας είναι μόνο 97,5-99% και δεύτερον γιατί το δείγμα μας είναι μόνο 22ο μαθητές.

Όσον αφορά την εξάρτηση της απάντησης των μαθητών στην 12η ερώτηση από την περιοχή του σχολείου τους σύμφωνα με το πίνακα 48 έχουμε.

Χ2=9,3901, C=0,20234, df=4, Επίπεδο σημαντικότητας 90-95%

Επομένως δεν επηρεάζεται η απάντηση των μαθητών στην 12η ερώτηση από τ6ην περιοχή του σχολείου τους. Παρόλα αυτά το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας σημείωσαν τα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής ενώ της μεσαίας και της ανώτερης παρουσιάζουν το ίδιο ποσοστό μεταξύ τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 48

Περιοχή σχολείου

Απάντηση α

Απάντηση β

Απάντηση γ

Σύνολο

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμεν.

Πραγμ.

Αναμ.

Πραγμ.

Αναμεν.

Αναβαθμισμένη

33

33,50

29

26,92

1

2,58

63

63

Μεσαία

37

43,08

37

34,61

7

3,31

81

81

Υποβαθμισμένη

47

40,42

28

32,47

1

3,11

76

76

Σύνολο

117

117,00

94

94,00

9

9,00

220

220

X2=9,3901, df=4 c=0,202324

Επίπεδο σημαντικότητα=90-95%

***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

* * *

Συμπεράσματα

* * *

3.1. Ερμηνεία ευρημάτων – Συμπεράσματα

Είναι φανερό, από τα ευρήματα, ότι ένα υψηλό ποσοστό από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου φέρουν δικές τους ιδέες σχετικά με τη θερμοκρασία και τη θερμότητα, οι οποίες διαφέρουν από τις ιδέες του επιστήμονα φυσικού.

Η εντατική ιδιότητα της θερμοκρασίας αγνοείται από αρκετούς μαθητές σύμφωνα με τα ευρήματα των ερωτήσεων 1 έως και 7. Στην ερώτηση 1η, οι μισοί από τους μαθητές αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας, ενώ το 1/3 των μαθητών θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος πάγος έχει και μεγαλύτερη θερμοκρασία, ενώ 12 % περίπου θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος πάγος έχει μικρότερη θερμοκρασία. Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι μισοί από τους μαθητές πιστεύουν ότι η θερμοκρασία ενός αντικειμένου έχει σχέση με το μέγεθός του. Οι προβλέψεις αυτές προκύπτουν τελείως φυσιολογικά από μια άλλη πεποίθηση, φανερή ανάμεσα στους μαθητές, ότι η θερμοκρασία είναι απλά ένα μέτρο του ποσού της θερμότητας (ή σε ορισμένες περιπτώσεις της ψυχρότητας) που έχει ένα αντικείμενο. Είναι λογικό να συμπεραίνουν λοιπόν ότι τα μεγαλύτερα αντικείμενα περιέχουν περισσότερη θερμότητα (ψύχος) και έτσι είναι πιθανό να έχουν μια υψηλότερη (χαμηλότερη) θερμοκρασία (Driver (1993), σελ. 87).

Οι ερωτήσεις 2, 3 και 4 που αφορούν την εντατικότητα της θερμοκρασίας και την ποιοτική πρόβλεψή της σε συγκεκριμένες πραγματικές καταστάσεις, δείχνουν ότι η πλειονότητα των μαθητών (ποσοστό άνω του 70%) απαντούν σωστά και αναγνωρίζουν, σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, την εντατικότητα της θερμοκρασίας. Εντούτοις, το 1/4 των μαθητών (ερώτηση 2) θεωρεί ότι το μίγμα που προκύπτει από ένωση δύο ίσων ποσοτήτων ζεστού νερού θα έχει πιο ζεστό νερό από ότι κάθε μια από τις αρχικές ποσότητες. Ακολουθούν δηλαδή μια “προσθετική στρατηγική”. Επίσης, ένα μικρό ποσοστό μαθητών 12% (ερώτηση 4) θεωρεί ότι κάθε μια ποσότητα νερού που προκύπτει από το μοίρασμα μιας αρχικής ποσότητας ζεστού νερού, έχει νερό πιο κρύο από το αρχικό νερό. Τα παιδιά αυτά δηλαδή θεωρούν ότι επειδή ο όγκος του νερού μειώθηκε, μειώθηκε και η θερμοκρασία του νερού.

