Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία της συγγραφέως

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 27 Ιουνίου 2018

«Οι Διαταραχές Συμπεριφοράς.

Άτομα με πολλαπλές αναπηρίες»

της Δρ. Ευθαλίας Τσεγγελίδου

 

« Behavioural disability.

People with multiple disabilities»

by

Dr. Efthalia Tsengelidou

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί  τμήμα της  διδακτορικής μου διατριβής που πραγματοποίησα το 2013. Η μελέτη αναφέρεται στις  διαταραχές συμπεριφοράς που μπορεί  να  προκαλούν σοβαρή διαταραχή στη κοινωνική, σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα ενός  παιδιού, καθώς και στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων με πολλαπλές αναπηρίες.

 

Abstract

This study is a part of my doctoral dissertation in 2013. The study refers to the Behavioural disability. These behaviors can cause a serious disturbance of the child's social, educational or professional functioning. The study also refers to school education of children and youth with multiple disabilities.

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Behavioural disability

 

The concept of behaviour extends more than the concept of conduct. Many authors view behaviour as the set of global responses of the organism that interacts with the environment. It also contains the overall movement of insects towards light.

Conduct - the ensemble of stereotyped reactions acquired and learned during the individual's experience.

Pierre Janet regards conduct as being superior to behaviour because it contains a conscious, complicated action and accompanied by a certain affective participation, unlike behavioural reactions that are seen as reflexive, elementary actions that define the relationship between the subject and the surrounding world.

Looking at behaviour as an expression between personality development and the environment, we can define behavioural disorders as deviations from the human norms and values promoted by a particular type of society. These behavioural deviations fall into the broad category of maladjustment phenomena. They can occur at all age levels and are determined by a variety of causes and are generally subsumed to the concept of delinquency or offense (in the legal records). These terms designate non-conformist behaviours that can produce negative effects for both the individual and the society.

Behaviour is dependent on the level of intellect, knowledge and life experience of the subject, on the character of social organization, and on the functionality of inter-subject relationships.

Once produced, these behavioural manifestations are lived both internally and externally, and have a circular effect. We can speak of a category of manifestations on the inside: anxiety, prolonged frustration, affective instability, depression, non-acceptance of collaboration with others, poor affective development, indifference, exacerbated tensions, disturbances of psychological functions.

Depending on the depth of the external disturbance that occurs externally through:

·         Unstable external reactions (fear, anger);

·         Motor agitation;

·         Disorganized movements;

·         negativism;

·         Apathy, sexual aberrations;

·         Rebellion, theft, vagrancy, cruelty.

In these cases, we can also refer to the innate predisposition, sequelae of head injuries, endocrine changes that can occur abruptly in unfavourable environments, psychological discomfort and even negative influences of the entourage: lack of child supervision, parental tyrannical authority, non-entrainment of the child in activities, may result in leaving the home - vagrancy.

These phenomena are always associated with emotional deficiencies, generating egocentric features or an underestimation of the self. In the case of boys, the aberrant features are more obvious and have a higher frequency than in the case of girls, but in both situations,  complications will occur in social life.

Lying - is a simple behavioural misconduct, which signifies the formation of certain personality particularities. It evolves differently depending on the subject's status. In the pre-school period, lying cannot be construed as a negative note of social behaviour, but as a form of adaptation to new situations. With time, by repetition, it becomes a habit and can turn into a negative feature of personality.

Theft - at its core, there is a strong sense of frustration. This feeling has pronounced anxiety notes. If it is done in a gang, it has more serious shapes and has a terrible note of rebellion. In early ontogenesis, its incipient form is manifested by the forced acquisition of the partner's toy. Later, it takes the form of appropriation of the desired object stealthily and has a cast of cowardice.

Robbery - as a form of very serious behaviour, takes place under threat or as an act of violence. The situation becomes more tragic and more complex when it occurs in a gang. In this case, the characteristics of a disharmonic personality are highlighted.

Home elopement and vagrancy - such behaviours occur in the case of introverted, emotional, anxious, agitated, emotionally frustrated, maladjusted to selectivity, conflicting, and unstable children.

Vagrancy, as a serious behavioural deficit, is associated with other aberrant forms of child behaviour: prostitution and sexual perversion.

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Multiple deficiency

 

By multiple deficiencies we understand the existence of two or more deficiency functions associated with these individuals and accompanied by a variety of disorders: deafness-blindness and autism (apud E.F. Verza 1998)

Deafness-blindness - due to the association of deafness-mutism with blindness, serious disturbances occur in the individual's existence because the perception of the surrounding world and the communication with it is restricted to a minimum number of channels. In the case of the deaf-mute blind, the main analysers are affected: seeing, hearing and verbal-motor analyser. For this reason, both socialization and psychological development implies the adoption of educational programs that maximize the value of good analysts and determine the compensation of those functions that are impaired.