Οι ερωτήσεις 5, 6 και 7 που αφορούν την εντατικότητα της θερμοκρασίας και την ποσοτική πρόβλεψή της σε συγκεκριμένες πραγματικές καταστάσεις, δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί από τους μαθητές απαντούν σωστά και αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας. Το ποσοστό τους είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο στις ποιοτικές ερωτήσεις 2, 3 και 4. Η έκταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές εξαρτάται από τη μορφή με την οποία παρουσιάζονται τα προβλήματα της θερμοκρασίας (Driver (1993), σε. 88). Στις ερωτήσεις 5, 6 και 7 ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών που κυμαίνεται από 43% (ερώτηση 5 και 7) έως 67% (ερώτηση 6), θεωρούν ότι αύξηση (μείωση) του όγκου του νερού σημαίνει αύξηση (μείωση) της θερμοκρασίας του, και επομένως δεν αναγνωρίζουν την εντατικότητα της θερμοκρασίας σε ποσοτικές ερωτήσεις.

Οι λόγοι που τα παιδιά απαντούν λάθος σε μεγαλύτερο ποσοστό στις ποσοτικές ερωτήσεις 5, 6 και 7 σε σχέση με τις αντίστοιχες ποιοτικές ερωτήσεις 2, 3 και 4 είναι ότι το αριθμητικό πρόβλημα που τους δόθηκε μοιάζει επιφανειακά και με άλλα προβλήματα που τα παιδιά έχουν συνηθίσει να λύνουν στα μαθηματικά. Η θερμοκρασία εκφράζεται με αριθμούς και είναι εντατικό μέγεθος και όχι εκτατικό. Τα παιδιά διδάσκονται να χρησιμοποιούν αριθμούς για να εκφράζουν εκτατικά μεγέθη, που μπορούν να προστίθενται και να αφαιρούνται, και δεν είναι εξοικειωμένα με την έκφραση εντατικών μεγεθών (όπως, η θερμοκρασία), που δεν μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν, όπως τα εκτατικά. Έτσι, ο τρόπος λύσης που διαλέγουν γίνεται κατανοητός εξαιτίας της συνήθειάς τους να λύνουν παρόμοιες ασκήσεις και προβλήματα μέσω πρόσθεσης ή αφαίρεσης. Επίσης, δεν βρίσκουν λόγο να ελέγξουν τις αριθμητικές τους απαντήσεις έναντι των διαισθητικών τους, αφού είναι πεπεισμένοι για την ορθότητα της μαθηματικής τους λύσης. Αυτό, επιβεβαιώνεται και από έρευνα που έχει γίνει στο Ισραήλ (Stavy R., Berkouitz Ba. (1980)).

Το γεγονός του μικρότερου ποσοστού επιτυχίας στην ερώτηση 6 σε σχέση με τις ερωτήσεις 5 και 7, οφείλεται στο ότι το διαισθητικό μοντέλο που χρησιμοποιούν τα παιδιά για τις ερωτήσεις 5 και 7, τα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι καθόλου μαθηματικοί υπολογισμοί δεν χρειάζονται. Η ποιοτική απάντηση είναι ότι το νερό παραμένει στην ίδια θερμοκρασία όπως πριν και επομένως ο αριθμός που εξέφραζε τη θερμοκρασία παραμένει ο ίδιος. Στην ερώτηση 6 όμως το παιδί πρέπει να διεξάγει ένα πολύ πιο πολύπλοκο μαθηματικό υπολογισμό και να βρει τον μέσο όρο. Οι μαθητές καίτι έχουν γνώση του πως βρίσκεται ο μέσος όρος δυο αριθμών, μόνο το 19% αυτών κατάλαβε ότι έπρεπε να βρει το μέσο όρο και απάντησε σωστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 5% των μαθητών (ερώτηση 6) απήντησε αφαιρώντας τη θερμοκρασία του κρύου νερού από αυτή του ζεστού, αντί να προσθέσει τη μια στην άλλη. Έλαβαν δηλαδή απάντηση που πλησιάζει την ποιοτική απάντηση, πιθανόν γιατί η ποιοτική απάντηση ήρθε σε σύγκρουση με το σκεπτικό της πρόσθεσης των θερμοκρασιών. Φαίνεται λοιπόν ότι διαισθητικά ήξεραν σε γενικές γραμμές ποια θα ήταν η σωστή απάντηση, αλλά ήταν ανίκανοι να την εκφράσουν σωστά ποιοτικά.

Όσον αφορά τη σταθερότητα του σ.τ. του πάγου και του σ.ζ. του νερού, βρέθηκε ότι περίπου το 1/3 των μαθητών την έχει κατανοήσει και μπορεί να την χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένες πραγματικές καταστάσεις. Η πλειονότητα των μαθητών θεωρεί ότι το σ.τ. του πάγου και το σ.ζ. του νερού δεν είναι σταθερά, αλλά αυξάνουν όσο αυξάνουμε την ένταση της θέρμανσης κατά την τήξη ή το βρασμό αντίστοιχα. Οι μαθητές δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει σαφώς, γιατί η θερμοκρασία μένει αμετάβλητη στη διάρκεια μιας μεταβολής φάσης. Για την κατανόηση αυτή φαίνεται να χρειάζεται κάποια εξήγηση σχετικά με το τι συμβαίνει στο υγρό ή στο στερεό σε μοριακό επίπεδο, ώστε να αποκτήσει νόημα η μη-μεταβλητότητα της θερμοκρασίας (Driver (1993), σελ. 92).

Σ’ αυτό θα βοηθήσουν και πειράματα που θα εκτελέσουν οι μαθητές με την εποπτεία και καθοδήγηση του δασκάλου τους στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής. Ένα μικρό ποσοστό μαθητών εμφανίζεται να πιστεύει ότι αύξηση της έντασης της θέρμανσης κατά τη διάρκεια τήξης του πάγου θα προκαλέσει μείωση της θερμοκρασίας του μείγματος νερού και πάγου, επειδή ο πάγος θα μειωθεί. Οι απαντήσεις αυτές οφείλονται στο ότι οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν σφαιρικά την όλη κατάσταση και λαμβάνουν υπόψην μόνο την έως τώρα εμπειρία τους, ότι η τήξη του πάγου προκαλεί ψύξη στα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή μ’ αυτόν. Επομένως, οι μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψεως που εξετάζει τα φαινόμενα σφαιρικά.

Σχετικά με την εκτατικότητα της θερμότητας (ερώτηση 10), παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των παιδιών την έχει κατανοήσει. Φαίνεται ότι πολλοί μαθητές έχουν μια διαισθητική αντίληψη της εκτατικής ιδιότητας της ενέργειας, ειδικά όταν το πλαίσιο του προβλήματος και η γλώσσα τους είναι οικεία (Driver (1993), σελ. 94). Παρ’ όλα αυτά ένα μικρό ποσοστό μαθητών τη θεώρησε εντατική ιδιότητα, πιθανόν αυτοί οι μαθητές να έχουν συγχύσει τη θερμότητα με τη θερμοκρασία. Σε έρευνες στο εξωτερικό (Driver (1993), σελ. 94), όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν τη διαφορά θερμότητας και θερμοκρασίας, ο πιο διαδεδομένος τύπος απάντησης (που αφορούσε περισσότερο από το 25 τοις εκατόν των μαθητών όλων των ηλικιών), ήταν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