In the education of children with double or triple disabilities, the period in which the disorder occurs is very important. A child with multiple deficiencies from birth or shortly after, has neither visual, auditory representations, nor speech skills to ramp-up in life.

The factors are the same, but they do not have a more intense, profound sphere, and destructions are significant: infectious-contagious diseases, typhoid fever, rubella, intoxication, excessive administration of calomycin and streptomycin, meningitis.

In the early years of life, due to hearing, vision remains, parents do not notice the state of disability, or delude themselves into thinking that it is a passing phase, or they try to administer medication, guiding the child towards specialized education much later (6 years).

If a multiple deficiency occurs in preschools and schoolchildren, there will be quite serious personality disorders: depression, disorientation in both children and parents.

The educational process is based on the possibility of recovering the functions impaired through valid analysers, on the development of capacities, through which humanization and communication with the surrounding world can be made possible. Firstly, the habits for satisfying the biological and hygienic needs are formed, then the habits of reception of the signals from the environment in order to relate to others. Later, stimulation of the reflex of orientation, elaboration of the interest knowledge that will be done by maintaining and forming conditioned reflexes. After the knowledge of the objects, one proceeds to the elaboration of the image, then to the realization of the representations based on perceptions.

Practical activity is dominant in the relationship between man and its environment. The presence of deafness-blindness does not prevent the development of superior intellectual capabilities.

An example is represented by Helen Keller and Olga Skorohodova. Following meningitis, they both ended up deaf-blind at 2, respectively 5 years of age. Both have succeeded in graduating from a higher institution, wrote prose and poetry, describing the stages of special education. One wrote "Memoirs" and the other "How I perceive the outside world", in which she described the behaviour with the environment, its perception, the contact with objects, forms, representations, images, symbols of verbal communication etc. (apud E.F. Verza, 2002).

The threat - Vasile Adamescu, who had a remarkable development, and after graduating from the university, he became an appreciated professor at a school of blind people.

In the case of multiple deficiencies, the contact with the outside world is weak, mainly done with the tactile analyser. The child with deafness-blindness must understand that each thing has a name, and the use of language implies its understanding. In activities with deaf-mute children, the exploration of the environment is made by walks and excursions, which allow the actual knowledge of the object at the same time as the learning of its name.

The teacher writes the name of the object into the child's palm. The use of gestures is very important, especially if the child has a good imagination. Once the bases of language are learned, the other steps are represented by reading, writing, the use of Braille and hearing aids.

The hand is the one that plays the fundamental role in the reception of stimuli and also fulfils the function of gesture and dactylologic transmission. The formation of verbal communication and verbal gestures is based on images created through tact and symbolism of gesture and dactyl.

The term autism was formulated by Bleuler (aptud E.F. Verza 1998) at the beginning of the last century. It referred to secondary psychological-genetic disorders, related to a defining category of primary disorders. In particular, disorders of the association of ideas, disruption of the ideation flow, language disorders, verbal stereotypes, excitement states alternating with depression, neurovegetative symptoms, hallucinations etc.

Later, the term was better outlined and delimited in relation to other categories of disability. Autism has been the subject of study of several fields: special psycho-pedagogy, psychology, psychiatry, pedagogy, clinical psychology, etc. They find the existence of harmful factors that are also present in other types of disabilities due to manifestations that are also present in other disabilities, mental illness or even in the case of the normal individual.

In the diagnosis of autism, frequent confusions or substitutions have been made with other syndromes that are as little delimited in theory and practice. Thus, terms such as infantile psychosis, serious emotional disturbances, infantile schizophrenia, oligophrenia, mental developmental delay, children without contact. All of these terms refer to a wide range of phenomena, but do not fully cover the study of autism.

Leon Kanner (et al., 1998) defines autism - detachment from reality, accompanied by an internal verbal predominance. The term comes from the Greek autos = oneself, or one's own ego, and from Leon Kanner's concept of autism as being self-contained and self-satisfied.

It is Kanner who made it possible to detach a syndrome characterized by autism from all other forms of disability.

He highlights a series of autism characteristic features, such as, the inability to adopt a normal position during life, even in the infancy period, the inability of verbal behaviour, the exacerbation of mechanical memory, the inability to use abstract concepts, the inability to engage in ludic activities, exaggerated emotions, delayed production of coialice manifestations, creating physical impressions, self-containment.

From the point of view of autism's frequency, it is lower in developed countries than in undeveloped countries (care capacity, cause). In literature, it has a frequency similar to deafness and is less than that of blindness. In terms of gender, the frequency is about 4 to 1 boys than girls.