Σχετικά με την θερμική ισορροπία, λιγότερο από το ένα τρίτο των μαθητών την έχουν κατανοήσει και θεωρούν ότι δυο σώματα διαφορετικού υλικού όταν έρθουν σε επαφή για αρκετό χρόνο θα αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία. Η πλειονότητα των μαθητών, σχεδόν τα δυο τρίτα αυτών, αγνοούν τη θερμική ισορροπία και πιστεύουν ότι η εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός σώματος με τις αισθήσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση με την αφή, γίνεται με την ίδια ακρίβεια, με την οποία γίνεται (η εκτίμηση) με το θερμόμετρο. Ένα μικρό ποσοστό μαθητών δεν απαντά, πιθανόν, γιατί δεν μπορεί να ερμηνεύσει και να συμβιβάσει τις συγκρουόμενες ιδέες τους α) ότι η θερμοκρασία δυο σωμάτων (ίδιου ή διαφορετικού υλικού) που έρχονται για μακρύ χρονικό διάστημα σε επαφή είναι η ίδια και β) ότι η εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός σώματος με την αφή γίνεται με την ίδια ακρίβεια με την οποία γίνεται με το θερμόμετρο.

Τέλος, σχετικά με τα μονωτικά υλικά σχεδόν τα μισά από τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι πρόκειται για κακούς αγωγούς της θερμότητας και μπορούν να τα ξεχωρίζουν στην πράξη από τους καλούς αγωγούς της θερμότητας. Λίγα περισσότερα από τα μισά παιδιά θεωρούν ότι καλοί αγωγοί της θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μονωτές. Παραδείγματος χάριν, προτείνουν το αλουμινόχαρτο για μονωτή στηριζόμενα στις ιδιότητές του, ότι δεν καίγεται, είναι ενιαίο χωρίς τρύπες, όπως είναι το μάλλινο ύφασμα, και ζεσταίνεται εύκολα με συνέπεια να μπορεί να διατηρήσει ζεστό ένα σώμα που το τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο.

Από την έρευνα που διεξήχθηκε δεν παρατηρήθηκε, σε καμία ερώτηση, εξάρτηση – συσχέτιση του είδους των απαντήσεων από το φύλο των μαθητών. Σε όλες τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στους μαθητές, τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, απαντούσαν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι διαφορές που παρατηρούνται είναι μικρές, ώστε να θεωρούνται ότι είναι αποτέλεσμα της διακύμανσης των τυχαίων δειγμάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια προικίζονται από τη φύση εξίσου, όσον αφορά τον τρόπο σκέψης σχετικά με τη θερμοκρασία και τη θερμότητα.

Στην έρευνά μας επίσης, δεν παρατηρήθηκε εξάρτηση – συσχέτιση του είδους των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 και 12 και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της περιοχής του σχολείου τους. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν την εντατικότητα της θερμοκρασίας και ποιοτικές προβλέψεις της, την σταθερότητα της θερμοκρασίας κατά τη μεταβίβαση του νερού από τη στερεά στην υγρή και από την υγρή στην αέρια κατάσταση, την εκτατικότητα της θερμότητας και τα μονωτικά υλικά. Στις ερωτήσεις αυτές, οι απαντήσεις δίνονταν χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση μαθηματικών πράξεων. Οι τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των περιοχών είναι τόσο μικρές, ώστε να θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της διακύμανσης των τυχαίων δειγμάτων.

Αντίθετα στις ερωτήσεις 5, 6, 7 και 11 παρατηρείται εξάρτηση – συσχέτιση του είδους των απαντήσεων των μαθητών από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής όπου βρίσκεται το σχολείο τους. Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις 5, 6 και 7 που αφορούν την εντατικότητα της θερμοκρασίας και ποσοτική πρόβλεψή της σε πραγματικές συγκεκριμένες καταστάσεις, παρατηρήθηκε ότι οι περιοχές Παπάγου και Ζωγράφου (ανώτερη και μεσαία κοινωνικο-οικονομική περιοχή αντίστοιχα), παρουσιάζουν τα ίδια περίπου ποσοστά επιτυχίας μεταξύ τους, ενώ τα σχολεία της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής έχουν κατά πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τα αντίστοιχα της ανώτερης και της μεσαίας περιοχής στις λανθασμένες απαντήσεις που θεωρούν τη θερμοκρασία σαν εκτατική ιδιότητα. Τα παιδιά αυτά (που απαντούν λάθος) θεωρούν το αριθμητικό πρόβλημα που τους δίνεται ίδιο με τα προβλήματα που έχουν συνηθίσει να λύνουν στα μαθηματικά, κάνοντας προσθέσεις, αφαιρέσεις ή διαιρέσεις. Έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν αριθμούς για να εκφράζουν εκτατικά μεγέθη που μπορούν να προστίθονται και να αφαιρούνται και δεν είναι εξοικειωμένα με την έκφραση εντατικών μεγεθών (όπως, η θερμοκρασία) που δεν μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν, όπως τα εκτατικά. Φαίνεται λοιπόν, ότι η ικανότητα των παιδιών να ξεχωρίσουν ότι το αριθμητικό πρόβλημα που τους δόθηκε δεν είναι το ίδιο με τα προβλήματα που έχουν συνηθίσει να λύνουν στα μαθηματικά, εξαρτάται από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής τους. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι ένα παιδί μιας οικογένειας υψηλού μορφωτικο-οικονομικού επιπέδου έχει περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση και περισσότερους μορφωτικούς ερεθισμούς, σε σχέση με ένα παιδί μιας οικογένειας χαμηλού μορφωτικο-οικονομικού επιπέδου με συνέπεια να ενισχύεται η πνευματική του ανάπτυξη. Εκτός αυτού, οι γονείς κατώτερου μορφωτικο-οικονομικού επιπέδου δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν προσωπικά τα παιδιά τους στα σχολικά μαθήματα, επίσης, δεν υπάρχει η οικονομική ευχέρεια για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια, και τέλος τα παιδιά των φτωχών οικογενειών αναγκάζονται να εργάζονται για να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένεια (Παρασκευόπουλος (1982), σελ. 56). Αυτά όλα έχουν σαν συνέπεια τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικο-οικονομικών περιοχών, να έχουν χαμηλότερη επίδοση στα μαθήματα. Αυτό έχει διαπιστωθεί από έρευνες της ψυχολογίας ατομικών διαφορών (Παρασκευόπουλος (1982), σελ. 56). Ένας άλλος λόγος ίσως είναι και ότι στις κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές περιοχές, σε αντίθεση με τις ανώτερες και μεσαίες περιοχές, τα παιδιά έχουν δασκάλους νέους σε ηλικία (νεοδιορισμένους) που δεν έχουν αρκετή πείρα στη διδασκαλία και πιθανόν η διδασκαλία τους να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική με των πεπειραμένων συναδέλφων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αντίστοιχες ερωτήσεις 2, 3 και 4 που αναφέρονται στις ίδιες καταστάσεις, αλλά ζητούν από τα παιδιά ποιοτικές απαντήσεις και όχι ποσοτικές, δεν παρουσιάστηκε εξάρτηση του τύπου της απάντησης των μαθητών από την περιοχή του σχολείου τους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές προικίζονται από τη φύση εξίσου, ανεξαρτήτως του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της περιοχής όπου ζουν, το οποίο επιδρά στην παραπέρα ανάπτυξη των προικισμάτων αυτών.