Research has not been able to demonstrate the hereditary transmission of autism, the existence of a genetic predominance in one of the sexes, but it was statistically demonstrated that there is a smaller number of autism cases among only children or among the firstborns, in the case of siblings.

Three distinct categories of theories have been developed in order to explain autism:

1.      Organic theories - consider that autism is due to organic dysfunctions of a biochemical nature or insufficient structural development of the brain.

2.              Psychogenic theories - interpret autism as a phenomenon of psychological withdrawal, being perceived cold, hostile, punishing.

3.              Behavioural theories - consider autism to be born through a series of learned behaviours that are formed by random rewards or punishments.

Other cases: infectious-contagious diseases, traumas during pregnancy, birth, various anomalies of the brain, hereditary causes.

The vast majority of manifestations within the categorized automatisms:

-          Language and communication difficulties;

-          Discontinuity in learning and development;

-          Perceptual and relational deficiencies;

-          Actional and behavioural disorders;

-          Malfunctioning of psychological processes, functions and attributes.

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Bibliography

American Academy of Ophthalmology (1997): «Visual Rehabilitation », LEO

Arditi. A, Knoblauch. Κ (1995): « Effective color contrast and low vision », στο Rosenthal. B.P, Cole. R. G: « Functional assessment of Low vision », Year Book Inc, St Louis

Ashcroft. S(1984): « Research on multimedia access to microcomputers for visually impaired youth », Education of the Visually Handicapped, 15(4), p. 108

Ainscow, M. (1991). Effective Schools for All, Fullton.H. Brookes, London.

Ainscow, M. (1994). Special Needs in the Classroom. A Teacher Education Guide, Jessica Kingsley Publisher, UNESCO, Paris.

Ainscow, M. (1999). Understanding the development of Inclusive Schools,Falmer Press, London.

 Barraga. Ν (1983): « Visual Handicaps and Learning », Exceptional Resources, Austin

Brennan, M. (2003). “Deafness, Disability and Inclusion: the gap between rhetoric and practice”. Policy Futures in Education 1(4): 668-685.

Brill, I. (1995). Working with people. The helping process. Longman Pub.

Buică, C. (2004). The basics of defectology. Bucharest: Ed. Aramis

Burke, M. A. (2000). Children with disabilities in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union, The 6Th International on Community Inclusion for Children with Disabilities, Edmonton.

Damon, W., Hart, D. (1982). The development of self- understanding from infancy through adolescence. Child Development.

Desbiens, N., Rozer, E. (1995). Ce que dit la recherche nord-americaine sur l’efficacité des services offerts aux élèves en difficultés d’apprentissages, Psychologie et Education no. 20.

Deschamps J.P., Manciaux M, Salbreux R., Vetter J., Zucman E. (1981). L’enfant handicapé et l’école, Flamarion, Médicine-Science, Paris.

Devreux, K. (1982). Understanding Learning Difficulties, The Open University Press, Milton Keynes, England.

Dodge, D.T., Colker, L.Z. (1993). The Creative Curriculum for Early Childhood, Teaching Strategies, Washington D.C.

Craig, H. B. (1965). A sociometric investigation of the self-concept of the deaf child.

Holt , J.A., & Allen, T.E. (1989). The effects of schools and their curricula on the reading and mathematics achievement of hearing impaired students. International Journal of Educational Research, 13, 547-562.

Humphries, T., Kushalnagar, R., Mathur, G., Napoli, D. J., Padden, C., Rathmann, C., & Smith, S. R. (2013). The Right to Language. Journal of Law, Medicine and Ethics, 41(4):872-884.

Hundert, J. & Houghton, A. (1992). Promoting Social Interaction of Children with Disabilities in Integrated Preschools: A Failure to Generalize. Exceptional Children, 58 (4):311-320. American Annals of the Deaf, 110, 456-474.

Paunescu, C., Muşu, I. (1997). Integrated special psychopedagogy. Bucharest: Ed. Prohumanitate.

Popovici, D. V. (1999). Elements of integration psycho-pedagogy. Bucharest: Pro Humanity

Popovici, D.V. (2007). Theoretical and practical guidelines in integrated education. Arad: Un

Radu, G. (1999). Psychopedagogy for the Development of Disabled Schools. Bucharest: E.D.P.

Radu, G. (2000). Psychopedagogy of mentally disabled school children. Bucharest: Ed. Prohumanitate.iv. Aurel Vlaicu

Stănică, I., Popa, M. et al. (2001). Special psychopedagogy - hearing deficiency. Bucharest: Ed. ProHumanitate.

Verza, E. (1988). Some personality structures in the psychology of mentally disabled. Problems of defectology, University of Bucharest: 11-26.

Vlad, E. (1999). Evaluation in the educational-therapeutic act. Bucharest: Ed. Prohumanitate.

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

                

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5