Στην ερώτηση 11, παρατηρείται επίσης εξάρτηση του είδους των απαντήσεων των μαθητών από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής τους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτυχίας στην κατώτερη και μεσαία περιοχή είναι περίπου το ίδιο, ενώ της ανώτερης είναι κατά πολύ χαμηλότερο. Η ερώτηση αφορούσε τη θερμική ισορροπία. Πιθανόν, τα παιδιά της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής περιοχής να μην έδωσαν την απαραίτητα προσοχή τη στιγμή που απαντούσαν και να στηρίχθηκαν στη λανθασμένη άποψη ότι η εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός σώματος με την αφή γίνεται με την ίδια ακρίβεια που γίνεται με το θερμότερο. Επίσης, πιθανόν, είναι τα παιδιά της μεσαίας και κατώτερης περιοχής να είναι πιο εξοικειωμένα, από τα παιδιά της ανώτερης περιοχής, με παρόμοιες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, οπότε δεν παρασύρθηκαν σε λάθος.

 

* * *

3.2. Τελικά συμπεράσματα

α) Η πλειονότητα των μαθητών έχει μια καλή διαισθητική σύλληψη της ιδέας της εντατικότητας της θερμοκρασίας, όταν διαπραγματεύονται φαινόμενα με ποιοτικούς όρους. Το ποσοστό αυτό των μαθητών μειώνεται, όταν οι μαθητές διαπραγματεύονται φαινόμενα με ποσοτικούς όρους.

β) Περίπου το 1/3 των μαθητών γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία παραμένει αμετάβλητη στη διάρκεια μιας μεταβολής φάσης.

γ) Η πλειονότητα των μαθητών έχει μια διαισθητική αντίληψη της εκτατικής ιδιότητας της θερμότητας.

δ) Η πλειονότητα των μαθητών έχει δυσκολίες στην αναγνώριση της ισότητας των θερμοκρασιών κατά τη θερμική ισορροπία.

ε) Περίπου τα 3/5 των μαθητών δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους καλούς από τους κακούς αγωγούς της θερμότητας.

στ) Τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια προικίζονται από τη φύση εξίσου, όσον αφορά τον τρόπο σκέψης τους, σχετικά με τη θερμότητα και τη θερμοκρασία.

ζ) Τέλος, όλα τα παιδιά προικίζονται από τη φύση εξίσου, όσον αφορά τον έμφυτο τρόπο σκέψης, σχετικά με τη θερμότητα και τη θερμοκρασία, ανεξάρτητα του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της περιοχής όπου διαμένει η οικογένειά τους. Όμως, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής όπου ζουν τα παιδιά, επιδρά στην παραπέρα ανάπτυξη των προικισμάτων αυτών. Συγκεκριμένα επιδρά i) στο σχηματισμό απόψεων σχετικά με την εντατικότητα της θερμοκρασίας, όταν οι μαθητές διαπραγματεύονται φαινόμενα με ποσοτικούς όρους και ii) στην αναγνώριση της ισότητας των θερμοκρασιών στη θερμική ισορροπία.

 

* * *

3.3. Τρόποι βελτίωσης της διδασκαλίας

Προκειμένου να αποκτήσουν τα παιδιά ορθές αντιλήψεις για τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας, πρέπει να βελτιωθεί η διδασκαλία των εννοιών αυτών στο δημοτικό σχολείο. Η βελτίωση αυτή μπορεί να συντελεστεί με διάφορους τρόπους.

Η εισαγωγή διαφόρων πειραμάτων ψύξης και θέρμανσης πολύ διαφορετικών ουσιών, θα έδινε στους μαθητές την ευκαιρία να δουν τι συμβαίνει στις ουσίες και να μετρήσουν τη θερμοκρασία των ουσιών, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος όπως επίσης, όπου είναι δυνατόν, τη θερμοκρασία της πηγής της θερμότητας (ή ψύξης).

Επίσης, σημαντικό είναι η πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων με νερό που βράζει, με τηκόμενο πάγο και άλλες μεταβολές κατάστασης, που θα περιλαμβάνουν και μέτρηση των θερμοκρασιών.

Τέλος, οι μαθητές θα βοηθηθούν να γενικεύσουν τις έννοιες που έχουν διδαχθεί και θα εκτιμήσουν το εύρος εφαρμογής τους με συζητήσεις και κατάλληλα τεστ.

Αυτά όλα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν την παράμετρο θερμοκρασία, για να περιγράφουν πειραματικές καταστάσεις, να αναγνωρίζουν την ισότητα των θερμοκρασιών στη θερμική ισορροπία, να ξέρουν ότι η θερμοκρασία είναι μια από τις παραμέτρους που καθορίζουν τη φυσική κατάσταση μιας ουσίας, να μάθουν να ξεχωρίζουν τη θερμότητα από τη θερμοκρασία και τέλος, να ξέρουν ποια σώματα είναι μονωτές. Και που χρησιμοποιούνται (Driver (1993), σελ. 119-120).

* * *

* * * * * * * * *

* * *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε

στους μαθητές

 

 

* * *

 

 * * *

* * *

 

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κόκκοτα Π. (1989), “Διδακτική των Φυσικών επιστημών”, Έκδοση δεύτερη, (Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα).
 2. Καριώτογλου Π., “Οι ιδέες των μαθητών, τα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους, στη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών”, φυλλάδιο που διανέμεται στους τεταρτοετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών.
 3. Driver R. κ.α. (1993), “Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες”, (Ένωση ελλήνων φυσικών, Τροχαλιά, Αθήνα)
 4. Tiberghien A. (X.X.) “Learning ad Teaching at middle school level of concepts and phenomena in physics. The case of temperature”, CNRS – IRREACS, Lyon, France.
 5. Kokkotas P., Karanikas G., (1993), “Students’ Alternative ideas on heat and temperature a proposal for a Constructivist Approach to Science Teaching through Practical work”, παρουσιάστηκε στο συνέδριο διδακτικής της φυσικής στο Leeds της Αγγλίας στις 27 Μαΐου 1993.
 6. Tomizawa D., (1985), “Developing concept of heat at elementary and secondary levels”, (LERP Report 1985), No1 International Christian University Tokyo).
 7. Wiser M. (in press), “The differentiation of heat and temperature. History of science and novice-expert sheet”, στο S. Strauss (Ed.) Ontogeny, Phylogeny and Historical Development, Norwood, N.J. Ablec Publishing Company.
 8. Driver R., Russel T. (1982), “An investigation of the ideas of heat temperature and Change of state of children aged between 8 and 14 years”, Draffs paper, University of Leeds
 9. Stary R., Berkouitz Ba., (1980), “Cognitive conflict as a basis for Teaching Quantitative Aspects of the Concept of Temperature”, Science Education 64(5)679-692.
 10. Αλεξοπούλου Κ.Δ., (1986), “Γενική Φυσική, Θερμότητα”, Τόμος τέταρτος, (Εκδόσεις Ολύμπια, Αθήνα).
 11. Παρασκευοπούλου Ι.Ν., (1982), “Ψυχολογία Ατομικών διαφορών”, (Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα).
 12. Halliday, Resnick (1976), “Φυσική”, (Μέρος Α΄, Εκδόσεις Πνευματικός, Αθήνα).
 13. Παρασκευόπουλου Ι.Ν., Χαραλαμπόπουλου Ι.Ν., (1974), “Ψυχολογία ατομικών διαφορών”, (Το σύγγραμμα υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας τον Αύγουστο του 1974 για να κριθεί στα πλαίσια διαγωνισμού συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων για τους σπουδαστές των Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού).

 * * *

 * * *

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd